Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Här läggs kvalitetssäkrade observationer av varg ut, samt besiktade skador på tamdjur orsakade av rovdjur.

Rovdjurshändelser 2023

 • 13 augusti: ett lamm dödat av lodjur, norr om Olofström, angreppet skedde troligen 10-12 augusti.
 • 24 maj: en tacka dödad av lodjur, nordväst om Nättraby, angreppet skedde troligen natten till 23/5.
 • 19 februari: två lamm dödats av lodjur, nordost om Olofström, angreppet skedde troligen natten till 17/2.

Kontaktpersoner: Andreas Abrahamsson och Oliver de Marcenac

Länsstyrelsens växel: 010-224 00 00

Rovdjurshändelser 2022

 • 24 mars: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg öster om Ringamåla natten mellan 23 och 24 mars.
 • 21 mars: en tacka dödad av lodjur i närheten av Vilshult.
 • 30 januari: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg i närheten av Tving.

Rovdjurshändelser 2021

 • 22 november: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg nordost om Fjärdsjömåla.
 • 20 November: kvalitetssäkrad kameraobservation av varg den 6 och 10 November, väster om Hallabro
 • 7 november: kvalitetssäkrad observation av varg norr om Svängsta
 • 9 juni: kvalitetssäkrad observation av varg norr om Olsäng

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Akut skyddsjakt på eget initiativ – 28 § jaktförordningen

Om något av de stora rovdjuren angriper tamdjur finns det vissa möjligheter att själv agera med stöd av 28 – 28 b §§ jaktförordningen. I första hand ska man försöka skrämma det angripande rovdjuret men om det inte går kan man under vissa förutsättningar avliva rovdjuret. Ansvaret för att bedöma situationen och avgöra om avlivning ligger på den som tar initiativet.

Om ett rovdjur har dödats med stöd av 28 § jaktförordningen är det viktigt att komma ihåg att inte flytta det döda rovdjuret då detta försvårar länsstyrelsens bedömning av händelseförloppet.

Kontakta direkt Länsstyrelsen på telefon 010-2240168 (dygnet runt).

Södra rovdjursförvaltningsområdet samarbetar för att upprätthålla en effektiv beredskap med besiktningsmän enligt §28.

Den som dödar ett rovdjur för att freda sina tamdjur måste tänka på att:

 • man måste försöka att skrämma rovdjuret först
 • angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående.

Det är tamdjursägare eller vårdare som har möjlighet att använda sig av § 28. Annan än tamdjursägaren eller vårdaren får också ingripa om det sker på uppdrag av någon av de ovanstående eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet. Med tamdjur avses till exempel får och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.

Rovdjursangripna tamdjur

Anmälan av skada och besiktning av rovdjursangripna tamdjur, vänligen gå vidare till:

Viltskador | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportera om du sett rovdjur eller dess spår

Du kan rapportera observationer av rovdjur i Skandobs-appen

Information om Skandobs-appen Länk till annan webbplats.

Du kan söka på observationer av rovdjur i Naturvårdsverkets söktjänst Rovbase

www.rovbase.se Länk till annan webbplats.

Bilder och iakttagelser kan också lämnas till följande kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer:

Bertil Larsson, Björsmåla
Skicka e-post till Bertil Larsson
Mobil 070-372 09 57

Lasse Le Carlsson, Ronneby
Skicka e-post till Lasse Le Carlsson
Mobil 076-116 35 99

Martin Einarsson, Edestad
Skicka e-post till Martin Einarsson
Mobil 072-389 93 89

Stellan Sjögren, Björsmåla
Skicka e-post till Stellan Sjögren
Mobil: 0708-500 895

Kamerabevakningslagen

Kamerabevakningslagen har ändrats och privatpersoner behöver inte längre söka tillstånd för att använda viltkamera. Men den som vill sätta upp en viltkamera måste följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med viltkameran ska anses vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten. Du kan läsa mer om regler och några tips om hur du kan planera på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss