Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgar­undersökningar vartannat år. Den första gjordes 2011. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldrarna 18–85 år. Frågorna som ställs till invånarna i Stockholms län berör synen på boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

Under våren 2023 genomförde Länsstyrelsen den sjunde medborgarundersökningen bland 18 000 slumpvis utvalda medborgare i Stockholms län. Att delta i undersökningen är frivilligt, men deltagandet är betydelsefullt och kan inte överlåtas på andra än personerna i urvalet.

Resultatet från 2023 års undersökning kommer att presenteras senare under året.

Resultat från Medborgarundersökningen 2021

2021 års undersökning genomfördes under våren och besvarades av 6 400 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Resultat från undersökningen presenteras i tre tematiska promemorior: ekonomi och livskvalitet, befolkningsökning och bostadsbyggande samt trygghet och otrygghet.

En både bredare och djupare blid finns i resultattabeller på kommun- och länsnivå där de senare även innehåller uppdelningar efter kön, ålder och bakgrund.

Enkätformuläret erbjuder en lättillgänglig överblick av vilka frågor som ställts och hur svarsalternativen formulerats.

Rapport: Länsinvånarna om sin ekonomi och livskvalitet under covid-19 Länk till annan webbplats.

Rapport: Länsinvånarna om befolkningsökning och bostadsbyggande Länk till annan webbplats.

Rapport: Länsinvånarna om trygghet och otrygghet Länk till annan webbplats.

Resultattabeller uppdelat på länsnivå samt uppdelning på kön, ålder respektive svensk eller utländsk bakgrund Länk till annan webbplats.

Resultattabeller uppdelat på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Enkäten som respondenterna har svarat på (original) Länk till annan webbplats.

Enkätfrågorna som respondenterna har svarat på (endast text) Word, 723.8 kB.

Metodrapport Pdf, 536.7 kB.

Resultat från tidigare undersökningar

Ta del av resultatet från tidigare medborgarundersökningar nedan. Resultatet redovisas i tabeller på läns- och kommunnivå samt i rapporter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss