Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Ansök om LOVA-bidrag

Du ansöker om bidrag i vår e-tjänst. Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” innan du börjar göra ansökan i e-tjänsten. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Hur ansöker jag om LOVA-bidrag? (pdf) Pdf, 221.6 kB.

När är sista ansökningsdag?

Länsstyrelsen Värmland har utlyst en ny sökomgång då det finns medel kvar att söka. Sista dag för ansökan är den 30 juni 2023.

Ordinarie sökomgång har sista ansökningsdag för Värmlands län den 30 november varje år.

Del- och slutrapportera

Du slutrapporterar lokala vattenvårdsprojekt genom att fylla i en blankett för slutrapportering inom den inriktning som passar för ditt projekt. Skicka in slutrapporten till Länsstyrelsen.

Slutrapportera projekt inom Åtgärdssamordning Pdf, 27.5 MB.

Slutrapportera projekt inom Förlorade fiskeredskap Pdf, 27.8 MB.

Slutrapportera projekt inom Fritidsbåtar Pdf, 4.6 MB.

Slutrapportera projekt inom Övergödning Pdf, 29.4 MB.

Slutrapportera projekt inom Andra åtgärder Pdf, 2.8 MB.

Du ska också delrapportera lokala vattenvårdsprojekt. Delrapportering gör du enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få stöd:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Mer detaljerad information om stödets villkor och storlek finns i förordningen om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.

Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden. 

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-stöd, hör av dig till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens prioritering

Regeringens miljökvalitetsmål

Det första vi gör på Länsstyrelsen när vi får in en ansökan är att bedöma om åtgärden bidrar till att nå ett miljökvalitetsmål eller inte. Åtgärder som inte bedöms bidra till att ett miljökvalitetsmål nås kan därför inte få bidrag inom LOVA.

På webbplatsen Sverigesmiljömål.se kan du läsa om de miljökvalitetsmål som finns.

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

Miljönytta och totalkostnad

Länsstyrelsen går nu vidare till att bedöma vi hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar till att nå målen. En åtgärd som har en hög totalkostnad men ger lite miljönytta, prioriteras alltså ned mellan ansökningarna och ansökan kan till och med få avslag på grund av detta. Medan en åtgärd med låg totalkostnad och hög miljönytta prioriteras upp.

För att förklara ytterligare så kan man förklara miljönytta med att om det råder övergödning i en sjö och man vill göra en åtgärd mot övergödning i den sjön så är miljönyttan hög. Vill man däremot göra en åtgärd mot övergödning i en sjö som inte har problem med övergödning är miljönyttan låg. En hög kostnad för åtgärd med låg miljönytta prioriteras alltså inte och kan till och med få avslag.

Fysiska eller administrativa åtgärder

När vi på Länsstyrelsen konstaterat att åtgärden kan bidra till att nå ett eller flera miljökvalitetsmål och bedömt miljönyttan mot totalkostnaden sorterar vi upp ansökningar mellan fysiska och administrativa åtgärder. Enligt LOVA-förordningen ska fysiska åtgärder prioriteras högre än planer, kartläggningar, utredningar, uppföljningar, utvärderingar, kommunikation etcetera.

Övergödningsåtgärder prioriteras

I LOVA-förordningen ska åtgärder som bidrar till att minska övergödningen prioriteras mellan ansökningarna. Men det är viktigt att man väljer att göra åtgärden i eller omkring vatten som är drabbat av övergödning för att åtgärden ska prioriteras.

På bilden nedan ser du exempel på områden i Värmland där det behövs åtgärder mot övergödning och som också är prioriterade inom LOVA. Du kan också gå in på Länsstyrelsernas webb-GIS för att titta närmare på kartan.

LST WebbGIS Övergödningskartan (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Områden i Värmland där det behövs åtgärder mot övergödning.

Andra åtgärder i vatten

Även om övergödningsåtgärder prioriteras inom LOVA kan du såklart också söka bidrag för andra åtgärder i vatten, bara de bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. Vid prioritering mellan ansökningarna så är det även här så att vi prioriterar ansökningar med åtgärder som behövs i just det vattendraget som du vill göra åtgärden i.

För att veta om det behövs en åtgärd i det vattendrag där du är intresserad av att göra en åtgärd, kan du gå in i Länsstyrelsens vattenkarta, VISS. Där kan du söka upp det vattendrag du är intresserad av och se information om hur vattendraget mår och vilka åtgärdsbehov som kan finnas. Har du svårt att hitta rätt information i VISS, kontakta oss så hjälper vi dig.

VISS (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Beviljade projekt inom LOVA 2022 i Värmlands län

Följande projektansökningar inom LOVA har beviljats medel om maximalt 80 % av projektbudgeten (90 % för åtgärder mot internbelastning).

Beviljade projekt inom LOVA 2022 i Värmlands län

Projektnamn

Sökande

Åtgärd

Bidrag (kr)

Vilka miljökvalitetsmål bidrar åtgärden till?

Begränsa näringsläckage från Karlstad ridklubb till Alsterälven steg 2

Karlstad ridklubb

Hårdgöring av hästhagar samt åtgärder av diken för minskat näringsläckage till Alsterälven

2 028 800

Ingen övergödning

Fortsatt båtbottensanering

Karlstad segelsällskap

Sanering av båtbottnar för minskad utsläpp av miljögifter till Vänern

522 000

Giftfri miljö

Giftfri båtbotten

Säffle motorbåtsklubb

Provtagning samt sanering av båtskrov för minskade utsläpp av miljögifter till Vänern

349 000

Giftfri miljö

Biotopvård i Rolampsälven

Bogens fiskevårdsområdesförening

Biotopvård för fisk i Rolampsälven

246 000

Levande sjöar och vattendrag

Yngen etapp 1

Filipstad kommun

Inventering av enskilda avlopp för minskade utsläpp av näringsämnen i Yngen

270 000

Ingen övergödning

Inventering av enskilda avlopp i samband med slamtömning i Eda kommun

Eda kommun

Inventering av enskilda avlopp för minskade utsläpp av näringsämnen i sjöar inom Eda kommun

297 500

Ingen övergödning

Restaurering av våtmarksutlopp - Förstudie

Sportfiskarna

Förstudie med syfte att identifiera lämpliga platser för restaurering av våtmarksutlopp samt huruvida de är möjliga att genomföra.

145 000

Ingen övergödning

Fördjupade §6-utredningar, VA-utredning, Fågelviks-Rud och Dingelsundet

Karlstad kommun

VA-utredning som ska visa om § 6 infaller och avgränsning för området.

484 200

Ingen övergödning

Undersökning i Havåns och nedre Tåsans avrinningsområde

Klarälvens vattenråd

Öka kunskapsläget i systemet för att sedan kunna ta fram en lokal åtgärdsplan för Havåns avrinningsområde

430 000

Levande sjöar och vattendrag

Iordningsställande av reproduktionslokaler för öring (salmo trutta)

Norra Lelångs fiskevårdsområdesförening

Förstudie och undersökningar inför biotopvårdsåtgärder i sju mindre vattendrag som rinner ut i Norra lelång

130 000

Levande sjöar och vattendrag


Vad kan du inte få stöd för?

 • Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.
 • LOVA-stöd kan inte ges om man redan har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.
 • Rena kommunikationsprojekt kan inte få LOVA-stöd.
 • Utbildning av kommunal personal är inte stödberättigat om utbildningen inte ingår som en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket stöd kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med stöd som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Detta kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Bakgrund om stödet

Sedan 2009 finansieras LOVA-bidraget av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens politik för sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är öronmärkt för att användas till att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss