Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgar­undersökningar vartannat år. Den första gjordes 2011. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldrarna 18–85 år. Frågorna som ställs till invånarna i Stockholms län berör synen på boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

Under våren 2023 genomför Länsstyrelsen den sjunde medborgarundersökningen bland 18 000 slumpvis utvalda medborgare i Stockholms län. Att delta i undersökningen är frivilligt, men deltagandet är betydelsefullt och kan inte överlåtas på andra än personerna i urvalet. 

Om du tillhör urvalet och vill besvara enkäten, följ de anvisningar som sänts ut.
Respondenter som har frågor om underökningen rekommenderas kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer Länk till annan webbplats., som genomför undersökningen på Länsstyrelsens uppdrag, via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20 (telefontid vardagar klockan 9.00–12.00). Vill du komma i kontakt med Länsstyrelsen angående undersökningen, kontakta oss på e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Resultatet från 2023 års undersökning kommer att presenteras senare under året.

Resultat från Medborgarundersökningen 2021

2021 års undersökning genomfördes under våren och besvarades av 6 400 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Resultat från undersökningen presenteras i tre tematiska promemorior: ekonomi och livskvalitet, befolkningsökning och bostadsbyggande samt trygghet och otrygghet.

En både bredare och djupare blid finns i resultattabeller på kommun- och länsnivå där de senare även innehåller uppdelningar efter kön, ålder och bakgrund.

Enkätformuläret erbjuder en lättillgänglig överblick av vilka frågor som ställts och hur svarsalternativen formulerats.

Rapport: Länsinvånarna om sin ekonomi och livskvalitet under covid-19 Pdf, 872.7 kB.

Rapport: Länsinvånarna om befolkningsökning och bostadsbyggande Pdf, 1.2 MB.

Rapport: Länsinvånarna om trygghet och otrygghet Pdf, 506.4 kB.

Resultattabeller uppdelat på länsnivå samt uppdelning på kön, ålder respektive svensk eller utländsk bakgrund Excel, 701.9 kB.

Resultattabeller uppdelat på kommunnivå Excel, 1.1 MB.

Enkäten som respondenterna har svarat på (original) Pdf, 1.2 MB.

Enkätfrågorna som respondenterna har svarat på (endast text) Word, 723.8 kB.

Metodrapport Pdf, 536.7 kB.

Resultat från tidigare undersökningar

Ta del av resultatet från tidigare medborgarundersökningar nedan. Resultatet redovisas i tabeller på läns- och kommunnivå samt i rapporter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm