Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Värmlands särskilda projekt

Utöver det dagliga skötselansvar och förvaltarskap Länsstyrelsen har för skyddade områden arbetar vi extra riktat genom särskilda projekt. Projekt som tar ett större omfång och som ofta involverar fler län är vårt. 

LIFE Taiga

Värmland samarbetar med 13 andra länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas. Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet som genomförs eftersom vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig.

LIFE Taiga är ett av de största EU-projekten av sitt slag, och är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara livsmiljöer och utrotningshotade arter. Projektet pågick under åren 2015-2019.

lifetaiga.se Länk till annan webbplats.

LIFE Vänern

Avslutat projekt. Projekt LIFE Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Även friluftslivet gynnas eftersom det öppna landskapet är mer attraktivt att besöka. Projektet arbetar också för att öka kunskapen om Vänerns naturvärden och Natura 2000-områden.

Det är Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland som har ansvaret för att sköta och förvalta de skyddade områdena kring Vänern. LIFE Vänern är ett samarbetsprojekt mellan de två länsstyrelserna som pågick fram till 2018.

Kontakt: Gunnar Lagerkvist

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till kommuner för lokala naturvårdsinsatser (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss