Miljöledning

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling. Vi är miljödiplomerade och jobbar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och samtidigt öka vår positiva påverkan.

Till hjälp har vi både en miljöpolicy och ett miljöledningssystem. Miljöpolicyn visar vårt gemensamma förhållningssätt och gäller för hela verksamheten. Miljöledningssystemet ger stöd i arbetet med att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

I förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter finns krav på Länsstyrelsens miljöledningssystem Länk till annan webbplats.

Vår miljöpolicy

Vi verkar för att en hållbar utveckling får genomslag i länet samtidigt som vi tar hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Detta ska vi uppnå genom att

 • väga in miljöhänsyn i både vår myndighetsutövning och vårt strategiska utvecklings- och informationsarbete
 • kontinuerligt förbättra vårt miljöledningssystem
 • klara eller överträffa kraven i gällande lagstiftning samt andra relevanta krav och riktlinjer
 • minimera vår egen miljöpåverkan genom att på ett effektivt sätt hushålla med råvaror och energi
 • minska vårt bidrag av växthusgaser till atmosfären och genom att ta miljöhänsyn i våra upphandlingar och inköp samt i vår myndighetsutövning
 • kommunicera hur länsstyrelsen arbetar med miljöförbättrande åtgärder och hur våra anställda förväntas bidra
 • inspirera andra att ta ökad miljöhänsyn samt vara en god förebild i länet och landet.

Miljöledningsplan för 2022

Länsstyrelsen arbetar metodiskt för att nå målet att vara en fossilfri länsstyrelse 2030. Några av de viktiga åtgärderna under året är exempelvis att

 • bli en cykelvänlig arbetsplats
 • få till ett grönt hyresavtal tillsammans med fastighetsägaren där vi får möjlighet att minska fastighetens miljöpåverkan
 • följa upp ställda miljökrav i samband med upphandlingar
 • sprida information internt om hur man agerar miljösmart i vardagen.

Länsstyrelsen är miljödiplomerade

Vi är miljödiplomerade och utför årliga externa och interna miljörevisioner för att nå upp till de krav som ställs på oss. Vi är även kranmärkta, vilket innebär att vi inte använder buteljerat vatten. Köket på residenset är dessutom kravmärkt.

Kontakt