Stormfällda träd

Granbarkborrar och stormåtgärder i naturreservat

Stormen Alfrida drog in över Sverige 1–2 januari 2019 och mest drabbat blev norra Stockholms län och delar av Uppsala län. Främst är naturreservat i Norrtälje kommun påverkade. Stormen orsakade omfattande stormfällning av skog.

Den extremt torra sommaren 2018 har också påverkat många skogsområden i länets naturreservat. Det är särskilt granskogar som har påverkats, eftersom de torkstressade granarna blev mindre motståndskraftiga mot insektsangrepp, framför allt av granbarkborre. I några reservat i länets västra och södra delar har det lett till att många granar har dött 2018 och 2019.

Här har vi sammanfattat Länsstyrelsens arbete med åtgärder efter Alfrida och för att hantera utbrott av granbarkborre.

Säkerhet

Länsstyrelsen uppmanar alla till stor försiktighet när man rör sig ute i skog och mark på grund av att det kan finnas stående döda , hängande eller på annat sätt farliga träd. Man ska heller inte gå eller klättra på fallna träd. Länsstyrelsen inventerar och genomför löpande åtgärder för att trygga säkerheten i de naturreservat som vi förvaltar. Främst gäller det reservat med anordningar för besökare, till exempel parkeringsplatser och markerade stigar.

Inventering

Länsstyrelsen har genomfört både helikopterinventeringar och fältinventeringar i flertalet reservat och Natura 2000-områden som har påverkats av Alfrida, eller där vi känt till risker för granbarkborreangrepp. I Norrtälje kommun gjordes en inledande översiktlig helikopterinventering av skyddade områden under våren 2019, för att bedöma omfattningen på skador efter Alfrida. Stormfällda träd fanns spridda i alla naturreservat, men i några områden fanns större stormfällningar. Ett urval områden fick sedan en kompletterande helikopterinventering under hösten 2019, för att få mer noggranna bilder av skadorna. Många områden har också fältinventerats under hösten-vintern.  Under hösten 2019 togs också flygbilder i ett urval reservat i södra delen av länet, för att få en överblick över skador av granbarkborre som kommit efter torkan 2018.

Länsstyrelsen har också gjort en bearbetning och analys av digitala flygbilder och andra underlag för att få en bättre överblick över eventuella skador från storm eller granbarkborrar, och vilka skogar som kan påverkas. 

Här kan du se resultatet från inventeringenlänk till annan webbplats

Genom inventeringen har cirka 15 områden identifierats, där åtgärder för att hantera stormskador eller effekter av granbarkborre prioriterats. Länsstyrelsen följer upp läget i både dessa och andra områden och bedömer åtgärdsbehoven kontinuerligt.

Åtgärder generellt

 • I många reservat ska skogen utvecklas fritt och få påverkas av naturliga processer som till exempel stormfällningar. I de flesta av dessa reservat är det inte tillåtet att ta bort stormfällda träd eller träd med pågående angrepp av granbarkborre. Därför görs få eller inga åtgärder i dessa områden, om det inte finns säkerhetsrisker eller andra särskilda skäl. Skogsvårdslagens regler om att färsk barrved inte får lämnas i skogen gäller inte i dessa reservat.
 • I några av reservaten är skogsbruk inte reglerat. Här gäller skogsvårdslagen och därmed de regler som finns om att färsk barrved över en viss mängd inte får lämnas i skogen.
  Läs mer på stogsstyrelsen.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsens åtgärder hittills

 • Omfattande åtgärder skedde 2019 för att återställa framkomlighet och avhjälpa risker kring stigar och leder i länets skyddade natur.
 • Stängsel reparerades och värdefulla betesmarker återställdes.
 • Under 2019 gjordes i några enstaka fall uttag av virke för att minska risken för spridning av granbarkborre. Det gäller främst i ett par område med omfattande stormfällen. Till exempel gjordes uttag av gran i en större en ansamling (4 hektar) stormfälld skog i Gillberga naturreservat på Rådmansö.
 • Uttag av gran som ska ske enligt reservatets skötselplan har tidigarelagts, t.ex. i Barnens ö naturreservat.
 • Uttag av stormfällt virke har även skett i ett tiotal områden på så kallad utbytesmark, det vill säga statligt ägd skog (Naturvårdsverket) som ska användas i bytesaffärer inför kommande naturreservatsbildning.
 • I tre naturreservat (Tulka, Tre Backar och Ströjan) utfördes rotkapning av stormfällda granar och sedan maskinell eller manuell barkning.
 • Länsstyrelsen har beviljat dispens för uttag av granvirke i naturreservat förvaltade av Skärgårdsstiftelsen, bl.a. Lidö naturreservat.

Länsstyrelsens åtgärder framöver

 • Kompletterande stigröjningar i naturreservaten kommer att behövas, liksom förnyade gränsmarkeringar där dessa blivit skadade.
 • Länsstyrelsen har inför 2020 gjort en översyn av naturreservat där höga naturvärden är kopplade till förekomsten av gran. På dessa platser är planen att åtgärder mot granbarkborre ska ske. Vilka åtgärder och metoder som är lämpliga bedöms från fall till fall, men även uttag av stormfälld skog planeras i några ytor. (Åtgärderna förutsätter dispens)
 • Länsstyrelsen avser även pröva möjligheten att införa ett generellt undantag för att kunna utföra mindre åtgärder mot granbarkborre i naturreservaten. Det kan handla om åtgärder såsom nedtagning av enstaka stående träd med pågående angrepp, barkning eller rotkapning av enstaka träd som är angripna av granbarkborre, utsättning av fällor samt upplag av fångstvirke.

Vad kan du som skogsägare göra?

Tips om lämpliga åtgärder från Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

Granbarkborre efter extremsommaren 2018

Sommaren 2018 var extremt torr och varm. Det gjorde att många träd fick svårt att nå tillräckligt med vatten, och att de blev torkstressade och fick minskad livskraft . mot granbarkborre, som därför kunde föröka sig kraftigt och angripa många träd. De granbarkborrar som kläcktes 2018, gjorde dessutom att det fanns mycket höga mängder granbarkborre i landskapet våren 2019, och att många granbestånd fick ännu större skador då.

Angrepp av granbarkborre är ett allvarligt problem för skogsbruk och skogsägare och kan orsaka stora ekonomiska förluster. 2018-2019 har varit extrema när det gäller skador från granbarkborre i Svealand och Götaland – mängden granbarkborredödade träd under dessa två år motsvarar den totala mängden de föregående 50 åren. Eftersom skogslandskapet i södra Sverige tills största delen består av produktionsskog (bara några procent är skyddade som reservat), så är det i vanlig produktionsskog de största mängderna granbarkborreskadad skog finns. Även i naturreservat förekommer angrepp, och i vissa reservat kan skadorna vara väldigt stora.

Att barrved lämnas i naturreservaten bedöms inte påverka mängden granbarkborre på landskapsnivå. Naturreservaten utgör endast tre procent av landytan i Norrtälje kommun. Mängden granbarkborrar i landskapet påverkas i mycket högre grad av hur resterande del av skogsmarken sköts.

Det kan förväntas att granbarkborre kommer att etableras i flera av de naturreservat där barrved lämnas kvar. Påverkan av granbarkborre bedöms främst bli lokala och innebära att ytterligare träd i naturreservaten kommer att dö. Så småningom klingar angreppen av barkborre ut, och skadenivån återgår till en normal nivå.

I Stockholms län ser vi för närvarande mycket granbarkborreangrepp i länets södra och västra del, men tursamt nog inte inom Roslagen, som utsattes för stormen Alfrida. Detta gäller även de stormpåverkade skogarna – där vi hittills har kunnat se att en ganska liten andel av de stormfällda träden blivit angripna av granbarkborre. Många av de stormfällda träden har vintern 2020 fortfarande rotkontakt, och har fortfarande grön krona. Det visar å ena sidan att de inte angripets av granbarkborre, men å andra sidan är dessa liggande träd attraktiva för den generation granbarkborrar som kommer 2020.

Under 2020 kommer vi noga följa utvecklingen i områden med mycket granbarkborreangrepp (i söder och väster) eller med mycket stormfällda träd (i Alfridaområdet) Behov av åtgärder utvärderas efter hand.

För dig som är markägare

Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan ibland sprida sig till reservatens grannfastigheter. Till exempel om en vuxen granskog ligger nära ett angripet område i ett reservat. Det kan också hända att granbarkborreutbrott på grannfastigheter sprids till naturreservat. Är du markägare i anslutning till ett naturreservat och misstänker att det finns sådana risker, hör gärna av dig till Länsstyrelsen och nedanstående kontaktpersoner .

Samverkan

Länsstyrelsen Stockholm har löpande samverkan med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, och länsstyrelserna i angränsande län, framför allt Uppsala län, som också har påverkats av Alfrida. Vi har också nära kontakter med Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk och andra förvaltare av statligt bildade reservat i länet.

Länsstyrelsen är också med i en större länssamverkansgrupp för de delar av Götaland och Svealand som ingår i projektet ”stoppa borrarna”. Länsstyrelsen har också haft kontakter och samråd i fält med ledande experter på granbarkborre från Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

Om granbarkborre och bekämpning (Skogsstyrelsen)länk till annan webbplats

Om granbarkborre i och kring skyddad natur (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Frågor och svar om granbarkborrar i skyddade områden i östra Götalandlänk till annan webbplats

Om granbarkborrens roll i skogens ekosystem på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Projektet Stoppa borrarnalänk till annan webbplats

Om granbarkborrens biologi, skador och forskning (SLU)länk till annan webbplats

Rön från Sveriges lantbruksuniversitet, Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborrelänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta Enheten för naturskötsel om skötseln av naturreservaten och Natura 2000-områden.

Kontaktpersoner:

Norrtälje kommun, västra delen, Sigtuna, Vallentuna: Mats Gothnier.

Norrtälje kommun, östra delen, Österåkers kommun: Karin Joelsson.

Övriga områden: Max Svanstedt.

Kontakt

Enheten för naturskötsel