Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2030. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Miljömålsläget i Värmland

I Värmland arbetar vi med 14 av de 16 nationella miljömålen, eftersom vi saknar hav och fjäll. För tre av målen görs endast bedömning om uppfyllnad och trend på nationell nivå.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan (bedöms endast på nationell nivå)
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt (bedöms endast på nationell nivå)
 6. Säker strålmiljö (bedöms endast på nationell nivå)
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv 

Tack vare ökade medel och arbetsinsatser de senaste åren, bedöms möjligheterna att nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet till år 2030 som goda. Bedömningen är dock något osäker, eftersom kunskapsläget behöver förbättras. Övriga tio miljömål bedöms inte kunna uppnås till år 2030.

Värmland har stora arealer skog och en betydande sågverks- och pappersindustri. Skogen är också en viktig källa för rekreation och hyser en stor variation av arter. På senare år har efterfrågan på skogsbaserade produkter och tjänster ökat, vilket ökar trycket på skogen och den biologiska mångfalden. Det är viktigt att skogsbruket bedrivs med miljöhänsyn för att vi ska kunna uppnå flera av miljömålen. Förutom Levande skogar, påverkas även bland annat Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt Myllrande våtmarker starkt av hur skogen brukas.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål ska åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Regionala och lokala mål

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för miljömålet Frisk luft.

Vissa av länets kommuner har även lokala miljömål som följs upp och redovisas av respektive kommun.

Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2023, Värmlands län Länk till annan webbplats.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

Webbplatsen Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemets (RUS) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss