Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Om du har frågor om stöden, vill veta hur ansökan går till eller behöver ett kundnummer som ny sökande vänder du dig till oss. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar att ansökningarna följer stödreglerna. 

Etablering av fånggröda och mellangröda

Det har varit ovanligt regnigt under augusti vilket har försenat och försvårat skörden i stora delar av länet. Alla som har sökt stöd för fånggröda eller mellangröda har inte lyckats så dessa. Om du inte har sått din fång/mellangröda (och inte räknar med att hinna så den närmaste tiden) behöver du dra tillbaka din ansökan om ersättning för minskat kväveläckage för den åtgärd och de fält du inte kommer att ha grödan på. Det gör du i SAM-Internet senast 31 oktober. Du kan tyvärr inte byta skifte för fång-/mellangröda.

Vädersituationen kan naturligtvis även leda till att grödan blir sämre än normalt. Länsstyrelsens kontrollanter tar hänsyn till det när de bedömer din gröda. Förväntningen är att du i alla fall ska ha sått i en rimlig tid. Vi bedömer att om det har gått att tröska bör det i de flesta fall även ha gått att så.

Om du drabbats exceptionellt hårt finns det möjlighet att ansöka om att behålla ditt stöd enligt force majeure. För att det ska vara aktuellt behöver översvämningarna dock vara både omfattande och långvariga och vi bedömer att det för de flesta lantbrukare inte är aktuellt. Du kan läsa om force majeure här: Grundvillkor - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och nederbörd

Regeringen har beslutat att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktionen samt vårsådda spannmål- och oljeväxtgrödor då dessa produktionsgrenar har drabbats särskilt hårt av vårens och sommarens torka och regn. För varje hektar vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor beräknas stödet bli mellan 220 och 245 kronor. För stödet till nötkreatur beräknas stödet per djurenhet bli mellan 75 och 85 kronor. Har du både nötkreatur och vårsådda spannmål- och oljeväxtgrödor får du stöd för båda delarna.

Stödet kommer att baseras på 2023 års ansökningar av gårdsstöd respektive nötkreaturs­stöd. Det innebär att du inte ska göra en särskild ansökan för att ta del av stödet.

Hanteringen av stödet sköts av Jordbruksverket. De kommer att börja betala ut stödet i december 2023.

Ekonomiskt stöd till jordbruks­företag på grund av torka och regn, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Skörd av träda och skyddszon på grund av torkan i Uppsala län

Det här är information till dig som behöver skörda dina trädor och skyddszoner på grund av torkan.

Trädor

Under 2023 kommer Länsstyrelsen i Uppsala län att sätta ned villkorsavdrag för dig som behöver skörda dina trädor på grund av torkan. Det gäller även dig som har en ansökan om kompensationsstöd som omfattar en odlingsgrupp i jordbrukstyp 1, 2 eller 3. I normalfallet innebär en tidig skörd av träda att arealen då ska räknas som grovfoderareal. I år räknar vi den fortfarande som träda.

Skyddszon

Vi kommer också att sätta ned dina villkorsavdrag om du behöver skörda din skyddszon under 2023 på grund av torkan.

Observera!

  • Undantag för villkorsfel gäller endast skörd av träda och skyddszon, i övrigt ska du följa alla andra stödvillkor.
  • Du behöver inte kontakta oss om du behöver skörda din träda.
  • Du behöver inte kontakta oss om du behöver skörda din skyddszon.

Detta är möjligt för oss då regelverket tillåter undantag för extremväder. ​

Läs mer om Jordbrukarstöd och torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Bete och vattenuttag vid torka och värme

Länsstyrelsen Uppsala läns betesförmedling sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur.

Betesförmedling

Jordbruksfastigheter behöver inte söka tillstånd eller anmäla om vattenuttag för djurhållning.

Vattenuttag

Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden och vilka villkor som gäller för varje stöd.

Grundvillkor

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.

Gårdsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på gårdsstöd för dig som odlar hampa

Du som odlar hampa behöver söka gårdsstöd för din odling för att den inte ska klassas som narkotika. Du behöver också skicka in utsädesetiketter till oss.

Odla hampa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet finns för att du som lantbrukare ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Precisionsodling – planering

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.

Precisionsodling - planering, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2023. Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken och att förbättra markbördigheten.

Kolinlagring och minskat kväveläckage, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Du som har din mark i ett nitratkänsligt område kan få ersättning för skyddszoner längs vattenområden och för anpassade skyddszoner inne på åkern. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor från åkermark. Skyddszoner minskar också risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skyddszoner, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Miljöersättning för fäbodar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Nationellt stöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången.

Stöd till unga jordbrukare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald.

Nötkreatursstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för får

Du som arbetar med fårproduktion kan få ersättning för att arbeta med en förbättrad djurvälfärd inom din besättning.

Djurvälfärdsersättning för får, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Du som har smågrisproduktion kan få ersättning för att förstärka arbetet med en god djurvälfärd hos dina suggor.

Djurvälfärdsersättning för suggor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Du som har mjölkkor kan få ersättning för att förbättra klövhälsan i din besättning så att djurvälfärden ökar.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Miljöersättning för hotade husdjursraser, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar som hör till odlings­landskapet så att de behåller sin funktion och inte växer igen. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och skiljer av närings­ämnen som annars kommer ut i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Beställ kundnummer

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.

Jag intygar att större delen av marken ligger i Uppsala län. * (obligatorisk)
Jag intygar att större delen av marken ligger i Uppsala län.

Kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala län ska enbart ske om majoriteten av marken ligger i Uppsala län


Skriv person/organisationsnummer/kundnummer


Skriv postnumret utan mellanslag
Till exempel tidigare brukare på marken
Skicka informationsmaterial * (obligatorisk)
Skicka informationsmaterial


Markera "Ja" om informationsmaterial ska skickas fortlöpande.

Länsstyrelsen kan också hjälpa dig med kundnummer via telefon via det gemensamma numret 0771-67 00 00. Vi nås också på e-post jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Sista ansökningsdag är den 11 april 2024.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Kontakta supporten på telefonnummer 0771-67 00 00, vardagar klockan 8–16.

Utökade telefontider under april

  • Från och med den 2 april utökas öppettiderna för supporten till klockan 8–18.
  • Sista ansökningsveckan 8–11 april är öppettiderna klockan 8–21.

Om du har en specifik tid då du vill få hjälp med din ansökan kan du ringa oss och boka in en telefontid.

Teknisk support för SAM Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Uppföljning av jordbruksmark

Jordbruksverket följer regelbundet upp all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och jordbruksverksamhet tolkas digitalt. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om uppföljningen upptäcker avvikelser mot de uppgifter du har angivit i din ansökan om jordbruksstöd kommer du att få ett meddelande om det. I de flesta fall har du möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontroller av jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer grundvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Bra att veta när du ska få kontrollbesök, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Jordbruksnytt är ett digitalt nyhetsbrev som riktar sig till dig som vill veta mer om jordbrukarstöden och SAM-ansökan. Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per år, ofta i samband med viktiga datum för SAM-ansökan.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret med ditt nanm och e-postadress.Länsstyrelsen bedömer att avgörandet i ärenden rörande utbetalning av jordbrukarstöd i vissa fall kommer att bli väsentligt försenat.

Det finns ansökningar om jordbrukarstöd från 2015, 2016 och 2017 hos Länsstyrelsen som ännu inte är avgjorda. Normalt sett ska jordbrukarstöden vara utbetalda senast den sista juni året efter att ansökan gjorts.

Av 11 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.

Anledningen till att handläggningstiden för de nu aktuella ärendena har överskridit den normala är att det IT-system som handläggningen utförs i ännu inte innehåller funktioner för utbetalning av samtliga stöd. Dessa utbetalningar kommer att kunna påbörjas under hösten 2018.

Underrättelse om väsentlig försening av beslut gällande ansökan om stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

Länsstyrelsen bedömer att beslut i ärenden rörande ansökan om stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 i många fall kommer att bli väsentligt försenade.

Det finns inkomna ansökningar om företags- och projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 hos Länsstyrelsen som ännu inte är avgjorda. Normalt sett så ska ansökningar om företags- och projektstöd beslutas inom 6 månader räknat från och med den dag ansökan inkom.

Av 11 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.

Anledningen till att handläggningstiden för aktuella ärenden har överskridit den normala är att det IT-system som handläggningen utförs i driftsatts först cirka ett och ett halvt år efter det att det gick att börja ansöka om stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. I och med detta så är handläggningstiden för många ansökningsärenden betydligt längre än 6 månader.

Kontakt

Jordbrukarstöd i Uppsala län

Telefon där du når både Jordbruksverket och Länsstyrelsen: 0771-67 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss