Värmlandsskärgården

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag. I Naturreservatet Värmlandsskärgården skyddas stora delar av denna övärld från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster.

Vy över skärgårdsmiljö.

Vy från Värmlandsskärgården. Foto: Gunnar Lagerkvist

Magra klippstränder med vindpinade martallar och lavklädda hällar karaktäriserar landskapet. Frodigare växtlighet och lövskogar finns i vindskyddade lägen på större öar samt på en del berggrundsgeologiskt gynnade öar. Grunda vassvikar i de inre skärgårdsdelarna bidrar till variationen. Till dessa olika miljöer är starka naturskyddsintressen knutna. Värmlandsskärgården har en rik fågelfauna med bl.a. häckande arter som småskrake, storlom silvertärna, fiskgjuse och havsörn.

Naturreservatet Värmlandsskärgården bildades för att bevara orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och dess naturvärden. Ett annat syfte är att främja allmänhetens friluftsliv och naturkännedom. De delar av Vänerns skärgårdsområden och kuster som ligger inom naturreservatet är i stora delar också riksintressen, för friluftsliv och naturvård. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Mindre ved vid eldstäder

Från 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Värmlandsskärgården - mellersta delen

I den mellersta delen av naturreservatet Värmlandsskärgården finns fina besöksområden tillgängliga både från land och från vatten. Vid Hammarö sydspets och Bonäs udde kan man via landvägen nå Vänerns härliga klippstränder. Till Bonäs udde kan man vandra både från Räggårdsviken i sydväst och från Kilenegården i nordväst. Från sydväst vandrar man över vackra berggrundsstrukturer på klippstranden och från nordväst genom böljande barrskog längs strandkanten.

Hammarö sydspets hyser en mängd olika naturtyper så som barrskog, sten- och klippstränder, alkärr och starrmader. I området genomför Karlstads ornitologiska förening ringmärkning av fåglar.

Västra Söön är en välbesökt ö med sandstrand. Vegetationen på ön består i huvudsak av blåbärsbarrskog.

I närheten ligger också ett antal andra naturreservat såsom Timmeröarna, Kärrholmen och Segerstads skärgård i Karlstads kommun.

Inför ditt besök

På flera öar finns informationstavlor, landstigningsplatser, eldplatser och dass. På öarna Östra Söön, Västra Långholmen och Västra Söön finns bryggor som kan ta emot mindre båtar. På Västra långholmen finns lättpromenerade stigar och en handikappanpassad spång. På sommaren kör Karlstads kommun båtbussar Länk till annan webbplats. till Västra långholmen och Västra Söön. På Hammarö sydspets finns flera vindskydd och eldstäder iordningställda och arbete med att tillgängliggöra området för rörelsehindrade pågår.

För mer information om friluftsliv, båtturer med mera i skärgården se respektive kommuns webbplats.

Klippstrand med utsikt över Vänern i kvällsljus

Kvällsljus på Bonäs udde. Foto: Gunnar Lagerkvist

Värmlandskärgården - östra delen

Den östra delen av Värmlandskärgårdens naturreservat sträcker sig från Furholmarna med sina magra hällmarker via St. Marön med härliga klapperstensområden i sydöst till Arnöns härliga sandstränder södra delar i väster.

På Saxholmen kan man besöka en gammal borgruin på den högsta delen av ön och njuta av den rika floran som är knuten till den rika berggrunden.

Alvön och Långön är populära besöksområden. Till öarna går båtturer från Kristinehamn under sommaren.

Härön ligger som en sista utpost mot Stor-Vänern i söder. På Härön finns välutvecklade strandvallar uppbyggda av isälvsmaterial.

Både Östra och Västra Tormesön präglas av speciell berggrundsstruktur med mager hällmarksvegetation.

Vid Björnrukan kan man nå naturreservatet landvägen via Väse och sydöstra Arnön. Där finns härliga långsträckta sandstränder.

I området ligger också ett antal andra naturreservat så som Sibberön och Kummelön i Kristinehamns kommun och Timmeröarna och Kärrholmen i Karlstads kommun.

I Ölmeviken, utanför naturreservatet, finns ytterligare ett område som är skyddat enligt Natura 2000. Här är värdena knutna främst till områdets strandängar och fågellivet.

Inför ditt besök

På flera öar finns informationstavlor, landstigningsplatser, eldplatser och dass.

På Arnöns södra del finns en kommunal parkeringsplats och toalett norr om den stora sandstranden vid Björnrukan.

Alvön, Långån och nordöstra udden av Östra Tormesön har goda landstigningsmöjligheter. Kommunala bryggor finns på norra och i södra delen av Saxholmen. Även på Trinneholme (Fallholmen) söder om Kristinehamn finns en kommunal brygga. På ön finns stigar anlagda genom den gamla tallskogen. Furholmarna har många fina naturhamnar i nordväst.

På Härön finns två gamla fiskestugor som har renoverats och står öppna som raststugor för allmänheten.

För mer information om friluftsliv, båtturer med mera i skärgården se respektive kommuns webbplats.

Vindpinad vegetation.

Släta klippor på Långöns sydsida. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Värmlandsskärgården - västra delen

Området omfattar tre delområden utmed Värmlandsnäs östra sida, med åtta större öar (>1 ha) och ett antal mindre holmar och skär. Längst i söder utanför Mässvik finns Dagsholmen och Björnholmen som båda hyser tät och gammal barrskog. I området finns även Brattholmen och Fulholmen som är avsatt som fågelskyddsområden. Dagsholmen har en mot nordväst utskjutande strandsporre av klappersten som ger karaktär åt ön. Längre norr ut, utanför Liljedal, ligger de små holmarna Talleskär och Orreholmen tätt tillsammans. Den största ön i denna del av reservatet är Knipan som reser sig markant över vattenytan. Längst i norr finns den långsmala Skarholmen med tät talldominerad skog.

I närheten ligger också andra naturreservat såsom de besöksvänliga Getgarsudde, i Grums kommun och Segerstads skärgård i Karlstads kommun vilka båda nås från land.

Inför ditt besök

I delar av Värmlandsskärgården finns anordningar och vandringsleder för att underlätta för besökare och för att motverka slitage och nedskräpning.

Besöksanordningar saknas i den västra delen av reservatet.

Trädbeklädd udde i Vänern i lite disigt väder.

Vy från västra Värmlandsskärgården. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Vetenskapliga eller andra undersökningar av allmänt intresse skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

I området finns många fågelskyddsområden (se karta) med känsliga häckningsmiljöer för band annat tärnor och måsar. I dessa områden är det förbjudet att landstiga och varaktigt vistas under perioden 1 april till 31 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 1200 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss