Internrevision

Internrevisionens granskning omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Internrevisionen regleras i Internrevisionsförordning (2006:1228).

Om internrevisionen

Länsstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen. Länsstyrelsen ska också tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603).

Internrevisionens uppgift är att stödja och utveckla Länsstyrelsens verksamhet genom att granska och lämna förslag till verksamhetsförbättringar. I första hand förbättringar av den interna styrningen och kontrollen.

Internrevisionens granskning omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Internrevisionen ska i sin granskning ges tillgång till den information som behövs för att fullgöra sitt revisionsuppdrag.

Internrevisionen ska granska om myndighets verksamhet bedrivs

  • effektivt
  • enligt gällande rätt och förpliktelser mot EU
  • redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och
  • att myndigheten hushåller väl med statens medel.

Internrevisionen ska bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed, vilket innebär att granskningsarbetet ska kännetecknas av integritet, oberoende och konfidentialitet. Internrevisionen ska därför arbeta fristående från den operativa verksamheten.

Internrevision i Stockholms län

Internrevisionen rapporterar till landshövdingen. Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll samt ge råd och stöd till landshövdingen.

Revisionen ska bedrivas i enlighet med god sed på området. Landshövdingen beslutar om revisionsplan.

Internrevisionen ska redovisa resultatet av internrevisionens granskning till landshövdingen, i form av iakttagelser och rekommendationer.

Kontakt

Peter Ohlson

Chef internrevision