Projekt Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten kommer mellan år 2021-2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. Vattenvårds- och restaureringsprojektet har en budget på 179 miljoner kronor.

Restaureringsåtgärder kommer genomföras i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms i Västerbotten, Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland.

Arbetet i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Nedan hittar du en karta över projektområdet. Här syns åtgärder som preliminärt ska genomföras under projekttiden. Åtgärderna som syns i kartan är ett planeringsunderlag och kan komma att ändras.

Du kan zooma och justera din position i kartan genom att klicka eller dra musen över den. Genom ikonerna kan du också tända och släcka olika lager och se mer detaljer.

Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

Möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen är viktigt för att gynna och bibehålla den biologiska mångfalden. Felaktigt placerade vägtrummor kan utgöra vandringshinder i ett vattendrag. Det finns flera olika faktorer som leder till att vandringshinder skapas på grund av vägtrummor. Några av dessa faktorer kan vara:

  • Höga vattenhastigheter
  • Långa trummor utan viloplatser
  • För litet vattendjup
  • Fritt fall på vägtrummornas utloppssida
  • Broar eller vägtrummor utan naturliga stränder medför att landlevande djur som är beroende av vattendragen kan tvingas passera över vägen eller väljer att avvika från vattendraget.

Vandringshindret kan åtgärdas genom att bland annat byta vägtrumman till en valvbåge, öka trummans dimension eller ändra nivå och läge på befintlig trumma. Inom detta projekt planeras 199 vägtrummor att åtgärdas, varav 79 av dem inom Öreälvens avrinningsområde.

Dammar utgör ett stort hinder för fiskar, utter och andra vattenlevande organismer att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen. I norra Sverige finns ett stort antal flottledsdammar och liknande vattendämmande konstruktioner. Majoriteten av dessa är ej längre i bruk men har idag har en vandringshindrande effekt i vattendragen.

I detta projekt kommer ett antal av dessa vandringshinder att åtgärdas för att vattenlevande organismer ska kunna röra sig fritt i vattendragen och för att återskapa en naturlig miljö.

Inför projektets åtgärder inventeras flottledslämningarna för att kartlägga skyddsvärda kulturmiljöer. Genomgång av det inventerade materialet sker i samråd med Länsstyrelsens och projektets kulturmiljöansvariga för att bedöma om det finns skyddsvärda kulturmiljöer ur ett allmänt intresse.

Bedömning om att undanta flottledsmiljöer från restaureringen sker genom att väga samman ett flertal kriterier för att i dessa fall möjliggöra skapandet av en sammanhållen och välbevarad flottledsmiljö. Dessa kriterier kan vara flottledslämningens skick, förekomst och tillgänglighet för allmänheten.

Markägare som kan komma att beröras av de planerade projektåtgärderna kontaktas via brev där samrådsunderlag och medgivandeblankett bifogas. Era synpunkter och medgivanden är avgörande i samrådsprocessen och för genomförandet av projektets åtgärder.

Under våren 2022 pågår samrådsprocessen för etapp 2 (Hummelholm upp till Näslandsforsen) i Öreälven. För att ta del av samrådsunderlaget och för att lämna synpunkter, kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Vid övriga frågor tveka inte att ta kontakt med projektets ansvariga. Vid frågor om åtgärder i Vargån med biflöden, kontakta Oscar Lundgren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss