Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

Förslag på nya reservat eller ändringar av befintliga

 1. Innan vi tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.
 2. Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer.

Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

 • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter 
 • skälen till att bilda naturreservat 
 • förslag på föreskrifter 
 • ett utkast till skötselplan 
 • kartor.

Aktuella förslag på beslut om nytt reservat publicerar vi även under Kungörelser och delgivningar.

Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning

Du som skogsägare kan föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och då få ersättning. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement.

Intresseanmälan om formellt skydd av skog (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Olika typer av skog med höga naturvärden (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsformer för skog (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Steg på vägen till att skydda skog (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Policy och översiktlig plan för skyddade områden i Värmlands län

Värmland har en policy och översiktlig plan för skyddade områden. Den består av två delar: en policy för uppföljningen av skyddade områden i Värmlands län samt en översiktlig plan (bilagorna 2 - 4), som sammanställer länets uppföljning i skyddade områden för en 12-årsperiod.

Samtliga områden som inkluderas har upprättats av Länsstyrelsen med syfte att bevara naturtyper och arter samt värna om friluftslivet. Områdena omfattar naturreservat, Natura 2000-områden, djur- och växtskyddsområden, naturvårdsavtal och biotopskydd. Länsstyrelsen har även valt att inkludera naturminnen i uppföljningen.

Framtagandet av policyn och den översiktliga planen har skett på uppdrag av Naturvårdsverket, och är ett första steg i Länsstyrelsernas arbete med att påbörja en samordnad uppföljning av skyddade områden i länen.

Dokumentet behöver revideras regelbundet, och block B behöver justeras vartefter ny kunskap framkommer om hur uppföljningsmetoderna fungerar och vilka kostnader de medför.

Uppföljning av skyddade områden i Värmlands län (PDF) Länk till annan webbplats.

Naturreservat i Värmland

Värmland har strax över 200 naturreservat. Du kan välja att besöka dessa ute i skog och mark och du kan välja att besöka dessa via vår webbplats. Varje reservat har en egen sida med en beskrivning av området, bilder och föreskrifter som gäller för allmänheten.

Naturreservat i Värmlands län

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss