Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ersättning för restaureringsåtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna ängs- eller betesmarker eller vill du restaurera tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Ett nytt stöd öppnar den 17 juni, men redan nu kan du lämna in en intresseanmälan. Fyll i formuläret längst ner på sidan så tar vi kontakt med dig. OBS! Stödet gäller inte åkermark och omläggning av gamla vallar.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet men ansökningarna kommer att handläggas av Länsstyrelsen.

Grundläggande information om stödet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

En stor skillnad från tidigare restaureringsstöd är att varje län har en begränsad budget, så om vi får in fler ansökningar än pengarna räcker till måste vi prioritera.

När kan jag söka stöd?

Ansökningsperioden för Värmlands län år 2024 är 17 juni till 11 augusti. Ansökan görs då på ett formulär på den här sidan eller genom att mejla uppgifterna i formuläret till betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se. Fram tills att ansökningsperioden börjar kan du göra en intresseanmälan i formulären nedan.

Vem får söka?

Företag som äger eller arrenderar marken för åtgärden, eller företag som har tillåtelse från markägaren, får söka stödet. Med företag menas här även stiftelser, föreningar, organisationer och kommunala bolag. Privatpersoner, statliga myndigheter och kommuner kan inte söka ersättningen.

Vad kan jag söka för?

Du kan få ersättning för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Ersättningen uppgår till högst 70 procent av dina godkända kostnader för åtgärder som behövs för restaureringen. Exempel på åtgärder är avverkning, röjning, bortforsling av ris, stängsling och eget arbete. Stöd ges inte för plöjning och insådd.

Hur går prioriteringen till?

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, skogsbete eller fäbodbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Vid bedömning av ansökningar om stöd prioriteras ansökningar som bedöms:

 • ha bäst förutsättningar för att på ett varaktigt sätt fortsätta skötseln av marken eller trädet efter restaurering,
 • bevara och gynna hotade hävdade naturtyper, rödlistade arter och spridningsmöjligheter mellan förekomster av dessa arter,
 • restaurera ängsmark.

För Värmlands län kan följande faktorer bidra till högre prioritering för en ansökan om att restaurera ängs- eller betesmark:

 • Restaurering av slåtterängar, skogsbeten och sätermiljöer.
 • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
 • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).
 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Riklig förekomst av kulturlämningar.
 • Bra kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel gråal eller blomsterlupin).
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder kan du göra en intresseanmälan genom att använda formulären nedan.

Använd det här formuläret om du är intresserad av att restaurera slåtterängar och/eller betesmarker.

Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärdBeskriv till exempel trädskikt, igenväxning och grässvål.

Ange blockid eller beskriv i ord var den ligger.


Ange till exempel när den slogs/betades senast.Ange till exempel djurslag (eventuellt ras), antal och om du har du egna djur eller om du ska skaffa/låna.

Använd det här formuläret om du är intresserad av att restaurera tidigare hamlade lövträd.
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss