Stiftelser

Har du bildat en stiftelse? Här finns bland annat information om hur du registrerar en stiftelse och vilka lagar som gäller för stiftelser.

Stiftelser ska anmäla för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser där tillgångarna bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer.

Händelser i omvärlden har fört med sig att det behövs en större medvetenhet om risker förknippade med finansiering av terrorism.

Insamlingsverksamhet för välgörande ändamål för vidarebefordran till utlandet identifierades som ett högriskområde 2014 i en nationell riskanalys av terrorismfinansiering.

En av länsstyrelsernas uppgifter är att ge stiftelserna råd och upplysningar. I förvaltningen av stiftelsen kan det därför vara bra att känna till de risker som kan finnas.

Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. Stiftelser kan, precis som företag, föreningar och myndigheter, bli utnyttjade för finansiering av terrorism. Därför vill länsstyrelserna uppmana till viss försiktighet vid stiftelseförvaltningen.

Vad kan du göra för att minska risken för att bli utnyttjad för terrorismfinansiering?

 • Skaffa god kännedom om de kontakter som anlitas i mottagande land genom att kontrollera identitet och anseende.
 • Ha kontrollsystem som detaljerat redogör för hur insamlade medel använts i förhållande till ändamålet, spara uppgifterna i minst fem år.
 • Överför pengar genom kända kanaler och undvik kontanthantering.

Varför är finansiering av terrorism ett problem?

Terrorism är ett så allvarligt brott att det inte bara är viktigt att åtala och bestraffa, utan även att förebygga och hindra att brotten genomförs.

All information som lämnas till länsstyrelserna kan utgöra en liten pusselbit som tillsammans skapar en bild som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan arbeta med för att förhindra att ett terrorbrott genomförs.

Insamlingsstiftelser sågs i den nationella riskanalysen som särskilt utsatta av följande skäl:

 • allmänheten har stort förtroende
 • de har tillgång till medel
 • de är kontantintensiva

Det förekommer att pengar samlas in i Sverige för att sedan överföras till stöd för terrorverksamhet i utlandet. Det finns i huvudsak tre varianter:

 • Medvetna och avsiktliga donationer där både givare och insamlare förstår att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Insamlare som avser att stödja terrorism men som missleder givare genom att lämna ett falskt syfte för insamlingen. Givarna förstår i detta fall inte att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Mottagare av insamlade medel i utlandet avser att stödja terrorism men missleder insamlingsorganisationen i Sverige genom en falsk beskrivning av sin verksamhet. Här förstår varken givare eller insamlare att deras medel går till att stödja terrorism.

Varför är det viktigt att just stiftelser agerar?

Det är viktigt att skydda stiftelser från dessa aktiviteter så att inte förtroendet för insamlingsverksamhet urholkas och att stiftelser går miste om värdefulla bidrag. Det viktigaste är att pengar inte når terrorister.

Hur kan stiftelser bidra till att motverka att deras verksamhet utnyttjas för terrorismfinansiering?

Terrorismfinansiering är ett ganska okänt fenomen. Här är exempel på några företeelser som kan utgöra risk:

 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder där det finns aktiva terrororganisationer (exempelvis Sudan, Syrien, Eritrea, Irak, Jemen).
 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder i samband med naturkatastrofer. Personal på plats arbetar under mycket ansträngda förhållanden vilket kan försämra kontrollen av hur pengarna används.

Vem ska kontaktas om ni upptäcker något misstänkt?

Kontakta den länsstyrelse som har tillsynsansvar för er stiftelse för råd och stöd. Den information eller iakttagelse som lämnas kan vi skicka som en misstankerapport till Finanspolisen.

Registrera en stiftelse

Anmälan om registrering skickar ni till Länsstyrelsen senast sex månader efter det att stiftelsen bildades. Stiftelser som ska utöva näringsverksamhet måste registreras innan näringsverksamheten påbörjas. Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som anmäler stiftelsen för registrering.

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla. Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket.

Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns hos Bolagsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Beställ registreringsbevis

Genom e-tjänsten kan ni beställa ett registreringsbevis för en stiftelse. Registreringsbeviset kostar 180 kronor.

Skicka in årsredovisning för stiftelse

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor.
 • insamlingsstiftelser
 • näringsdrivande stiftelser
 • pensions- eller personalstiftelser
 • moderstiftelser
 • stiftelser som är bildade av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting (en region).

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Du kan skicka in årsredovisningen i vår e-tjänst.

E-tjänster

Med våra e-tjänster kan du registrera stiftelser, skicka in årsredovisning och revisionsberättelse samt beställa registreringsbevis.

Registrera stiftelse

Den här e-tjänsten används för att anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Personal- och pensionsstiftelser använder den här e-tjänsten för registrering:

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse

I den här e-tjänster kan registrerade stiftelser skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss.

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst.

E-tjänster för registrerade registertecknare

Med de här e-tjänsterna kan registrerade registertecknare för en stiftelse:

 • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
 • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
 • komplettera ärenden

Det är endast du som är registrerad som registertecknare för en stiftelse som kan använda e-tjänsterna.

Ändring av annan stiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av annan stiftelse.

Ändring av pensions- och personalstiftelse

Använd den här e-tjänsten för ändring av pensions- och personalstiftelse

Anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Använd den här e-tjänsten för anmälan om avgående respektive ny registertecknare

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. Insamlingsstiftelser samlar in pengar efter ett upprop av stiftaren. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om pengarna.

Det finns fem olika stiftelseformer:

 • vanliga stiftelser
 • insamlingsstiftelser
 • kollektivavtalsstiftelser
 • pensionsstiftelser
 • personalstiftelser

Sök stiftelser i vår stiftelsedatabas

Du kan söka efter befintliga stiftelser i vår stiftelsedatabas.

Stiftelsedatabasenlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm