Överlämna kommunalt beslut

Kommunala beslut som blivit överklagade kan överlämnas till Länsstyrelsen via vår e-tjänst.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att överlämna överklagat kommunalt beslut.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Anta detaljplan
 • Ändring av detaljplan
 • Upphävande av detaljplan
 • Anta områdesbestämmelser
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Gör så här:

1. Välj vilken Länsstyrelse som är mottagare samt vilken kommun ärendet gäller.

2. Ange vilken typ av ärende överklagandet gäller.

3. Bifoga samtliga dokument som tillhör ärendet:

 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län