Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormfällda träd

Granbarkborrar i naturreservat

I Länsstyrelsens arbete med att sköta naturreservat i Stockholms län ingår att följa upp utvecklingen av angrepp av granbarkborrar och utföra åtgärder vid behov.

Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge som angriper stormfällda och stressade granar, till exempel granar som är försvagade efter långvarig torka. Granbarkborren kan också döda stora friska granar. Eftersom angripna granar kan gå av och falla utan förvarning, även när det inte blåser, uppmanar Länsstyrelsen till försiktighet när du rör dig ute i skog och mark. Undvik även att gå eller klättra på fallna träd.

Hela Stockholms län är mer eller mindre drabbat av granbarkborrar. Angrepp av granbarkborre är ett allvarligt problem för skogsbruk och skogsägare och kan orsaka stora ekonomiska förluster. Även i naturreservat förekommer angrepp, och i vissa reservat kan skadorna vara väldigt stora. Länsstyrelsen inventerar och genomför löpande åtgärder för att trygga säkerheten i de naturreservat som vi förvaltar. Främst gäller det reservat med anordningar för besökare, som till exempel parkeringsplatser och markerade stigar.

Skyddade områden och risk för angrepp

Ibland framförs uppfattningen att skyddade områden är en viktig orsak till uppkomsten av utbrott. Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar dock inte granbarkborreutbrott i stort eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre jämfört med arealen brukad granskog. De allra flesta granbarkborrarna finns alltså i den brukade skogen. Läs mera i SLU faktablad Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre.

Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Lägesbild och inventering

Sedan 2019 följer vi noga utvecklingen i områden med granbarkborreangrepp. Behov av åtgärder utvärderas efter hand. Vi har genomfört helikopterinventeringar och fältinventeringar i flertalet reservat och Natura 2000-områden för att få en bra bild över barkborreangreppens utveckling. Dessutom har vi genomfört bearbetning och analys av digitala flygbilder och andra underlag.

Granbarkborre i Stockholm 2022 – en lägesbild Pdf, 427 kB.

Föreskrifter styr möjliga åtgärder

I många reservat ska skogen utvecklas fritt och få påverkas av naturliga processer som till exempel stormfällningar. I de flesta av dessa reservat är det enligt reservatsföreskrifterna inte tillåtet att ta bort stormfällda träd eller träd med pågående angrepp av granbarkborre. Därför gör Länsstyrelsen få eller inga åtgärder i dessa områden, om det inte finns säkerhetsrisker eller andra särskilda skäl. Skogsvårdslagens regler om att färsk barrved inte får lämnas i skogen gäller inte i dessa reservat.

I några av reservaten är skogsbruk inte reglerat. Här gäller skogsvårdslagen och därmed de regler som finns om att färsk barrved över en viss mängd inte får lämnas i skogen.

Skogsvårdslagen, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Undantag från reservatsföreskrifter

Ibland finns det anledning att genomföra åtgärder som inte är tillåtna enligt föreskrifterna. Länsstyrelsen har därför beslutat om undantag från föreskrifterna som gäller i vissa fall. Undantaget omfattar

  • fällning av träd som riskerar fara för människa eller egendom
  • åtgärder för att begränsa angrepp, såsom rotkapning av vindfällen, barkning och utplacering av fångsvirke samt fällning av gran som angripits av granbarkborre då angreppet utgör ett hot mot områdets kontinuitetsberoende naturvärden.

Virke från åtgärder, förutom fångstvirke, ska lämnas kvar på platsen. Beslutet har efter överklagan till regeringen tidsbegränsats till att gälla till och med den 12 maj 2026.

Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om undantag från föreskrifter i 168 naturreservat i Stockholms län, Regeringens överprövningsbeslut Länk till annan webbplats.

Vad kan skogsägare och markägare göra?

Lokala barkborreangrepp kan ibland sprida sig till grannfastigheter. Om du äger mark i närheten av ett naturreservat och misstänker att du har granbarkborreangrepp är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen för att få information om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att utföra. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor om feromonfällor.

Så samverkar myndigheter

Länsstyrelsen Stockholm har löpande samverkan med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i angränsande län som också har angrepp av granbarkborre. Vi har också nära kontakter med Sveriges lantbruksuniversitet, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk och andra förvaltare av statligt bildade reservat i länet.


Kontakt

Enheten för naturskötsel

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss