Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

Vi tittar även på om det finns prioriterade arter i området.

I Stockholms län finns en stor variation av naturmiljöer. Naturtyper och områden som har ett stort värde och viktiga att bevara är bland andra

 • kalkbarrskogar
 • lövträdsrika blandskogar med gamla lövträd och lövträdsmiljöer av olika slag
 • större naturskogsliknande barrskogar och naturskogar i skärgården
 • barrskogar på mark med sand och grus
 • skogsbeten eller tidigare betad skog.

Kalkbarrskogar

Kalkbarrskog är olika typer av naturlig barrskog på kalkrik mark i områden med långvarig kontinuitet/förekomst av barrträd. Skogen kan vara grandominerad eller talldominerad och marken kan vara torr, frisk eller fuktig.

Kalkbarrskog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lövträdsrika blandskogar med gamla lövträd och lövträdsmiljöer av olika slag

Ett exempel är Stockholms läns ekmiljöer som hör till landets värdefullaste när det gäller naturvärden.

Webbplatsen Ekarna i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Större naturskogsliknande barrskogar och naturskogar i skärgården

Det är skogar som vanligtvis har uppkommit genom naturlig föryngring på orörd skogsmark eller på gamla trädbevuxna naturbetesmarker. Skogen uppvisar lång kontinuitet. Den naturskogsliknande skogen har ofta påverkats av någon form av mänsklig verksamhet, men systematisk skogsskötsel har vanligtvis inte förekommit. Döda träd finns ofta och gamla träd är vanliga.

Barrskog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Barrskogar på mark med sand och grus

Skogar på mark med sand och grus, som till exempel skogar på åsar, har höga naturvärden om de domineras av gamla träd, framför allt tall och gran och i södra Sverige även ek. Död ved är alltid positiv för många arter. Men dessa skogar kan vara värdefulla även utan död ved, om där har funnits träd som under lång tid inte har kalavverkats.

Sandbarrskog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Skogsbeten eller tidigare betad skog

Ofta äldre skog som genom bete och plockhuggning fått en skiktad och olikåldrig beståndsstruktur med inslag av typiska gläntor. Ibland finns det gott om stora myrstackar och i gläntorna finns ofta kärlväxtarter som indikerar artrik gräsmark.

Betad skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas.

Använd gärna vårt formulär, följ länken nedan, eller skicka e-post som du märker med "Förslag till skydd av skog".

Anmäl intresse för att skydda natur

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss