Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljööverenskommelser i Värmland

I Värmland jobbar vi med genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen genom så kallade miljööverenskommelser.

Länets aktörer väljer åtgärdsområden

För att underlätta samverkan inom åtgärdsprogrammets prioriterade åtgärdsområdena erbjuder Länsstyrelsen Värmland aktörerna i länet att skriva en miljööverenskommelse. Aktörerna väljer vilka av de sju prioriterade åtgärdsområdena som skrivs in i miljööverenskommelsen. Inom dessa områden kommer det att finnas möjlighet till ökad samverkan under den kommande programperioden 2022–2025. De prioriterade åtgärdsområdena är:

 1. Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 2. Fysisk planering för förnybar energi
 3. Giftfri vardag
 4. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 5. Ökad dialog kring målbilder i skogen
 6. Pollinering
 7. Kommunal vattenplanering

Parternas ansvar i miljööverenskommelsen

Genom sin miljööverenskommelse åtar sig aktörerna att:

 • genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden
 • delta på arbetsgruppernas möte och aktiviteter inom valda åtgärdsområden
 • följa upp åtgärdsarbetet
 • kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Länsstyrelsen åtar sig att:

 • stötta åtgärdsarbetet efter aktörernas behov inom respektive åtgärdsområde
 • anordna kompetenshöjande aktiviteter och seminarium inom respektive åtgärdsområde
 • samordna och sammankalla arbetsgrupperna
 • stötta aktörerna att söka extern finansiering av projektmedel
 • ta fram riktlinjer för uppföljning och utvärdering
 • kommunicera åtgärdsarbetet och resultaten.

Tidplan för den andra perioden med miljööverenskommelser

 • Signering av överenskommelser 22 februari 2022.
 • Uppstart av arbetsgrupper kopplade till de prioriterade åtgärdsområdena under våren 2022.
 • Åtgärder beslutas och genomförs löpande i deltagande verksamheter under 2022-2025.
 • Uppföljning av åtgärderna en gång per år.

Uppföljning av första perioden med miljööverenskommelser

Den första omgången sträckte sig mellan åren 2018–2020. Region Värmland samt 12 av länets kommuner valde då att teckna en överenskommelse. I den första omgången skrevs specifika åtgärder in i överenskommelsen, till skillnad från den kommande perioden då aktörerna endast väljer åtgärdsområde.

Totalt hade aktörerna åtagit sig att utföra 153 åtgärder inom de fem fokusområdena. Under programperioden blev hälften av åtgärderna helt genomförda, 18 procent genomfördes till hälften eller mer och 23 procent påbörjades. 10 procent av åtgärderna påbörjades inte alls under perioden.

Minskad klimatpåverkan

Fokusområdet minskad klimatpåverkan innehöll flest åtgärder, knappt 50. Många av dessa rörde åtgärder inom hållbart resande, till exempel att ta fram en cykelplan, olika typer av kollektivtrafikåtgärder samt ställa om den interna fordonsflottan till fossilfria drivmedel. Ungefär hälften av åtgärderna genomfördes helt under perioden.

Hållbar samhällsplanering

Inom fokusområdet hållbar samhällsplanering fanns totalt 18 åtgärder totalt, 11 genomfördes helt. Av de genomförda åtgärderna återfanns flera inom klimatanpassning, men även åtgärder inom grön infrastruktur.

Hållbart vatten

Inom fokusområdet hållbart vatten fanns 30 åtgärder totalt. Här har över hälften av åtgärderna genomförts helt, varav många åtgärder rörde olika typer av VA-åtgärder som att ta fram eller implementera VA-plan eller aktivt delta i vattenråd eller nätverk. Av de åtgärder som inte genomförts helt och hållet återfinns åtgärder som handlar om att inrätta vattenskyddsområden.

Hållbart brukande

Det var inte så många aktörer som valde att genomföra åtgärder inom fokusområdet hållbart brukande av skog- och odlingslandskap. Området innehöll endast 10 åtgärder. Fyra genomfördes helt, en genomfördes till hälften och fem påbörjades inte under perioden. Av de genomförda åtgärderna finns bland annat Årjängs kommun som har skapat en fjärilspark intill Silbodalsälven som gynnar pollinerare.

Hälsa och livsstil

Inom fokusområdet hälsa och livsstil fanns 44 åtgärder. Av de genomförda åtgärderna var det många som rörde matavfall, dels mål om att minska mängden eller att införa sortering av matavfall. Exempel på genomförd åtgärd är Karlstads kommuns projekt om att minska användningen och spridning av plast.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Vårt klimatanpassningsarbete

Kontakt