Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Aktuella restaureringsprojekt i Västerbotten

I Sverige är flodpärlmusslan klassad som en starkt hotad art. Arten har minskat i sitt utbredningsområde och har problem med att kunna föröka sig. I Kultsjödalen genomförs nu restaurering av flottledspåverkade delar av Marsån, Stalon-, Daina och Gäddbäcken. Restaureringen ska förbättra livsmiljön och reproduktionsförmågan hos musslan och dess värdfisk öringen. Projektet pågår mellan 2016-2021.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Vilhelmina Övre Allmänning (VÖA), Statens Fastighetsverk, Vilhelmina kommun samt privata skogsägare i området med restaureringsprojektet.

Projektet finansieras främst av Svenska Naturskyddsföreningens Miljöfond. Projektet finansieras även via bygdemedel från Vilhelmina kommun, LOVA-medel, programmet Åtgärder för hotade arter samt VÖA.

Projektet är ett viktigt led i strävan mot miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” och EU:s ramdirektiv för vatten vars mål är att alla vatten ska uppnå god vattenekologisk status och att ingen försämring av vattenkvaliteten ska ske.

 

Resultat från 2019 Länk till annan webbplats.

Resultat från 2018 Länk till annan webbplats.

Restaureringsprojektet Ecostreams for LIFE är ett miljöåterställningsprojekt i Öreälven med flera biflöden. Projektet genomförs tillsammans med Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland.

Mer information om Ecostreams for LIFE

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss