Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Fredningsområden i Blekinge

I Blekinge finns flera fredningsområden för fisket. Vi har tagit fram ett dokument där du hittar kartor över respektive fredningsområde och vilka tider som fredningen gäller.

Fredningsområden i Blekinge Pdf, 7.4 MB.

Fritidsfiske

Fritidsfisket i Blekinge präglas av ett mycket stort utbud av fiskemöjligheter i hav, vattendrag och sjöar. Genom olika fiskevårdsåtgärder har vi på länsstyrelsen som mål att

 • stärka fiskbestånden
 • implementera regelförändringar för hur fisket ska bedrivas
 • stödja de viktiga vattenområden som finns kvar
 • utveckla fisket inom turismsektorn.

Undersökning av fritidsfisket i Blekinge

Rovfiskbestånd har en viktig roll i marina ekosystem och kan motverka effekter av övergödning. Fritidsfisket står för en icke obetydande del av uttaget av rovfiskar i Östersjön och intresset för fritidsfisket ökar. Trots detta saknas ofta kunskap om fritidsfiskets omfattning och påverkan på lokala rovfiskbestånd och marina ekosystem. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av de kustnära rovfiskbestånden. I en rapport läggs fokus på fritidsfisket med handredskap efter gädda inom en avgränsad del av Karlskrona västra skärgård.

Undersökning av fritidsfisket i Blekinge Länk till annan webbplats.

Blekingegäddan

Blekingegäddan är ett märkningsprojekt som syftar till att kartlägga och upptäcka förändringar i Blekinges gäddbestånd. Projektet bedrivs i de inre delarna av Karlskrona.

Vi behöver din hjälp att fånga och återrapportera märkta gäddor. Gäddorna känns igen på att det sitter en gul plasttub på vänstra sidan under ryggfenan. Om du får upp en märkt gädda, rapportera numret på märket och plats där gäddan fångades till

martin.stalhammar@lansstyrelsen.se

eller

0703-58 49 12

Återutsättning av fisk

Att återutsätta en fisk, även kallat Catch and Release, är en metod som minskar den negativa påverkan på fiskbestånden.

Det kan finnas flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk, till exempel regler kring storleken på fisken eller förbud mot att avliva specifika arter. Återutsättning av fisk kan också ske på frivillig basis. Intresset för återutsättning har ökat de senaste åren och är i dag en väletablerad sportfiskemetod.

Att återutsätta fisk innebär en fantastisk möjlighet att bedriva ett selektivt och långsiktigt sportfiske i våra fiskevatten. Kom dock ihåg att det sker under stort eget ansvar. Här är några tips och råd för att hantera fisken rätt:

 • Minimera luftexponeringen. Luftexponering har visats vara skadligt för fisk och kan ha dödlig utgång även om fisken initialt simmar iväg efter återutsättning.
 • Minimera drillningstiden, vilket kan påverka fiskens fysiska status som exempelvis stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning.
 • Undvik att rikta fisket efter arter som är i nära anslutning till lek eller under lek. Detta kan försvåra för en framgångsrik rekrytering.
 • Undvik att fiska vid extremt höga eller låga temperaturer. Detta kan påverka fiskens fysiologi negativt och ökar risken för dödlig utgång.
 • Använd utrustning som är dimensionerad för det fiske du tänkt bedriva.
 • Använd hullinglösa krokar. Detta förenklar avkrokning och därmed begränsar luftexponeringen. Dessutom minskar det risken för ökade skador från krokning.
 • Se till att vara väl förberedd vid landningstillfället med håv, tänger, avkrokningsmatta, vilket minimerar hanteringstiden.
  Gäddor kan med fördel landas med ett gälgrepp eller med håv (gummerat nät, utan knutar).
 • Fukta händer och andra hjälpmedel som kommer i kontakt med fisken (exempelvis avkrokningsmatta). Detta minskar risken för skador på fiskens viktiga slemskikt.
 • Om det är möjligt, kroka loss fisken i vattnet. Lägg annars fisken på ett mjukt underlag, inte direkt på marken eller båtdurken. Detta för att minska luftexponeringen och minska risken för skador.
 • Lossa kroken med hjälp av en tång eller peang. Om fisken krokats djupt, klipp av kroken eller kapa tafsen så att du inte riskerar att slita sönder gälar eller skapa stora sår.
 • Se alltid till att fiskens inre organ inte belastas av tryck, gäller även för ryggraden. Stötta helst fisken men båda händerna vid hantering.
 • Väg och mät inte fisken i onödan, fiskens överlevnad minskar ju längre den vistas i luft. Om du ska väga fisken, använd alltid en vågsäck/större plastkasse. Väg aldrig en fisk lodrätt, direkt i vågen!
 • När fisken är tillbaka i vattnet, håll den upprätt tills den simmar iväg för egen maskin.
 • Naturliga beten, som mask och betesfisk, orsakar oftast en djupare krokning än artificiella (wobbler, jigg, spinnare, m.fl.), därför är det viktigt att kroka direkt och inte invänta mothugg.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge

I ett nära samarbete har Länsstyrelsen Blekinge, Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och lokala tävlingsarrangörer för sportfiske tagit fram riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda. Syftet med riktlinjerna är att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett välmående gäddbestånd som påverkas av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från tävlingsfisket. En kombination av åtgärder är nödvändigt för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart sportfiske.

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge Länk till annan webbplats.

Riktlinjerna består dels av krav, dels av rekommendationer för tävlingsfiske. Specifika fredningsområden under tävlingsverksamhet ska skyddas. Om en arrangör följer riktlinjerna är tävlingen berättigad att använda sig av märket Pike guidelines Blekinge, vilket signalerar en ansvarsfull tävlingsverksamhet och att arrangören värnar om välmående gäddbestånd.

Ladda ner märket Pike Guidelines Blekinge

Riktlinjerna består av rekommendationer och förhållningssätt framtagna i syfte att nå en långsiktig och hållbar tävlingsverksamhet.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk och kräftor

För att plantera ut fisk och kräftor behöver du tillstånd. Det är för att vi ska förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att invasiva främmande arter inte etablerar sig i länets vatten.

Så ansöker du om tillstånd

 1. Skriv ut och fyll i någon av blanketterna:
  Ansökan om tillstånd av utplantering av fisk Pdf, 218.5 kB.
  Ansökan om tillstånd av utplantering av kräftor Pdf, 94.1 kB.
 2.  Skicka din ansökan till blekinge@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifter

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Sjukdomar hos fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rapportera död eller sjuk fisk, rapporterafisk.sva.se Länk till annan webbplats.

För att undvika att kräftpest sprids finns vissa lagstadgade förbud i syfte att bibehålla en frisk miljö för djuren.

Enligt förbudet får du inte:

 • använda odesinficerade redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten.
 • förvara eller kasta hela eller delar av kräftor i ett annat vatten än där de fångats.
 • rengöra eller kasta emballage i vatten i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.
 • fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor inom ett område som förklarats kräftpestsmittat.
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats, transportera fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts där till ett annat vattenområde utan föregående desinficering.

Tänk på att

 • tömma ut allt vatten ur båtar, kanoter, redskap och annan utrustning innan förflyttning till nytt vatten
 • desinficera fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och annan utrustning innan förflyttning till ett nytt vatten
 • använda betesfisk från samma vatten som du fiskar i eller djupfrys betet i minst ett dygn
 • förvara levande matkräftor på ett säkert sätt då de är mycket duktiga på att rymma och därigenom kan sprida sjukdomar
 • koka och äta signalkräftor du fångat och absolut inte sätta ut dem
 • anmäla till länsstyrelsen om du fångat eller observerat kräftor som du misstänker är sjuka.

Använd någon av följande metoder för desinficering:

 • Torkning till fullständig torrhet till exempel - i bastu minst 70°C i minst fem timmar (stora föremål) eller minst en timme (små föremål)- genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap bör hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10°C under minst ett dygn.
 • Kokning under lock minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss