Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds att delta i undersökningen, som genomförs under höstterminen vartannat år. Resultaten används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.

Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen. Den senaste undersökningen genomfördes 20 september–15 oktober 2021. Det är femte gången som undersökningen genomförs i Värmland.

Så genomfördes undersökningen 2021

I år genomfördes undersökningen Elevers drogvanor under vecka 38–41.

  • Vecka 24: informationsbrev till skolchefer i kommunerna och till skolledare och rektorer vid friskolorna.
  • Vecka 35: informationsbrev om hur undersökningen skulle genomföras, skickades till skolchefer i kommunerna och till skolledare och rektorer vid friskolorna.
  • Vecka 37: webblänk till undersökningen skickades ut till skolchefer i kommunerna och till skolledare och rektorer vid friskolorna. Dessa vidarebefordrade informationsbrev och webblänk till ansvarig rektor eller annan kontaktperson på respektive skola.

Vad händer nu?

Just nu analyserar Länsstyrelsen det material som samlades in vid undersökningen, för vidare hantering och återföring. Det insamlade materialet utgör också ett underlag för Länsstyrelsens och Region Värmlands planering av det gemensamma arbetet under 2022.

Informationsmaterial, tidigare resultat och frågor finns på Region Värmlands webb Länk till annan webbplats.

Kontakt