Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Fredningsområden i Blekinge

För att underlätta och klargöra vart det finns fredningsområden i Blekinge, har vi satt ihop ett dokument där du finner kartor över respektive fredningsområde samt vilka tider fredningen gäller. Vi hoppas att detta ger en tydlig bild över de fredningsområden som finns och vad som gäller där.

Fredningsområden i BlekingePDF

Blekinge

2020-02-25 Fredningsområden för gädda blir verklighet. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHavs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya fredningsområden för gäddorna i Blkinges skärgård. Bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 april.

Nya fredningsområdenPDF

2020-01-27 Remiss gällande fredningsområden.länk till annan webbplats Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget om fredningsområden föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Rapport: Undersökning av fritidsfisket i Blekinge

2019-08-27 Riktlinjer för tävlingsfiske -ett nära samarbete mellan Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och LänsstyrelsenPDF

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Blekinge läns bräckvattenområde

2018-12-13 Nu ska Blekinges gäddor skyddas - missiv skickad till Havs- och vattenmyndigheten

2018-08 Rätt hantering minska dödligheten vid återsläppsfiskePDF (Våra fiskevatten, nr 3, årgång 2018)

2018-08-22 Landshövdingar larmar om hotat fiske i Östersjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det lokala fisket i Blekinge och Skåne riskerar att vara utraderat om inte det nuvarande regelsystemet ändras. I Halland har man samma oro för fiskets framtid. Det är budskapet från ett krismöte med landshövdingarna Anneli Hultén, Sten Nordin och Lena Sommestad i Malmö den 21 augusti.

Fritidsfisket i Blekinge karaktäriseras av ett mycket stort utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar.

Vi på Länsstyrelsen Blekinge har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödja de viktiga vattenområden som finns kvar och att utveckla fisket inom turistsektorn.

 

Fiskare ute i vatten

Foto: Felix Rimfrost


Undersökning av fritidsfisket i Blekinge

Rovfiskbestånd har en viktig roll i marina ekosystem, och kan bland annat motverka effekter av övergödning. Fritidsfisket står för en icke obetydande del av uttaget av rovfiskar i Östersjön och intresset för fritidsfisket ökar. Trots detta saknas ofta kunskap om fritidsfiskets omfattning och påverkan på lokala rovfiskbestånd och marina ekosystem. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av de kustnära rovfiskbestånden. Denna rapport fokuserar på fritidsfisket med handredskap efter gädda inom en avgränsad del av Karlskrona västra skärgård.

Undersökning av fritidsfisket i Blekingeöppnas i nytt fönster

 

Blekingegäddan -ett märkningsprojekt

Blekingegäddan är ett märkningsprojekt med främsta syfte att kartlägga och upptäcka förändringar i Blekinges gäddbestånd. Projektet kommer i huvudsak bedrivas i de inre delarna av Karlskrona och nu har ca 100 gäddorna märkts.

Vi behöver er hjälp att fånga och återrapportera dessa märkta gäddor. Dessa gäddor känns igen på att det sitter en gul plasttub på vänstra sidan under ryggfenan. Om ni får en märkt gädda, vänligen rapportera nummer och plats där gäddan fångades.

Rapportera nr på märket och plats till: martin.stalhammar@lansstyrelsen.se
eller på +46(0)703-584912

De som rapporterar en märkt gädda kan vinna unika beten från lokala betesbyggare i Blekinge.

Information om projektet kommer sker löpandes på projektets Facebooksida.

Blekingegäddan -ett märkningsprojekt (Facebook)länk till annan webbplats

Logo

Catch and release

Att återutsätta en fisk, även kallat Catch and Release (C&R), är en metod med syfte att minska negativ påverkan på fiskbestånd. Det kan finnas flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk. Det kan finnas regler som förbjuder fiskare att avliva specifika arter eller storlekar av fisk. Återutsättning av fisk kan även ske på frivillig basis av den som fiskar. Intresset för C&R har ökat de senaste åren och idag är det en väletablerad sportfiskemetod.


Catch and release


Hantera fisken rätt

Som sportfiskare kan du minimera skador och negativa effekter genom skonsam hantering av fisken som ska släppas tillbaka. Hur väl fisken klarar sig beror på flera faktorer bl.a. art, storlek, temperatur och djup samt på sportfiskarens beteende och utrustning. Ett framgångsrikt C&R-fiske förutsätter att fisken hanteras varsamt och inte skadas.


