Miljööverenskommelser i Värmland

På Värmlands miljö- och klimatdag den 20 mars 2018, skrevs de första miljööverenskommelserna mellan Länsstyrelsen Värmland och länets kommuner och landsting.
Miljööverenskommelserna ska stärka genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, för klimat- och energi samt handlingsplanen för klimatanpassning.

13 överenskommelser med
totalt 163 åtgärder

Dåvarande landshövding Kenneth Johansson med alla signerade miljööverenskommelser - den 20 mars 2018. Varje miljööverenskommelse är fylld av åtgärder för miljön och klimatet.

Överenskommelserna finns att ladda hem som PDF.

Miljööverenskommelserna utgår från fem fokusområden inom miljömålsarbetet:

  1. MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
  2. HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
  3. HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG- OCH ODLINGSLANDSKAP
  4. HÅLLBAR VATTENFÖRVALTNING
  5. HÄLSA OCH LIVSSTIL

Tidplanen för att genomföra miljööverenskommelserna ser ut så här:

  1. Signering av miljööverenskommelser 20 mars 2018.
  2. Kopplingar görs till Länsstyrelsen Värmlands verksamhet i april.
  3. Uppstartsmöte för genomförandet sker i april/maj.
  4. Genomförande av åtgärder från april 2018 till 2020.
  5. Uppföljning av åtgärderna görs i mars 2019.

Länsstyrelsen roll är att samordna

Vi ser till att aktörer som har liknande åtgärder får möjlighet att träffas - och att aktörer som kommit olika långt i arbetet får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Vårt klimatanpassningsarbete

Kontakt