Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Logga för LOVA

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför infört ett särskilt statligt bidrag till Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet.

Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som förbättrar vattenmiljön rörande till exempel övergödning, miljögifter, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Ansökningar inför 2019 ska vara inlämnade senast den 1 december 2018. Länsstyrelsen fattar därefter beslut omkring sista mars varje år. Längre ner på sidan finns viktig information om vad som gäller vid ansökan.

LOVA-bidrag kan sökas för att förbättra vattenmiljön

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som

  • minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (internbelastning), ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
  • minskar spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön från till exempel fritidsbåtar
  • omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt EUs havs- och vattendirektiv

Aktuellt: Ny LOVA-förordning

I december 2017 gjordes förändringar i Regeringens förordning om LOVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta innebär nya villkor för innevarade ansökningsperiod från tidigare ansökningsperioder. Nytt inför 2019 är att bredden för vilka typer av åtgärder som kan få stöd har ökat. Insatser för att minska övergödning kommer fortsatt att vara högt prioriterat.

Stödet har tidigare getts för högst 50 % av projektets stödberättigande kostnader (40 % för strukturkalkningsprojekt). Nytt inför 2019 är att bidragsandelen kan bli högre, i vissa fall upp till 80 eller 90 %.

Länsstyrelsen kommer att uppdatera denna sida i början på oktober med fullständiga nya villkor för innevarade ansökningsomgång.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats, eller till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning innan åtgärderna påbörjas. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov eller tillstånd från mark- eller fiskevattenägare.

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats. Ansökan och slutrapportering inklusive bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Ansökningsblanketten och slutrapporteringsblanketten ska skickas både i originalformat (excel-fil) samt som undertecknad PDF-fil (eller som undertecknat pappersoriginal per post till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala).

Rapportering

När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Här finns en slutrapporteringsblankett och anvisningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Längre projekt ska dessutom lämna in en årlig rapport där det framgår hur projektet följer tidsplanen, hur villkoren i beslutet har följts, vilka resultat som åtgärderna har medfört och hur projektet kommer att fortsätta.

För strukturkalkningsprojekt gäller följande för LOVA-bidrag: Stödet har tidigare getts för 40 % av projektets stödberättigade åtgärder. För nedbrukning har maximalt 800 kr per hektar varit bidragsgrundande. Dessa nivåer kan förändras inför 2019 och Länsstyrelsen kommer att uppdatera denna sida i början på oktober med fullständiga nya villkor för innevarade ansökningsomgång. Här finns viktig information och rekommendationer om strukturkalkningPDF.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening. Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då krävs att man i samband med ansökan redovisar

  1. Sammanslutningens namn,
  2. Sammanslutningens syfte och stadgar,
  3. Organisationsnummer (söks hos Skatteverket),
  4. Medlemsförteckning,
  5. Styrelse,
  6. Daterat och undertecknat beslutsprotokoll från ett föreningsmöte. Föreningen måste även ha ett eget bankkonto/pg/bg för att bidrag ska kunna betalas ut.

Från och med september 2015 kan jordbruksföretag söka investeringsstöd för strukturkalkning inom det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer om detta.

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2009. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

Sedan 2009 har 90 projekt fått totalt 21 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruk, avlopp eller från fritidsbåtar. 8 av 10 projekt innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (Här kan du se hela listanPDF). Syftet med många av projekten har varit att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar fosforläckaget från jorden. Hittills har knappt 5000 hektar åker strukturkalkats med LOVA-bidrag. I Östhammars och Uppsala kommuner har båttvättar installerats för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Kontakt