Kemikalier och kemiska produkter

Privat hantering av vissa farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Hos oss söker du tillstånd för privat hantering av särskilt farliga produkter.

För privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Vem kan ansöka?

Tillstånd för privat hantering får bara ges till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Vad kostar det?

Innan vi gör tillståndsprövningen ska en avgift vara betald. När du skickar din ansökan via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

  • Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 700 kronor

Utöver namn, märk avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561.

Särskilt farliga kemiska produkter

Med särskilt farliga kemiska produkter menas de som vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

  • akut toxicitet, farokategori 1, 2 och 3
  • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A och 1B
  • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
  • frätande på huden, farokategori 1A.

Följande produkter hanteras utan kemikalietillstånd:

  • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
  • eldningsoljor
  • bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering
  • för explosiva varor tillstånd enligt lag (2010:1011) om explosiva och brandfarliga varor.

Skicka in din ansökan i vår e-tjänst

Du kan skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt via e-tjänsten.

Dokument som kan bifogas vid ansökan om privat hantering:

  • Intyg/betyg som styrker din kunskap om kemikaliehantering

Kontakt