Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2023-2024 i Blekinge län

Älgskötselområden

Jakten pågår från och med den 8 oktober 2023 till och med den 31 januari 2024 för samtliga licens- och älgskötselområden.

För jakt som sker utan licens på oregistrerad mark och som endast avser älgkalv är jakttiden 8 oktober 2023 till och med den 12 oktober 2023.

Mer detaljerad information om jakttidens längd hittar du i länsstyrelsens kungörelse om jakttider och fällavgifter 2023-2024

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1300 kronor, och för årskalv utgår fällavgift med 130 kronor.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.


Älgar klassas inte som otjänliga i följande sammanhang:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/ skadade – här gäller istället Jaktförordningen 33 § - 40c §.
 • Trafikälgar – här gäller Jaktförordningen 40 §.
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra.
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning.
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Kontakta älgskötselområdets eller älgförvaltningsområdets representanter för kontaktuppgifter till viltbesiktare. Det går även kontakta länsstyrelsen under kontorstid, ange diarienummer (218- 4486-2019) för erhålla kontaktuppgifter till närmaste viltbesiktare.

Besiktningsintyg, för person utsedd av länsstyrelsen, polis eller veterinär (pdf) Pdf, 104.9 kB.

Lathund för bedömning av otjänlig älg

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till:

1. En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/ sjukdom (efter skottet) som
föranleder att älgen kan vara otjänlig

2. Jaktlaget ringer efter en av Länsstyrelsen utsedd person alt veterinär
alt polis som åker till platsen där älgen befinner sig

3. En undersökning av älgen genomförs

4. Ett intyg för otjänlig älg fylls i på plats, glöm ej markera om älgen
bedöms vara otjänlig eller tjänlig

5. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas intyget

6. Om älgen anses vara av intresse för SVA tas en kontakt med SVA,
telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller vilt@sva.se

7. Älgen rapporteras in till älgdata/viltdata av rapporteringsansvarig i
jaktområdet

8. När älgen fått ett id-nummer tas en ny kontakt med personen som fyllt
i intyget så att id-numret fylls i på intyget

9. Intyget skickas till Länsstyrelsen av den som utfört besiktningen när
älgen rapporterats till älgdata/viltdata och dess id-nummer fyllts i på
intyget

10. Länsstyrelsen beslutar om fällavgift ska betalas för älgen

11. Länsstyrelsen beslutar om extra tilldelning om det är ett licensområde
som fällt den otjänliga älgen


OBS!
Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/ skadade – JF 40b
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Om du påträffar en död älg ska du rapportera in till viltdata.se som övrig dödlighet. Har du inte själv möjlighet att göra detta så kan du anmäla till det lokala jaktlaget eller oss på länsstyrelsen. Kontakta också SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för att diskutera om de vill ha något inskickat. Undantag är trafikdödat vilt som inte tillhör staten. De kan kontaktas via e-post till vilt@sva.se, telefon 018-674000 (fråga efter dagens viltveterinär) eller via formulär på webbplatsen rapporteravilt.se Länk till annan webbplats..

Information om hantering av prover till SVA Länk till annan webbplats.

Förvaltningen ska ske i linje med beslutet "Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen i Blekinge län", som är beslutade av Viltförvaltningsdelegationen.

Diarienummer 218-3192-2017

Målsättningen med älgförvaltningen är att älgstammen ska vara av hög kvalité, i
balans med fodertillgången, skogsproduktionen och den biologiska mångfalden och möjliggöra ett skogsbruk som är anpassat till markens produktionsförmåga. Hänsyn ska också tas till trafiksäkerheten. Detta innebär att i framtiden ska älgstammen ha hög medelålder och en jämn könsfördelning. Ansvaret för älgförvaltningen har markägare och jägare gemensamt. Med en väl sammansatt älgstam höjs reproduktionen dvs det föds fler älgkalvar. Följden blir att fler älgar kan skjutas och vinterstammen kan hållas låg. Detta bör medföra lägre betestryck och en hög kvalitet i den rådande vinterstammen.

Skötselplaner och förvaltningsplaner ska vara realistiska och genomförbara. Strävan ska vara att man når en 100% måluppfyllelse för såväl Älgförvaltningsområden som Älgskötselområden. Det är ett gemensamt ansvar hos Länsstyrelsen, älgförvaltningsgrupperna och älgskötselområdena att nå dessa målen. Målen i förvaltnings och skötselplaner ska följas upp kontinuerligt.

Datainsamling

För att följa älgstammens utveckling och kunna genomföra förvaltningen adaptivt
fodras att datainsamlingen fungerar. Huvuddelen av denna insamling sker via
Älgskötselområden, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Svenska Jägarförbundet.
Inrapportörer är länets jaktlag. Alla skjutna älgar måste rapporteras i enlighet med
gällande föreskrifter. De insamlade uppgifterna inrapporteras av älgskötselområden och jaktlag till Älgdata och den s.k. Älgobsen till Svenska Jägarförbundets databas, Viltdata.

Det är älgförvaltningsgruppernas ansvar att följa upp att älgskötselområdena samlar in överenskomna data inom respektive älgförvaltningsområde och så att dessa data finns tillgängliga via Älgdata.

Mål: Minst 75% av länets älgjaktsareal ska rapportera älgobs. Registrerade älgskötselområden ska varje år rapportera in älgobsen i Viltdata.

Mål: Spillningsinventering ska ske i samtliga rutor, enligt SLU:s metod, i de rutor som finns angivna på älgdata.

Mål: Vuxna älgar som fälls ska åldersbestämmas och uppgifterna ska registreras i
Älgdata.

Mål: Samtliga älgar ska vägas och uppgifterna ska registreras i Älgdata.

Mål: Älgskötselområdena ska ha en systematisk insamling av rapporterade skador på skog och gröda och i samråd med Länsstyrelsen eventuellt vidta åtgärder.
Inrapporterade skogsskador bör arkiveras av Skogsstyrelsen.

Mål: Datainsamling som genomförs ska vara tillgänglig för Länsstyrelsen, Viltförvaltningsdelegationen och andra berörda grupper.

Kvalitativa mål till 2024

För att mäta kvalitativa mål används insamlade data enligt de fyra basmetoderna
(avskjutningsstatistik, älgobs, spillningsinventering och slaktvikt på älgkalvar) som
SLU rekommenderat. Dessa ska följas upp kontinuerligt i varje älgförvaltningsområde.

Mål: Reproduktionen ska minst vara 70 kalvar per 100 hondjur till 2021 med en
långsiktig målsättning på 80 kalvar på 100 hondjur.

Mål: Tjurandelen ska vara 40 - 50% i älgobsen.

Mål: Vid en stam i balans bör minst 50% av de skjutna älgarna vara kalvar.

Tätheten i älgstammen

Tätheten i älgstammen varierar och kommer alltid att variera i länet beroende bland annat på jakttryck, fodertillgång, biotop, bebyggelse och öppenhet i landskapet. Därför behövs lokala variationer av förvaltningen.

Mål: Kvantitativa mål för älgstammen bör inte formuleras på länsbasis. Detta sker på Älgförvaltningsområdes nivå.

Älgen och skogen

Både älgen och skogen ger intäkter för markägaren. Målsättningen är att kunna bedriva skogsbruk med en älgstam och fodertillgång i balans. Ett bekymmer är älgens betning av ung tallskog och populära lövträdslag. Samtliga aktörer inom förvaltningen har ett ansvar att sträva efter en balans mellan foder och vilt. Uppföljning av detta sker genom Skogsstyrelsens Äbin- inventering.

Viltets betespåverkan får inte vara större än att föryngring av skog ska kunna ske med
för ståndorten (växtplatsen) lämpliga trädslag. Trädbildning av samtliga förekommande lövträdslag ska kunna ske med rimliga skyddsmetoder.

Mål:

 • Minst 70%, jämt fördelade, oskadade huvudstammar per hektar av det
  etablerade för ståndorten lämpligaste trädslaget när beståndet lämnar
  älgbeteskänslig höjd.
 • Rönn, asp, sälj och ek ska kunna bli trädbildande där de är naturligt
  förekommande och bidra till höga naturvärden och biologisk mångfald.

Förvaltning

Älgen ska förvaltas lokalt i välskötta skötselenheter, företrädelsevis i
älgskötselområden.

Mål: Älgskötselområden och älgförvaltningsområden ska ha tillräcklig storlek,
naturliga gränser och i den mån som det är möjligt bör förvaltningsplanerna i länet följa en gemensam grundidé.

Mål: Älgförvaltningen ska i sina förvaltningsplaner och skötselplaner tar hänsyn till
påverkan av annat klövvilt, vilt olyckor och övrig dödlighet.

Mål: Förvaltningsgrupperna ska ge råd och riktlinjer i syfte att nå sina förvaltningsmål.

Mål: Älgförvaltningsgrupperna och älgskötselområdenas företrädare ska kontinuerligt ges möjlighet till gemensamma träffar och möjlighet att lära sig mer om älgförvaltning.

Mål: Älgförvaltningsgruppen skall fastställa en omräkningsfaktor för blocklagd mark rörande arealkraven för licensområden inom intervallet 20 – 80 %. (Diarienummer 218-3927-2022).

Jakten

Jakttiden bör disponeras så att den planerade avskjutningen ska vara avklarad innan 31/12.

Mål: Älgjakten ska, som all annan jakt, genomsyras av hög etik.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Ansök om älgjaktsområde

Om du vill bilda ett nytt älgskötselområde alternativt lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde behöver du göra en ansökan via vår e-tjänst.

Älgförvaltning och jaktområden

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss