Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Här läggs kvalitetssäkrade observationer av varg ut, samt besiktade skador på tamdjur orsakade av rovdjur.

Rovdjurshändelser 2022

 • 24 mars: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg öster om Ringamåla natten mellan 23 och 24 mars.
 • 21 mars: en tacka dödad av lodjur i närheten av Vilshult.
 • 30 januari: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg i närheten av Tving.

Kontaktpersoner: Andreas Abrahamsson och Oliver de Marcenac

Länsstyrelsens växel 010-22 40 000

Rovdjurshändelser 2021

 • 22 november: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg nordost om Fjärdsjömåla.
 • 20 November: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg den 6 och 10 November, väster om Hallabro
 • 7 november: kvalitetssäkrad observation av varg norr om Svängsta
 • 9 juni: kvalitetssäkrad observation av varg norr om Olsäng

Rovdjurshändelser 2020

 • 26 september: en tacka dödad av lodjur söder om Kuggeboda.
 • 18 januari: en tacka dödad och ett lamm skadat av lodjur norr om Kyrkhult.

Rovdjurshändelser 2019

Den 4 februari har i Mölletorp, öster om Spandelstorp, konstaterats spår som kan vara varg, men i brist på snö har säker bedömning inte varit möjlig. Tips om spår från Spandelstorp 5 februari har samtliga konstaterats vara hund.

 • 3 februari: kvalitetssäkrat spår av varg i Sötevallsryd.

Rovdjurshändelser 2018

 • 6 november: fyra får och ett lamm dödat av lodjur norr om Rödeby.
 • 26 oktober: två lamm och en bagge dödat av lodjur norr om Kättilsmåla.
 • 14 oktober: ett lamm dödat av lodjur väster om Eringsboda.
 • 10 juli: åtta lamm dödade av lodjur norr om Kättilsmåla.
 • 1 juli: två lamm dödade av lodjur norr om Kättilsmåla.
 • 16 juni: ett lamm dödat av lodjur norr om Kättilsmåla.
 • 1 april: kvalitetssäkrat spår av varg norr om Kyrkhult.
 • 15 mars: kvalitetssäkrat spår av varg öster om Kyrkhult.
 • 12 mars: kvalitetssäkrat spår av varg söder om Jämshög.
 • 22 februari: kvalitetssäkrad vargurin, dna-analys, norr om Kyrkhult.
 • 14 februari: kvalitetssäkrad vargspillning, dna-analys, norr om Vilshult.
 • 4 februari: kvalitetssäkrat spår av varg öster om Kyrkhult
 • 24 januari: kvalitetssäkrat spår av varg öster om Kättilsmåla.
 • 23 januari: kvalitetssäkrat spår av varg norr om Torhamn.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera om du sett rovdjur eller dess spår

Du kan rapportera observationer av rovdjur i Skandobs-appen

Information om Skandobs-appen Länk till annan webbplats.

Du kan söka på observationer av rovdjur i Naturvårdsverkets söktjänst Rovbase

www.rovbase.se Länk till annan webbplats.

Bilder och iakttagelser kan också lämnas till följande kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer:

Bertil Larsson, Björsmåla
Skicka e-post till Bertil Larsson
Mobil 070-372 09 57

Lasse Le Carlsson, Ronneby
Skicka e-post till Lasse Le Carlsson
Mobil 076-116 35 99

Martin Einarsson, Edestad
Skicka e-post till Martin Einarsson
Mobil 072-389 93 89

Stellan Sjögren, Björsmåla
Skicka e-post till Stellan Sjögren
Mobil: 0708-500 895

Kamerabevakningslagen

Kamerabevakningslagen har ändrats och privatpersoner behöver inte längre söka tillstånd för att använda viltkamera. Men den som vill sätta upp en viltkamera måste följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med viltkameran ska anses vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten. Du kan läsa mer om regler och några tips om hur du kan planera på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Anmälan om fällda rovdjur enligt 28§

Regeringen har beslutat om ändringar i Jaktförordningen (1987:905) § 28. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till Polisen vilket man tidigare gjort.

Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning, och om det finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen. Regeringens syfte med att ändra i Jaktförordningen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur och att stödja de djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Anmälan - vart ringer man

Anmälningar av fällda rovdjur enligt § 28 sker dygnet runt via 010-22 40 168. Den som anmäler blir därefter kontaktad av en besiktningsman som snarast möjligt kommer till platsen. Det fällda djuret får inte flyttas före länsstyrelsens besiktning är genomförd. Södra rovdjursförvaltningsområdet samarbetar för att upprätthålla en effektiv beredskap med besiktningsmän enligt §28.

Bakgrund

Den som dödar ett rovdjur för att freda sina tamdjur måste tänka på att:

 • man måste försöka att skrämma rovdjuret först
 • angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående.

Det är tamdjursägare eller vårdare som har möjlighet att använda sig av § 28. Annan än tamdjursägaren eller vårdaren får också ingripa om det sker på uppdrag av någon av de ovanstående eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet. Med tamdjur avses till exempel får och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30