Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompott Värmland

Den 1 september drog Kompott Värmland igång – ett samarbete mellan Länsstyrelsen och flera värmländska kommuner som ska göra det enklare att hitta boende på annan ort åt kvinnor som vill ta sig ur en våldsam relation.


På initiativ av IFO-chefsnätverket startades 2019 en arbetsgrupp för att arbeta med att ta fram ett underlag för att göra en Kompott Värmland. Syftet med Kompott Värmland är att det ska finnas en samverkan för socialtjänsterna i länet när våldsutsatta kvinnor är i behov av stadigvarande boende och som kan placeras inom det egna länet.

Arbetsgruppen bestod av representanter från Karlstads, Arvikas, Grums och Forshagas socialtjänster och samordnades av Länsstyrelsen. Underlag hämtades från andra län som höll på med liknande processer.

Länsgemensam överenskommelse

Underlag för en länsgemensam överenskommelse är framtaget och i dagsläget har 11 kommuner av 16 accepterat att ingå i Kompott Värmland. I underlaget framkommer att respektive kommun skriver de interna samverkansdokument för att kunna frigöra det antal bostäder per år som föreslås. Länsstyrelsen förutsätter att erforderliga beslut har fattats av varje kommun som ska ingå i samverkan. Kommunerna behöver även uppmärksamma om besluten behöver uppdateras eller att nya beslut behöver fattas beroende på hur lång tid besluten gäller för.

Länsstyrelsen är sammankallande

De kommuner som deltar har utsett en kontaktperson (operativ) och en samverkansperson (chef), Länsstyrelsen är sammankallande och administrerar listan samt sammankallar till möten. Samverkanspersonerna ska mötas två gånger per år och kontaktpersonerna när det finns ärenden. Länsstyrelsen för statistik över byten mellan kommunerna.

I övrigt gäller de riktlinjer som tagits fram vid förfrågan och handläggning av ärenden.

Kontakt