Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskeutredning

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp arbetar nationellt på uppdrag från mark- och miljödomstolar och andra myndigheter. De gör bland annat fiskeutredningar vid tillståndsprövningar av vattenkraftverk, muddringar eller andra verksamheter som påverkar fiskbestånd.

Fiskeutredningsgruppen är lokaliserad vid Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under de senaste åren har särskilda uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utförts som möjliggjort extra stöd till länsstyrelserna. Vidare pågår ett arbete kopplat till de svenska kompensationsodlingarna samt uppföljning av fiskvägars funktion. Fiskeutredningsgruppen jobbar även med resursövervakning av bland annat lax och ål.

Fiskeutredningar

För att utreda effekterna av olika verksamheter krävs ibland fiskeribiologiska utredningar. Vanligtvis fokuserade på fisk men där även effekter på hela den akvatiska miljön beaktas.

Olika typer av utredningar fiskeutredningsgruppen arbetar med:

 • Utredningar på begäran av andra myndigheter i ansökningsmål
 • Sakkunnigutredningar i ansökningsmål efter förordnande av mark- och miljödomstolen
 • Uppdrag enligt föreskrifter i miljödomar
 • Planering, handläggning och beslut om fiskeavgiftsmedel
 • Övriga interna eller externa utredningar, ofta i samverkan med annan myndighet.

Utredningar i ansökningsmål i mark- och miljödomstol innebär att olika verksamheters inverkan på fiskbestånd och fiske bedöms samt att skydds- och kompensationsåtgärder föreslås. Skyddsåtgärder kan vara uppförandet av fiskvägar, bestämmandet av tillräckliga vattenflöden eller införandet av restriktioner i tid och rum för verksamhetens utförande. Det kan alltså handla om att beräkna skador på fiskbestånd och fiske vid olika typer av exploatering, till exempel vattenkraftverk, hamnar, broar och vindkraftparker till sjöss.

 • Mark- och miljödomstolen kan, om det finns behov av särskild utredning i ett ansökningsmål, förordna en sakkunnig att efter undersökning avge utlåtande (22 kap. 12 § miljöbalken).
 • Sakkunnigutredning om fisket avser inverkan på allmänt fiskeintresse, inklusive framtagande av förslag på skydds- och/eller kompensationsåtgärder.
 • Utredningen sker på verksamhetsutövarens bekostnad.
 • Sakkunnig förordnas i regel efter yrkande från myndigheterna med talerätt: Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen i vissa fall även av verksamhetsutövaren, det vill säga sökanden.

 • Bedömning av effekterna av till exempel ett vattenkraftverk på fiskbestånd och fiske.
 • Förslag till skydds- och/eller kompensationsåtgärder för fisket.
 • Om tillräckliga skyddsåtgärder inte kan bestämmas kan även förslag på fiskeavgifter, att användas till fiskevård, tas fram.

 • De utgör en möjlighet till fördjupad utredning som Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna saknar tid och resurser till.
 • Även om Havs- och vattenmyndigheten och många länsstyrelser har god kompetens inom fiske- och vattenområdet kan utredningen öka kvaliteten på beslutsunderlaget.
 • Utredningen bidrar till att hänsyn tas till den akvatiska miljön som helhet. Livskraftiga fiskbestånd kräver en god akvatisk miljö.

Yrkande till domstolen om behov av sakkunnigutredning sker i regel i samband med att myndigheterna yttrar sig en första gång om en ingiven och av domstolen kungjord ansökan. Det finns även en möjlighet för verksamhetsutövaren att yrka om sakkunnigutredning avseende vattenverksamhet.

Lektidsportalen

I Lektidsportalen går det att se i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer. Det går också att se när på året olika arter är som mest känsliga för påverkan. Lektidsportalen vänder sig till myndigheter som arbetar med prövning- och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

Lektidsportalen, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning av vattenverksamheter i miljödomstolen kan domstolen som villkor föreskriva att verksamhetsutövarna ska betala fiskeavgifter som kompensation för den skada på fiskbestånd och fiske som uppkommer av planerad verksamhet.

Vanligast är särskilda fiskeavgifter som kan användas för fiskevårdsåtgärder i berört eller angränsande vattenområde enligt vad som anges i domen eller tillståndet. För vissa medel ligger beslutanderätten hos länsstyrelsen i berört län och för vissa på de tre länsstyrelser där fiskeutredningsgruppen finns. Medlen används oftast till fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk.

Bestämmelserna om fiskeavgiftsmedel finns i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Enligt den förstnämnda lagen kan fiskeavgiftsmedel vara allmänna enligt 6 §, och förvaltas då av Havs- och vattenmyndigheten för främjande av fisket i hela landet, eller särskilda enligt 5 § som är riktade till geografiskt avgränsade områden och åtgärder.

För att veta mera om eventuella tillgängliga fiskeavgiftsmedel i just ditt vattenområde, ta kontakt med någon av våra medarbetare.

Fiskräkning

Arbetar du med fiskräkning? Då kan du få rådgivning i ditt arbete av Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp. Elektronisk fiskräkning används för att mäta hur mycket fisk som passerar en speciell punkt i ett vattendrag. Vi har lång erfarenhet av olika metoder och vet vad som krävs för att den elektroniska fiskeräkningen ska vara tillförlitlig. Man kan även använda manuell räkning av fisk där fiskräknare av olika skäl inte är lämpliga. 

Kontakta oss för mer information om till exempel:

 • Olika typer av fiskeräknare till exempel optisk och ekolodstyp
 • Planering
 • Installation
 • Drift och skötsel
 • Analys av data
 • Utvärdering
 • Manuell räkning.

Vi samarbetar med kraftbolag och olika ägare till fiskräknare vilket ger oss en bred bild över fiskräkningen i Sverige.

Fiskvägar

För att fiskar ska kunna passera ett vandringshinder utan att skada sig kan man bygga fiskvägar. Att bygga fiskvägar är inte helt enkelt. Man behöver till exempel ta hänsyn till vilka arter det rör sig om i det aktuella fallet, kontrollera hur vattenflödet ser ut och ta reda på vilka juridiska förhållanden som råder.

Fiskeutredningsgruppen har lång erfarenhet av att planera fiskvägar och följa upp hur de fungerar. Vi har också erfarenhet av att anlägga såväl tekniska som naturlika fiskvägar.

Stöd om du jobbar med tillsyn

Fiskeutredningsgruppen är tänkt att fungera som ett stöd för alla som jobbar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk. Vi kan erbjuda stöd i de fall där verksamhetsutövarna har skyldighet att anlägga en fiskväg, men också i de fall där fiskvägar anläggs på verksamhetsutövarens eget initiativ.

Inventering av fiskvägar

Mellan åren 2015 och 2019 inventerade och bedömde Fiskeutredningsgruppen 350 olika fiskvägar i Sverige. Du kan läsa mer om inventeringarna i rapporterna:

Tekniska fiskvägar i södra Sverige Länk till annan webbplats.

Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Fiskvägsinventering 2018-2019 i Gävleborgs län, Västernorrlands län och Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Kompensationsodling av fisk

I Sveriges utbyggda älvar och vattendrag där fiskbestånden påverkats negativt eller helt slagits ut av vattenkraftens utbredning är vissa av vattenkraftsaktörerna skyldiga att odla och sätta ut fisk som kompensation för det förlorade ursprungliga fiskebeståndet.

Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp arbetar med att genom dialog med kraftproducenterna lämna anvisningar för hur odlingen och utsättningarna genomförs. Vårt uppdrag är att samverka med kraftbolag, odlare, myndigheter och andra aktörer kring kompensationsodling.

Sedan 2015 har Fiskeutredningsgruppen även arbetat med olika uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten genom att:

 • Arrangera årliga samverkansseminarier med kraftbolag, odlare, myndigheter och andra aktörer.
 • Bidra i nationellt arbete avseende metodik för uppföljning av kompensationsutsättningar.
 • Sammanställa domsvillkor för kompensationsutsättningar i Sverige.
 • Sammanställa och upprätta riktlinjer för kompensationsutsättningar för smolt.
 • Ta fram en gemensam metodik för kvalitetskontroll av fisk odlad för kompensationsutsättningar.
 • Samverka kring genetisk uppföljning.

Miljöanpassning av vattenkraften

Sedan 1 januari 2019 finns lagstiftning som innebär att alla vattenkraftverk i Sverige ska ha moderna miljövillkor. Fiskeutredningsgruppen kan bidra med kompetens i arbetet med miljöprövningarna.

Stöd till myndigheter

Arbetet med miljöanpassning av vattenkraften i Sverige kommer att innebära en stor arbetsinsats för flera svenska myndigheter de närmaste åren. Det gäller både Länsstyrelser men också andra myndigheter. Fiskeutredningsgruppen kan bidra med expertstöd och rådgivning. Vi kan också säkra att bedömningar och underlag inför miljöprövningarna håller god kvalitet. Kontakta oss gärna för mer information.

Pilotprojekt

Fiskeutredningsgruppen har deltagit i ett pilotprojekt lett av Vattenkraftens Miljöfond i Tidan och även i ett pilotprojekt om Ljungan. Syftet med pilotprojekten har varit att utveckla metoder för samverkan och åtgärdsförslag för arbetet med den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften.

Stöd till Vattenmyndigheterna

Vi stöttar också Vattenmyndigheterna med åtgärdsunderlag för vattenkraften i kraftigt modifierade vatten (KMV).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss