Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regeringen pausar omprövning av vattenkraften – ny tidplan för NAP

Mot bakgrund av den förändrade situationen i elsystemet har regeringen beslutat att pausa omprövningen av vattenkraftens miljövillkor, NAP. Det betyder att deadline för när ansökan om prövning ska ha kommit till Mark- och miljödomstolen senareläggs med ett år. Den nya tidplanen börjar gälla 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars deadline var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter nu enligt den nya tidplanen. Detta innebär att pågående samverkansprocesser fortsätter i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den nya tidplanen finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan i Svensk författningssamling SFS:2003:4 Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Dokument för prövningsgrupperna

Här listas samtliga prövningsgrupper i Västerbottens län och datum för när omprövning i Mark- och miljödomstolen startar.

Dokumenten innehåller:

  • beskrivningar av vattendragen
  • behov av miljöanpassningar för vattendragen
  • övrig information som är relevant under samverkan.

Dokument för prövningsgruppen Rickleån

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2021-12-20 (diarienummer 539-1470-2020).

Dokument:

Sammanfattande redovisning av samverkan Pdf, 1.1 MB.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2022-05-16 (diarienummer 539-1087-2021)

Dokument:

Nulägesbeskrivning Pdf, 13.3 MB.

Sammanfattande redovisning av samverkan Pdf, 1.4 MB.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2023-01-12 (diarienummer 539-2187-2021).

Dokument:

Nulägesbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Sammanfattande redovisning Pdf, 454.4 kB.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen avslutades 2022-05-16 (Diarienummer 539-2945-2021)

Dokument:

Nulägesbeskrivning Pdf, 5.6 MB.

Sammanfattande redovisning Pdf, 302.3 kB.

Inga dokument.

Inga dokument.

Inga dokument.

Inga dokument.

Inga dokument.

Inga dokument.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss