Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Energi- och klimatstrategi för Värmland

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i för­hållande till de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om. Strategin pekar ut riktningen mot målen och vilken ambitionsnivå som krävs i det regionala arbetet för att länet ska kunna bidra till att målen uppnås. Strategin ska även främja samord­ning i detta arbete. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill säga till år 2045.

Energi- och klimatstrategin vänder sig i första hand till alla myndighe­ter, företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Genomförandet av strategin byg­ger på frivilliga åtaganden och samverkan.

> Energi- och klimatstrategi för VärmlandPDF

> Kortversion Energi- och klimatstrategi för VärmlandPDF

> Kortfilm om hur du kan bidralänk till annan webbplats

 

Symboler

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhetPDF

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringenPDF

Underlaget innehåller

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson:

Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten.

Regionalt arbete i Värmlands län

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsens roll är att:

 • Främja, samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet för aktörer i länet
 • Se till att klimat- och energimålen genomsyrar vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbetet
 • Verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet

Länsstyrelsen arbetar till stor del med samverkan, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte genom projekt och nätverk. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Energi och klimatmål

Vårt regionala klimatmål är att Värmland ska vara klimatneutralt senast år 2030. I praktiken innebär det att vi ska klara oss utan fossila bränslen senast år 2030. Det är en målsättning som är relativt enkel att nå inom sektorerna industri och bostäder, men desto svårare inom sektorn transporter.

Regionala projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen arbetar som katalysator i energiomställningen bland annat genom de projekt vi bedriver. Nedan hittar du både pågående och avslutade projekt. Rapporter och webbsidor fungerar som en kunskapsbank inom allt från elfordon till energieffektiva storkök.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Planeringsunderlag för fysisk planering.

Länsstyrelsen sammanställer fördjupat planeringsunderlag med koppling till energi, klimat och klimatanpassning. Planeringsunderlagen finns både som geografiska underlag genom Länsstyrelsens Webb-GIS och i rapportform.

En stor del av det fördjupade regionala planeringsunderlaget finns i GIS-skikt via karttjänsten WebbGISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även Regionala energi- och klimatscenarier för Värmland.

13 överenskommelser med totalt 163 åtgärder

Dåvarande landshövding Kenneth Johansson med alla signerade miljööverenskommelser, den 20 mars 2018. Varje miljööverenskommelse är fylld av åtgärder för miljön och klimatet.

Nu är nästa steg att genomföra åtgärderna. 12 värmländska kommuner ska tillsammans med Landstinget i Värmland genomföra sammanlagt 163 åtgärder fram till år 2020.

Miljööverenskommelser i Värmland

Energieffektiviseringsnätverk (EEnet)

Målgruppen är små och medelstora företag med en energianvändning större än 1000 MWh/år. Genom att vara med i nätverket får medlemmarna hjälp att söka ekonomiska stöd samt att genomföra/uppdatera en energikartläggning. Det blir enklare att genomföra åtgärder eftersom arbetet sker strukturerat och med stöd från nätverkskoordinator och energiexpert.

Som medlem ingår 150 timmars expertrådgivning samt 3-4 företagsträffar per år för erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling.

Just nu är ett nätverk med 11 deltagare igång och nya deltagare är välkomna.

Kontakt:
Maria Jepson
maria.jepson@lansstyrelsen.se
010-224 72 092 

Om nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regionala scenarier som beskriver hur länet påverkas av en omställning till minskad klimatpåverkan och ett förnybart energisystem har tagits fram. Tanken är att visualisering av olika möjliga framtider ska underlätta analys och ställningstaganden kring omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom har projektet tagit fram en vägledning för hur scenarierna kan användas.

Projektets syfte har varit att stödja kommunerna i att ta ökad hänsyn till klimat- och energiaspekter i sina översiktsplaner.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet för minskad klimatpåverkan och ökad andel förnybar energi. Samtidigt påverkas kommunen av denna omställning. Utan analys av vad dessa förändringar innebär minskar kommunens kapacitet att förebygga omställningens konsekvenser, men även att dra nytta av dess möjligheter. Kommunens viktigaste verktyg för långsiktig planering är översiktsplanen.

Underlag till regionala energi- och klimatscenarier för Värmland (PDF)PDF

Vägledning Värmlandsmetodiken - rumsliga klimataspekter (PDF)PDF
Vägledningen syftar till att ge kommunala tjänstepersoner verktyg för att kunna arbeta med Värmlandsmetodiken i sin kommun. Metodiken är anpassat så att kommunen själv ska kunna genomföra processen.

Slutrapport - Energi- och klimatscenarier för Värmland – kapacitetsutveckling (Energimyndigheten)PDF

Se filmen Energi och klimatscenarier för Värmland år 2045länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:
Jörgen Persson
jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se
010-224 74 61

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

> Klimatklivet - folderPDF

> Klimatklivet - folder för lantbrukarePDF

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Vårt klimatanpassningsarbete

Kontakt