Tips och rekommendationer – för ett skonsamt C&R-fiske

 • Minimera luftexponeringen. Luftexponering har visats vara skadligt för fisk och kan ha dödlig utgång även om fisken initialt simmar iväg efter återutsättning.
 • Minimera drillningstiden, vilket kan påverka fiskens fysiska status som exempelvis stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning.
 • Undvik att rikta fisket efter arter som är i nära anslutning till lek eller under lek. Detta kan försvåra för en framgångsrik rekrytering.
 • Undvik att fiska vid extremt höga eller låga temperaturer. Detta kan påverka fiskens fysiologi negativt och ökar risken för dödlig utgång.
 • Använd utrustning som är dimensionerad för det fiske du tänkt bedriva.
 • Använd hullinglösa krokar. Detta förenklar avkrokning och därmed begränsar luftexponeringen. Dessutom minskar det risken för ökade skador från krokning.
 • Se till att vara väl förberedd vid landningstillfället med håv, tänger, avkrokningsmatta, vilket minimerar hanteringstiden.
  Gäddor kan med fördel landas med ett gälgrepp eller med håv (gummerat nät, utan knutar).
 • Fukta händer och andra hjälpmedel som kommer i kontakt med fisken (exempelvis avkrokningsmatta). Detta minskar risken för skador på fiskens viktiga slemskikt.
 • Om det är möjligt, kroka loss fisken i vattnet. Lägg annars fisken på ett mjukt underlag, inte direkt på marken eller båtdurken. Detta för att minska luftexponeringen och minska risken för skador.
 • Lossa kroken med hjälp av en tång eller peang. Om fisken krokats djupt, klipp av kroken eller kapa tafsen så att du inte riskerar att slita sönder gälar eller skapa stora sår.
 • Se alltid till att fiskens inre organ inte belastas av tryck, gäller även för ryggraden. Stötta helst fisken men båda händerna vid hantering.
 • Väg och mät inte fisken i onödan, fiskens överlevnad minskar ju längre den vistas i luft. Om du ska väga fisken, använd alltid en vågsäck/större plastkasse. Väg aldrig en fisk lodrätt, direkt i vågen!
 • När fisken är tillbaka i vattnet, håll den upprätt tills den simmar iväg för egen maskin.
 • Naturliga beten, som mask och betesfisk, orsakar oftast en djupare krokning än artificiella (wobbler, jigg, spinnare, m.fl.), därför är det viktigt att kroka direkt och inte invänta mothugg.

Grundregel: Hantera alltid fisken så skonsamt som möjligt.

Frihet och glädje under ansvar

Catch and Release fiske innebär en fantastisk möjlighet att bedriva ett selektivt och långsiktigt sportfiske i våra fiskevatten. Kom dock ihåg att det sker under stort eget ansvar.


Det finns regler för fisket som du måste känna till. De är till för att skydda och bevara fisken. Reglerna kan till exempel vara om vilka tider på året man får fiska, minsta mått på fisken och vilka redskap som är får användas.

Förenklade fiskeregler

Länsstyrelsen har tagit fram en folder med de väsentligaste fiskereglerna i Blekinge, på fem språk. Detta för att underlätta för tillsynspersoner samt att guida nyanlända i fritidsfisket. Nedan finner du en nedladdningsbara foldrar på Svenska, Engelska, Polska, Arabiska och Dari.

 

Förenklade fiskeregler

Fredningsområden finns i vattenområdena utanför åmynningarna. Aktuella områden hittar du på svenskafiskeregler.se.

Svenska Fiskereglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredningsområden 1 jan - 31 majPDF

 

Svinön

Foto: Philip Truong

Fredningsområden för gädda i Blekinge

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya fredningsområden för gäddorna i Blekinges skärgård. Bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 april.

Havs-och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya fredningsområdenPDF

Läs förereskrifterna från HaV med de nya fredningsområdena.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Blekinge län har tidigare lämnat förslag på förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan till Havs -och Vattenmyndigheten. Där föreslog Länsstyrelsen att tio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj, samt att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden förlängs till 15 september-31 maj.

Fredningsområden enligt länsstyrelsens förslagPDF. Se Svenska fiskereglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fullständiga regler.

Fredningsområden för gädda

Mot bakgrund av att det finns allt färre kustlekande gäddor i våra vatten samtidigt som fisketrycket från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda ökar, har Länsstyrelsen Blekinge lämnat ett förslag på förvaltningsåtgärder till Havs -och Vattenmyndigheten. Det är endast Havs- och Vattenmyndigheten som får besluta om förvaltningsåtgärder i form av fiskeregler som till exempel fredningsområden. Nu är det upp till Havs- och Vattenmyndigheten hur de väljer att hantera förslaget.

Ett förslag om att freda ett antal grunda havsvikar i länet för att skydda gäddornas lekområden. Förslaget är noga genomtänkt och framtaget i dialog med olika parter för att fånga deras synpunkter. Detta är nödvändigt för att skydda gäddan och värna om bestånden.

Genom att inrätta nya fredningsområden och förlänga fredningstiden inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek. Vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik lokal rekrytering.

Förslaget i sin helhetPDF

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge

I ett nära samarbete har Länsstyrelsen Blekinge län, Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och lokala tävlingsarrangörer för sportfiske tagit fram riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda. Syftet med detta dokument är att på grund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från tävlingsfisket, att ytterligare förbättra förutsättningarna för välmående gäddbestånd. En kombination av åtgärder är nödvändigt för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart sportfiske.


Tävlingsfiske

Foto: Philip Truong, Bläcksquid Inc


Riktlinjer för tävlingsfiske i BlekingePDF

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge består dels av ”krav” och dels av ”rekommendationer” för tävlingsfiske. Grundlinjen är att specifika fredningsområden under tävlingsverksamhet ska skyddas. Följer man kraven är tävlingen berättigad att använda sig av logotypen, ”PIKE GUIDELINES BLEKINGE” vilket styrker en ansvarsfull tävlingsverksamhet och att arrangören värnar om välmående gäddbestånd.

Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge är ett dokument som ej är lagstadgat utan rekommendationer och förhållningssätt framtagna i syfte att nå en långsiktig och hållbar tävlingsverksamhet.


Pike Guidelines Blekinge


För att ladda hem logotypen så högerklicka och välj spara bild som.

Med Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge hoppas vi att alla de sportfisketävlingar som arrangeras i Blekinge använder sig av föreslagna riktlinjer.

Stort tack till er som idag står bakom dessa riktlinjer!

Nedladdningsbar kml-fil över fredningsområden för Google Earth mm.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fredningsområden.zip 185.6 kB 2019-08-26 15.07

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Blekingst vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökan om tillstånd av utplantering av fisk (PDF)PDF
  Ansökan om tillstånd av utplantering av kräftor (PDF)PDF
 2.  Skicka din ansökan till blekinge@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

För att undvika att kräftpest sprids finns det vissa lagstadgade förbud som verkar för att bibehålla en frisk miljö för djuren.

Förbud för att minska smittorisk

 • använda odesinficerade redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten.
 • förvara eller kasta hela eller delar av kräftor i ett annat vatten än där de fångats.
 • rengöra eller kasta emballage i vatten i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.
 • fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor inom ett område som förklarats kräftpestsmittat.
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats, transportera fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts där till ett annat vattenområde utan föregående desinficering.

Åtgärder att alltid tänka på

 • Töm ut allt vatten ur båtar, kanoter, redskap och annan utrustning innan förflyttning till nytt vatten.
 • Desinficera fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och annan utrustning innan förflyttning till ett nytt vatten.
 • Använd betesfisk från samma vatten som du fiskar i eller djupfrys betet i minst ett dygn.
 • Förvara levande matkräftor på ett säkert sätt då de är mycket duktiga på att rymma och därigenom kan sprida sjukdomar.
 • Tänk på att signalkräftor som fångats skall kokas och ätas och absolut inte sättas ut.
 • Anmäl till Länsstyrelsen om du fångar eller observerar kräftor som du misstänker är sjuka.

Desinficering

Använd en av följande metoder för desinficering:

 • Torkning till fullständig torrhet till exempel - i bastu minst 70°C i minst fem timmar (stora föremål) eller minst en timme (små föremål)- genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap bör hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10°C under minst ett dygn.
 • Kokning under lock minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

 

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Upptäcker du en sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende kan du rapportera in ditt fynd härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En lista med sjukdomar hos fisk finns på SVA:s webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt