Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Logga för LOVA

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför infört ett särskilt statligt bidrag till Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet.

Ideella föreningar och kommuner är välkomna att söka LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som förbättrar vattenmiljön rörande till exempel övergödning, miljögifter, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Ansökningar inför 2019 ska vara inlämnade senast den 1 december 2018. Längre ner på sidan finns viktig information om vad som gäller vid ansökan.

LOVA-bidrag kan sökas för att förbättra vattenmiljön

LOVA-bidrag kan sökas för åtgärder som

  • minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (internbelastning), ökat upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
  • minskar spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön från till exempel fritidsbåtar
  • omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt EUs vattendirektiv och havsdirektiv.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder, men även för kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och infospridning. Stödet kan även fås för administrativt arbete kopplat till projektet.

Aktuellt: Ny LOVA-förordning

I december 2017 gjordes förändringar i Regeringens förordning om LOVAlänk till annan webbplats. Detta innebär nya villkor för innevarade ansökningsperiod från tidigare ansökningsperioder. Nytt inför 2019 är att bredden för vilka typer av åtgärder som kan få stöd har ökat (se uppdaterad beskrivning ovan). Insatser för att minska övergödning kommer fortsatt att vara högt prioriterat.

Stödet kan utgöra upp till 80 procent av projektets stödberättigade kostnader eller upp till 90 procent för projekt som rör interngödning. För strukturkalkningsprojekt kan stödet utgöra upp till 40 procent. Viss medfinansiering krävs därför men stödet kan kombineras med andra stöd.

Bidragsgrundande kostnad för egen personal beräknas, för kommuner, utifrån kommunens självkostnad. För ideella organisationer ska bidragsgrundande ersättning för eget arbete bedömas som rimlig och uppgå till högst 700 kronor per timme.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats, eller till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning innan åtgärderna påbörjas. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov eller tillstånd från mark- eller fiskevattenägare.

Ansökan och rapportering

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats. När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Här finns en slutrapporteringsblankett och anvisningarlänk till annan webbplats.

Längre projekt ska dessutom lämna in en årlig delrapport där det framgår hur projektet följer tidsplanen, hur villkoren i beslutet har följts, vilka resultat som åtgärderna har medfört och hur projektet kommer att fortsätta.

Ansökan och slutrapportering inklusive bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se.

Ansökningsblanketten och slutrapporteringsblanketten ska skickas både i originalformat (Excel-fil) samt som undertecknad PDF-fil (alternativt som undertecknat pappersoriginal per post till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala).

För strukturkalkningsprojekt gäller följande för LOVA-bidrag: Stödet får utgöra upp till 40 procent av projektets stödberättigade åtgärder. För nedbrukning i egen regi är maximalt 800 kr per hektar bidragsgrundande. Undantag från detta kan ges om man anlitar konsult för nedbrukningen eller om man gör mer än två körningar. Här finns viktig information och rekommendationer om strukturkalkninglänk till annan webbplats.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening. Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då krävs att man i samband med ansökan redovisar

  1. Sammanslutningens namn,
  2. Sammanslutningens syfte och stadgar,
  3. Organisationsnummer (söks hos Skatteverket),
  4. Medlemsförteckning,
  5. Styrelse,
  6. Daterat och undertecknat beslutsprotokoll från ett föreningsmöte. Föreningen måste även ha ett eget bankkonto/pg/bg för att bidrag ska kunna betalas ut.

Från och med september 2015 kan jordbruksföretag söka investeringsstöd för strukturkalkning inom det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer om detta.

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2009. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

Sedan 2009 har 90 projekt fått totalt 21 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruk, avlopp eller från fritidsbåtar. 8 av 10 projekt innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (Här kan du se hela listanlänk till annan webbplats).

Syftet med många av projekten har varit att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar fosforläckaget från jorden. Hittills har knappt 5000 hektar åker strukturkalkats med LOVA-bidrag. I Östhammars och Uppsala kommuner har båttvättar installerats för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Kontakt