Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Logga för LOVA

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför infört ett särskilt statligt bidrag till Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet.

Vill du genomföra åtgärder som förbättrar vattenmiljön rörande till exempel övergödning, miljögifter, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder? Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera en damm eller våtmark eller att strukturkalka eller anlägga ett kalkfilterdike. Då kan du få bidrag till detta.

Ansökningar för projekt som planeras starta under 2021 ska vara inlämnade senast den 1 december 2020. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas efter tillgång på medel och resurser samt utefter miljöeffekt och angelägenhetsgrad. Längre ner på sidan finns viktig information om vad som gäller vid ansökan.

LOVA-bidrag kan sökas för att förbättra vattenmiljön

LOVA-bidrag kan sökas för åtgärder som

  • minskar övergödning av vattenmiljön - genom till exempel minskat läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (internbelastning), ökat upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder
  • minskar spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön - från till exempel fritidsbåtar
  • syftar till att nå god ekologisk status enligt EUs vattendirektiv och havsdirektiv - genom till exempel omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller andra åtgärder i vatten.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder, men även för kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och infospridning. Stödet kan även fås för administrativt arbete kopplat till projektet.

Vem kan söka

Ej vinstdrivande organisationer och kommuner kan ansöka om stödet. Är du en fastighetsägare eller privatperson som vill genomföra ett projekt? Hör av dig till er kommun eller lokala intresseorganisationer och hör om de är intresserade av ett samarbete. I andra hand kontaktar du ansvarig på länsstyrelsen.

Ny LOVA-förordning

I december 2017 gjordes förändringar i Regeringens förordning om LOVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta innebär sedan 2018 att bredden för vilka typer av åtgärder som kan få stöd har ökat (se beskrivning ovan). Insatser för att minska övergödning kommer fortsatt att vara högt prioriterat.

Stödet kan utgöra upp till 80 procent av projektets kostnader eller upp till 90 procent för projekt som rör interngödning. För strukturkalkningsprojekt kan stödet utgöra upp till 40 procent. Viss medfinansiering krävs därför men stödet kan kombineras med andra stöd.

Kostnad för egen personal beräknas, för kommuner, utifrån kommunens självkostnad. För ideella organisationer ska ersättning för eget arbete bedömas som rimlig och uppgå till högst 700 kronor per timme.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats, eller till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra. Ett projekt som beviljas LOVA-bidrag ska påbörjas inom tre månader från det att man fått sitt beviljande beslut.

Beslut om LOVA-tilldelning fattas vanligtvis i slutet på mars för ansökningar inkomna 1 december. Om ert projekt av särskilda skäl behöver beslut tidigare är ni välkomna att kontakta oss i samband med ansökan.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning innan åtgärderna påbörjas. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov eller tillstånd från mark- eller fiskevattenägare.

Ansökan och rapportering

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Om projektet är flerårigt ska delrapporteringar lämnas årligen (detta står i så fall i tilldelningsbeslutet). Blanketter och anvisningar för dessa rapporteringar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan och rapporteringar inklusive bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Blanketter ska skickas både i originalformat (Excel-fil) samt som undertecknad PDF-fil (alternativt som undertecknat pappersoriginal per post till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala).

Del- och slutrapporter inkomna under perioden december till mars beslutas och utbetalas normalt i slutet av april. Rapporter inkomna under övrig tid på året beslutas vanligen inom sex veckor.

För strukturkalkningsprojekt gäller följande för LOVA-bidrag: Stödet får utgöra upp till 40 procent av projektets stödberättigade åtgärder. För nedbrukning i egen regi är maximalt 800 kr per hektar bidragsgrundande. Undantag från detta kan ges om man anlitar konsult för nedbrukningen eller om man gör mer än två körningar.

Information och rekommendationer om strukturkalkning Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening. Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då krävs att man i samband med ansökan redovisar

  1. Sammanslutningens namn,
  2. Sammanslutningens syfte och stadgar,
  3. Organisationsnummer (söks hos Skatteverket),
  4. Medlemsförteckning,
  5. Styrelse,
  6. Daterat och undertecknat beslutsprotokoll från ett föreningsmöte. Föreningen måste även ha ett eget bankkonto/pg/bg för att bidrag ska kunna betalas ut.

Sedan 2015 kan jordbruksföretag söka investeringsstöd för strukturkalkning inom det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer om detta.

Sök i Havs- och vattenmyndighetens Projektkatalog för att hitta pågående och genomförda LOVA-projekt i landet, länet eller i din kommun.

Projektkatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2009. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

Sedan 2009 har 100 projekt fått totalt närmare 30 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruk, avlopp eller från fritidsbåtar. 8 av 10 projekt innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (Här kan du se hela listan Länk till annan webbplats.).

Syftet med många av projekten har varit att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar fosforläckaget från jorden. Hittills har knappt 5000 hektar åker strukturkalkats med LOVA-bidrag. I Östhammars och Uppsala kommuner har båttvättar installerats för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Kontakt