• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormfällda träd

Granbarkborrar och stormåtgärder i naturreservat

Länsstyrelsens arbete med att sköta naturreservat i Stockholms län innebär bland annat att vi följer upp utvecklingen av angrepp av granbarkborrar och utför åtgärder vid behov.

Stormen Alfrida drog in över Sverige 1–2 januari 2019 och mest drabbat blev norra Stockholms län och delar av Uppsala län. Främst påverkades naturreservat i Norrtälje kommun. Stormen orsakade omfattande stormfällning av skog.

Akta dig för stående döda träd

Länsstyrelsen uppmanar till stor försiktighet när du rör sig ute i skog där det finns många stående döda granar. Granarna kan gå av och falla utan förvarning även om det inte blåser. Gå eller klättra inte heller på fallna träd.

Länsstyrelsen inventerar och genomför löpande åtgärder för att trygga säkerheten i de naturreservat som vi förvaltar. Främst gäller det reservat med anordningar för besökare, till exempel parkeringsplatser och markerade stigar.

Sommaren 2018 var extremt torr och varm. Det gjorde att många träd fick svårt att nå tillräckligt med vatten och fick minskad livskraft mot granbarkborre som därför kunde föröka sig kraftigt och angripa många träd. De granbarkborrar som kläcktes 2018 gjorde dessutom att det fanns mycket höga mängder granbarkborre i landskapet våren 2019, och att många granbestånd fick ännu större skador då.

Angrepp av granbarkborre är ett allvarligt problem för skogsbruk och skogsägare och kan orsaka stora ekonomiska förluster. 2018–2019 var extrema när det gäller skador från granbarkborre i Svealand och Götaland – mängden granbarkborredödade träd under dessa två år motsvarar den totala mängden de föregående 50 åren. Eftersom skogslandskapet i södra Sverige tills största delen består av produktionsskog (bara några procent är skyddade som reservat), så är det i vanlig produktionsskog de största mängderna granbarkborreskadad skog finns. Även i naturreservat förekommer angrepp, och i vissa reservat kan skadorna vara väldigt stora.

Att barrved lämnas i naturreservaten bedöms inte påverka mängden granbarkborre på landskapsnivå. Naturreservaten utgör endast tre procent av landytan i Norrtälje kommun. Mängden granbarkborrar i landskapet påverkas i mycket högre grad av hur resterande del av skogsmarken sköts.

Det kan förväntas att granbarkborre kommer att etableras i flera av de naturreservat där barrved lämnas kvar. Påverkan av granbarkborre bedöms främst bli lokala och innebära att ytterligare träd i naturreservaten kommer att dö. Så småningom klingar angreppen av barkborre ut, och skadenivån återgår till en normal nivå.

Lägesbild

I Stockholms län ser vi omfattande granbarkborreangrepp främst i länets södra och västra del, men även i delar av Roslagen som utsattes för stormen Alfrida. Skadeutvecklingen skiljer sig mycket mellan olika naturreservat.

Sedan 2020 följer vi noga utvecklingen i områden med granbarkborreangrepp. Behov av åtgärder utvärderas efter hand.

Granbarkborre i Stockholm 2021 – en lägesbild (rapport) Pdf, 407.5 kB.

Storm, torkstress och granbarkborrar – en lägesbild för skyddade områden i Stockholms län (kartberättelse) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen inventerar

Länsstyrelsen har genomfört både helikopterinventeringar och fältinventeringar i flertalet reservat och Natura 2000-områden som har påverkats av Alfrida, eller där vi känt till risker för granbarkborreangrepp. Vi har också gjort en bearbetning och analys av digitala flygbilder och andra underlag för att få en bättre överblick över angrepp av granbarkborrar.

Under hösten 2021 gjorde vi en ny helikopterinventering och analys av nytagna flygbilder. På så sätt har vi en god bild över barkborreangreppens utveckling.

I Norrtälje kommun gjorde vi redan under våren 2019 en inledande översiktlig helikopterinventering av skyddade områden, för att bedöma omfattningen på skador efter Alfrida. Ett urval områden fick sedan en kompletterande helikopterinventering under hösten 2019, för att få mer noggranna bilder av skadorna. Vi fältinventerade även många områden under 2019. Under hösten 2019 tog vi flygbilder i ett antal reservat i södra delen av länet, för att få en överblick över skador av granbarkborre som kommit efter torkan 2018.

Genom inventeringen har vi identifierat cirka 15 områden, där åtgärder för att hantera stormskador eller effekter av granbarkborre prioriterats. Länsstyrelsen följer upp läget i både dessa och andra områden och bedömer åtgärdsbehoven kontinuerligt.

Resultat från inventeringen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens pågående insatser

Länsstyrelsen i Stockholms arbete med feromonfällor har fortsatt under 2022 i samarbete med Skogsstyrelsen. Syftet är att lokalt minska antalet granbarkborrar i naturreservat samt på angränsande marker. Slutliga resultat kommer att publiceras under hösten i år.

Rapport om bekämpning av granbarkborrar med hjälp av fällor vid naturreservat i Stockholms län (2021) Pdf, 384.9 kB.

Generella åtgärder

I många reservat ska skogen utvecklas fritt och få påverkas av naturliga processer som till exempel stormfällningar. I de flesta av dessa reservat är det inte tillåtet att ta bort stormfällda träd eller träd med pågående angrepp av granbarkborre. Därför gör Länsstyrelsen få eller inga åtgärder i dessa områden, om det inte finns säkerhetsrisker eller andra särskilda skäl. Skogsvårdslagens regler om att färsk barrved inte får lämnas i skogen gäller inte i dessa reservat.

I några av reservaten är skogsbruk inte reglerat. Här gäller skogsvårdslagen och därmed de regler som finns om att färsk barrved över en viss mängd inte får lämnas i skogen.

Om skogsvårdslagen på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Generellt undantag från reservatsföreskrifter för begränsade åtgärder

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från föreskrifterna i ett samlingsbeslut för 168 naturreservat. Undantaget omfattar

 • fällning av riskträd
 • åtgärder för att begränsa angrepp, såsom rotkapning av vindfällen, barkning och utplacering av fångsvirke samt fällning av gran som angripits av granbarkborre då angreppet utgör ett hot mot områdets kontinuitetsberoende naturvärden.

Virke från åtgärder, förutom fångstvirke, ska lämnas kvar på platsen. Beslutet har efter överklagan till regeringen tidsbegränsats till att gälla under fem år.

Regeringens överprövningsbeslut Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens åtgärder hittills

2022

 • Under hösten sker flyginventeringar av utveckling och skadeläge.
 • I naturreservaten Tre backar och Ladängssjön (båda i Norrtälje kommun) har träd i närheten av allmänna vägar angripits av den åttatandade granbarkborren. Med anledning av säkerhetsrisken det innebär, har Länsstyrelsen beslutat att ta ner angripen gran inom dessa områden. Fällda träd lämnas kvar i naturreservatet som död ved. Det här kan ge ett stökigt intryck men faktum är att den döda veden gynnar insekter och svampar som lever av den. Uppskattad mängd åtgärdad skog: Tre backar, 0,5 hektar, Ladängssjön, 0,9 hektar.
 • Länsstyrelsen har under året tagit ned granbarkborreangripna träd längs leder och vid friluftsanordningar i flera naturreservat. Åtgärden görs i förebyggande syfte för att säkra välbesökta områden från riskträd som kan falla i framtiden. Träd som har tagits ned läggs åt sidan och all död ved stannar kvar inom naturreservaten för att gynna vedlevande insekter och svampar.
 • Fortsatt arbete med feromonfällor.
 • Metoden med så kallat ”fångstvirke” prövas intill ett naturreservat.
 • Under januari-mars genomfördes åtgärder mot riskträd (olycksrisk) i ett femtontal naturreservat.

2021

 • Under året placerades närmare 300 feromonfällor ut i ett tiotal naturreservat.
 • Länsstyrelsen beviljade dispens för uttag av granvirke i naturreservat förvaltade av Skärgårdsstiftelsen, bland annat i Lidö naturreservat.

2020

 • Kapning och maskinell utkörning av levande vindfällen i fem naturreservat, i syfte att minska risken för spridning av granbarkborre. De berörda naturreservaten har höga naturvärden kopplade till kontinuitet av gran.
 • Manuell barkning genomfördes i naturreservaten Mornäsan och Rimsjöskogen.

2019

 • I tre naturreservat (Tulka, Tre Backar och Ströjan) utförde vi rotkapning av stormfällda granar och sedan maskinell eller manuell barkning.
 • Uttag av stormfällt virke gjordes även i ett tiotal områden på så kallad utbytesmark, det vill säga statligt ägd skog (Naturvårdsverket) som ska användas i bytesaffärer inför kommande naturreservatsbildning.
 • Vi tidigarelade uttag av gran, till exempel i naturreservatet Barnens ö.
 • Under 2019 gjorde vi i några enstaka fall uttag av virke för att minska risken för spridning av granbarkborre. Det gällde främst i ett par område med omfattande stormfällen. Till exempel gjordes uttag av gran i en större en ansamling (fyra hektar) stormfälld skog i Gillberga naturreservat på Rådmansö.
 • Vi reparerade stängsel och återställde värdefulla betesmarker.
 • Efter stormen Alfrida gjorde Länsstyrelsen omfattande åtgärder för att återställa framkomlighet och avhjälpa risker kring stigar och leder i skyddad natur.

Vad kan du som skogsägare göra?

Tips om lämpliga åtgärder från Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vad kan du som är markägare göra?

Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan ibland sprida sig till reservatens grannfastigheter. Till exempel om en vuxen granskog ligger nära ett angripet område i ett reservat. Det kan också hända att granbarkborreutbrott på grannfastigheter sprids till naturreservat. Är du markägare i anslutning till ett naturreservat och misstänker att det finns sådana risker, hör gärna av dig till Länsstyrelsen.

Så samverkar vi kring angrepp av granbarkborre

Länsstyrelsen Stockholm har löpande samverkan med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, och länsstyrelserna i angränsande län, som också har angrepp av granbarkborre. Vi har också nära kontakter med Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk och andra förvaltare av statligt bildade reservat i länet.

Länsstyrelsen är också med i en större länssamverkansgrupp för de delar av Götaland och Svealand som ingår i projektet ”stoppa borrarna”. Länsstyrelsen har också haft kontakter och samråd i fält med ledande experter på granbarkborre från Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakta oss vid frågor

Norrtälje kommun, västra delen, Sigtuna, Vallentuna: Alexandra Johansson.

Norrtälje kommun, östra delen, Österåkers kommun: Kristoffer Stighäll.

Övriga områden: Max Svanstedt.

Kontakt

Enheten för naturskötsel