Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året man får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Ersättning beviljas till Östersjöns fiskare för torskstoppet 2019

Regeringen har idag beslutat om ersättning till fiskare för fiskeförbudet i Östersjön hösten 2019. De fiskare som uppfyller gällande EU-regler kan nu söka ersättning för inkomstbortfall under perioden 24 juli – 31 december 2019. Mer information på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Påminnelse!

Från den 15 september till 31 december är flertalet mynningsområden i Blekinge fredade, d.v.s. allt fiske är förbjudet i dessa områden.

Områden som är fredade är bl.a. Bräkneån, Ronnebyån, Listerbyån Nättrabyån, Silletorpsån och Lyckebyån.

Aktuella områden hittar du på Svenska fiskeregler.selänk till annan webbplats

Blekinge

2019-08-27 Riktlinjer för tävlingsfiske -ett nära sammarbete mellan Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och LänsstyrelsenPDF

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Blekinge läns bräckvattenområde

2018-12-13 Nu ska Blekinges gäddor skyddas - missiv skickad till Havs- och vattenmyndigheten

2018-08 Rätt hantering minska dödligheten vid återsläppsfiskePDF (Våra fiskevatten, nr 3, årgång 2018)

2018-08-22 Landshövdingar larmar om hotat fiske i Östersjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det lokala fisket i Blekinge och Skåne riskerar att vara utraderat om inte det nuvarande regelsystemet ändras. I Halland har man samma oro för fiskets framtid. Det är budskapet från ett krismöte med landshövdingarna Anneli Hultén, Sten Nordin och Lena Sommestad i Malmö den 21 augusti.

Fritidsfisket i Blekinge karaktäriseras av ett mycket stort utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar.

Vi på Länsstyrelsen Blekinge har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödja de viktiga vattenområden som finns kvar och att utveckla fisket inom turistsektorn.

 

Fiskare ute i vatten

Foto: Felix Rimfrost


Blekingegäddan -ett märkningsprojekt

Blekingegäddan är ett märkningsprojekt med främsta syfte att kartlägga och upptäcka förändringar i Blekinges gäddbestånd. Projektet kommer i huvudsak bedrivas i de inre delarna av Karlskrona och nu har ca 100 gäddorna märkts.

Vi behöver er hjälp att fånga och återrapportera dessa märkta gäddor. Dessa gäddor känns igen på att det sitter en gul plasttub på vänstra sidan under ryggfenan. Om ni får en märkt gädda, vänligen rapportera nummer och plats där gäddan fångades.

Rapportera nr på märket och plats till: martin.stalhammar@lansstyrelsen.se
eller på +46(0)703-584912

De som rapporterar en märkt gädda kan vinna unika beten från lokala betesbyggare i Blekinge.

Information om projektet kommer sker löpandes på projektets Facebooksida.

Blekingegäddan -ett märkningsprojekt (Facebook)länk till annan webbplats

Logo

Fiske

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Vill du bedriva yrkesfiske ska du ansöka skriftligt om yrkesfiskelicens.

Yrkesfiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Det finns regler för fisket som du måste känna till. De är till för att skydda och bevara fisken. Reglerna kan till exempel vara om vilka tider på året man får fiska, minsta mått på fisken och vilka redskap som är får användas.

Förenklade fiskeregler

Länsstyrelsen har tagit fram en folder med de väsentligaste fiskereglerna i Blekinge, på fem språk. Detta för att underlätta för tillsynspersoner samt att guida nyanlända i fritidsfisket. Nedan finner du en nedladdningsbara foldrar på Svenska, Engelska, Polska, Arabiska och Dari.

Sportfiskarna

Foto: Philip Truong

Fredningsområden finns i vattenområdena utanför åmynningarna. Aktuella områden hittar du på svenskafiskeregler.se.

Svenska Fiskereglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Svinön

Foto: Philip Truong

Fredningsområden för gädda

Mot bakgrund av att det finns allt färre kustlekande gäddor i våra vatten samtidigt som fisketrycket från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda ökar, har Länsstyrelsen Blekinge lämnat ett förslag på förvaltningsåtgärder till Havs -och Vattenmyndigheten. Det är endast Havs- och Vattenmyndigheten som får besluta om förvaltningsåtgärder i form av fiskeregler som till exempel fredningsområden. Nu är det upp till Havs- och Vattenmyndigheten hur de väljer att hantera förslaget.

Ett förslag om att freda ett antal grunda havsvikar i länet för att skydda gäddornas lekområden. Förslaget är noga genomtänkt och framtaget i dialog med olika parter för att fånga deras synpunkter. Detta är nödvändigt för att skydda gäddan och värna om bestånden.

Genom att inrätta nya fredningsområden och förlänga fredningstiden inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek. Vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik lokal rekrytering.

Förslaget i sin helhetPDF

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge

I ett nära samarbete har Länsstyrelsen Blekinge län, Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och lokala tävlingsarrangörer för sportfiske tagit fram riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda. Syftet med detta dokument är att på grund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från tävlingsfisket, att ytterligare förbättra förutsättningarna för välmående gäddbestånd. En kombination av åtgärder är nödvändigt för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart sportfiske.


Tävlingsfiske

Foto: Philip Truong, Bläcksquid Inc


Riktlinjer för tävlingsfiske i BlekingePDF

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge består dels av ”krav” och dels av ”rekommendationer” för tävlingsfiske. Grundlinjen är att specifika fredningsområden under tävlingsverksamhet ska skyddas. Följer man kraven är tävlingen berättigad att använda sig av logotypen, ”PIKE GUIDELINES BLEKINGE” vilket styrker en ansvarsfull tävlingsverksamhet och att arrangören värnar om välmående gäddbestånd.

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge är ett dokument som ej är lagstadgat utan rekommendationer och förhållningssätt framtagna i syfte att nå en långsiktig och hållbar tävlingsverksamhet.


Pike Guidelines Blekinge


För att ladda hem logotypen så högerklicka och välj spara bild som.

Med Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge hoppas vi att alla de sportfisketävlingar som arrangeras i Blekinge använder sig av föreslagna riktlinjer.

Stort tack till er som idag står bakom dessa riktlinjer!

Nedladdningsbar kml-fil över fredningsområden för Google Earth mm.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fredningsområden.zip 185.6 kB 2019-08-26 15.07

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Blekingst vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökan om tillstånd av utplantering av fisk (PDF)PDF
  Ansökan om tillstånd av utplantering av kräftor (PDF)PDF
 2.  Skicka din ansökan till blekinge@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

För att undvika att kräftpest sprids finns det vissa lagstadgade förbud som verkar för att bibehålla en frisk miljö för djuren.

Förbud för att minska smittorisk

 • använda odesinficerade redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten.
 • förvara eller kasta hela eller delar av kräftor i ett annat vatten än där de fångats.
 • rengöra eller kasta emballage i vatten i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.
 • fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor inom ett område som förklarats kräftpestsmittat.
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats, transportera fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts där till ett annat vattenområde utan föregående desinficering.

Åtgärder att alltid tänka på

 • Töm ut allt vatten ur båtar, kanoter, redskap och annan utrustning innan förflyttning till nytt vatten.
 • Desinficera fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och annan utrustning innan förflyttning till ett nytt vatten.
 • Använd betesfisk från samma vatten som du fiskar i eller djupfrys betet i minst ett dygn.
 • Förvara levande matkräftor på ett säkert sätt då de är mycket duktiga på att rymma och därigenom kan sprida sjukdomar.
 • Tänk på att signalkräftor som fångats skall kokas och ätas och absolut inte sättas ut.
 • Anmäl till Länsstyrelsen om du fångar eller observerar kräftor som du misstänker är sjuka.

Desinficering

Använd en av följande metoder för desinficering:

 • Torkning till fullständig torrhet till exempel - i bastu minst 70°C i minst fem timmar (stora föremål) eller minst en timme (små föremål)- genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap bör hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10°C under minst ett dygn.
 • Kokning under lock minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

 

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt