Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • våra uppgifter
 • hur vi ska samråda med andra myndigheter
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen och ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Blekinges landshövding är Ulrica Messing. Ulrica Messing tillträdde som landshövding den 1 oktober 2021. Ulrica Messing var riksdagsledamot 1991-2007 och statsråd 1996-2006. Under åren 2000-2006 var hon även biträdande näringsminister. Sedan 2007 har Ulrica Messing huvudsakligen varit verksam i det privata näringslivet.

Ulrica Messings förordnande som Blekinges landshövding sträcker sig fram till den 30 september 2027.

Landshövdingens agenda

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Blekinges länsråd är Helena Morgonsköld sedan 2017 och hon var dessutom vikarierande landshövding mellan februari och september 2021. Helena Morgonsköld har varit chef inom statliga myndigheter i mer än 15 år och har bland annat arbetat på Bolagsverket, Patent- och Registreringsverket och Försäkringskassan. Helena Morgonskölds förordnande som länsråd sträcker sig fram till den 31 december 2027.

Organisation

Länsstyrelsen Blekinge har tre avdelningar. På myndigheten finns också en viltförvaltningsdelegation.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Viltförvaltningsdelegationens ledamöter finns på sidan Jakt och vilt

Avdelningar

Avdelningen för natur och landsbygd

På avdelningen ingår enheten för landsbygd, enheten för miljöstrategi samt enheten för natur.

Avdelningschef: Markus Forslund

Avdelningen för samhällsbyggnad

På avdelningen ingår enheten för miljöprövning, enheten för plan och kulturmiljö, enheten för samhällsberedskap samt enheten för social hållbarhet.

Avdelningschef: Inger Hansson

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

På avdelningen ingår enheten för ekonomi, enheten för juridik och enheten för kommunikation. På avdelningen finns också funktionerna drift- och ärendeservice, HR samt säkerhet.

Avdelningschef: Per Lindkvist

Insynsråd

Regeringen utser ledamöterna som ingår i Länsstyrelsen Blekinge insynsråd. I rådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhet och Blekinges utveckling.

Syftet med insynsrådet är att se till att det finns en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i länsstyrelsens arbete. Rådet har inte något beslutsmandat utan är rådgivande i en rad frågor som rör länet.

Följande personer är ledamöter i insynsrådet till och med den 28 februari 2027:

 • Ulrica Messing, landshövding och insynsrådets ordförande
 • Fredrik Edwardsson, kommendör Marinbasen Karlskrona
 • Ingela Håkansson, vd Techtank
 • Arri Kallonen, flagstationschef Ronneby Airport
 • Helena Lönegård, styrelseledamot Sydsvenska Handelskammaren och Sparbanken i Karlshamn
 • Per Richardsson, vd Sparbanken Karlshamn
 • Emma Swahn Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommun
 • Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss