Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och redovisar rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet och ansvarar för transporten till den lokal där den slutliga räkningen sker. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster.När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i landstings- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats http://www.val.se/länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till landstingsfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Om du vill arbeta som röstmottagare i en förtidsröstningslokal eller i vallokal på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

Om du vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen ska du kontakta din länsstyrelse. Under Länsstyrelsen slutliga sammanräkning kontrollräknar cirka 240 personer alla länets röster, och räknar personkryssen på dessa. Vem som helst kan ansöka om att bli rösträknare. Inför valen i september 2018 rekryterades räknarna via en annons på myndighetens hemsida. Rekryteringen är nu klar.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig till exempel om:

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valkuvertet eller valsedeln är märkt

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att...

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp)
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar)
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning)

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och länsstyrelsens egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att stödja samordningen mot och höja kunskapen om påverkan.

Mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån.

Länsstyrelsen har informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analyser av trender i sociala medier. Vi för även informationen vidare till valnämnderna i kommunerna vid våra utbildningstillfällen.

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som du ska kontakta. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen du ska kontakta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan.

Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Vill du kandidera för ett parti i höstens val?

Om ett parti har så kallade öppna listor kan väljarna själva nominera kandidater genom att skriva till ett eller flera namn på en röstsedel. I och med en ändring i vallagen 2015 behöver alla som vill vara valbara och kandidera för ett parti ha lämnat ett skriftligt samtycke till Länsstyrelsen senast två dagar före valet.

Mejla ditt samtycke till oss

För att bli en valbar kandidat i årets val ska ditt samtycke ha kommit in till Länsstyrelsen senast fredag 7 september. Skicka ett mejl till Länsstyrelsens valkansli, val.stockholm@lansstyrelsen.se.

Mejlet ska innehålla uppgifter om:

 • ditt namn
 • personnummer
 • vilket val du vill kandidera i (riksdagsvalet eller ett kommun- eller landstingsval)
 • för vilket parti du kandiderar

Läs mer om partikandidaters samtycke

Behöver du nytt röstkort?

Om du inte fått något röstkort eller tappat bort ditt röstkort kan ett så kallat dubblettröstkort skrivas ut. Kontakta då Valmyndigheten, kommunen eller Länsstyrelsens valkansli.

Observera att telefonnumrena är omkastade på det utskickade röstkortet. Läs mer här 

Har du skyddad identitet ska du vända dig till Länsstyrelsen. Befinner du dig utomlands kan du ta kontakt med en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.  

Begära rättelse i röstlängden

De uppgifter som finns på röstkorten är de som gällde 30 dagar före valdagen. Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller att dina uppgifter på röstkortet är felaktiga har du möjlighet att begära en rättelse i röstlängden.

För att begära rättelse i röstlängden fyller du i en blankett som du undertecknar och skickar in till Länsstyrelsen. Sista dag att begära rättelse är den 28 augusti för valen den 9 september 2018. Om Länsstyrelsen gör rättelsen enligt din begäran skickar vi ett nytt, uppdaterat röstkort hem till dig.

Blankett för begäran om rättelse i röstlängdenPDF

Är du nordisk medborgare?

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du ansöka om svenskt medborgarskap hos Länsstyrelsen. Om du vill rösta i riksdagsvalet den 9 september 2018 bör du ansöka om svenskt medborgarskap senast 25 juli.

Läs om hur du ansöker om svenskt medborgarskap

Läs om rösträtt på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Förtidsrösta från 22 augusti

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet. Om du röstar i förtid i en annan kommun kan du behöva ta med egna valsedlar.

Hitta lokal för förtidsröstninglänk till annan webbplats

Läs mer om förtidsröstning på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Det slutgiltiga resultatet kan du ta del av på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt

Valkansli Stockholm

Enheten för tillstånd

Telefon 010-223 11 30