Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Sök fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2024 går det att söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel:

 • biotopvård
 • fiskvandringsvägar
 • utsättning av fisk
 • ny- och ombildning av fiskevårdsområden
 • fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Prioriterad fiskevård i regionen

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

 • stärka bestånden av hotade fiskarter
 • biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten
 • fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Den ekonomiska ersättningen

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, men finns det särskilda skäl kan ett större bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som att bevara en hotad art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

Sista ansökningsdag

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om fiskevårdsbidrag fram till och med den 31 januari 2024.

Ansökan om fiskevårdsbidrag 2024


Uppgifter om sökande


Ansökan avserÄr projektet nytt eller pågående? * (obligatorisk)
Är projektet nytt eller pågående?


Kommer fiskevårdsbidrag sökas för uppföljning av åtgärder? * (obligatorisk)
Kommer fiskevårdsbidrag sökas för uppföljning av åtgärder?


Finansiering
Stöd beviljas normalt sett upp till 50 procent av projektets kostnader. Vid särskilda skäl kan Länsstyrelsen bevilja finansiering upp till 70 procent.

Uppge kronor inklusive moms

Uppge kronor inklusive moms

Uppge kronor inklusive moms
Uppgifter om vatten
Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde? * (obligatorisk)
Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde?


Målart


Syfte med projektet

Till exempel ökad reproduktion, anläggande av fiskeväg, ökad areal lerbottnar
Förväntande areal reproduktions- och uppväxtområden inom projektet
Utsättning av fisk, kräftor eller annat
Kryssa i typ av utsättning:
Kryssa i typ av utsättning:


Kryssa i utsättningsmaterial:
Kryssa i utsättningsmaterial:
Till exempel ökat antal individer av arten, ökad försäljning av fiskekort, ökad biologisk mångfald.

Ange hur genomförda åtgärder ska följas upp, till exempel genom elfiske, inventering etcetera.
Nödvändiga tillstånd och uppgifter för genomförande
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden: * (obligatorisk)
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden:


Det är inte alla åtgärder som kräver tillstånd. Har du gjort bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna eller enskilda intressen kan du kryssa i ja. Är du osäker ta kontakt med Länsstyrelsen.Bifoga kopior på eventuella tillstånd, fiskevårdsplaner, kartor över åtgärdsområdet eller liknande som underlättar handläggningen av ansökan:

Exempel på regionala fiskevårdsåtgärder

Utsättningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsgivningen regleras av Svensk författningssamling (SFS 1994:1716 §16) samt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2001:3). Syftet med lagstiftningen är dels att förhindra oönskad spridning av arter och stammar av fisk eller kräftor, dels hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Lagstiftningen är restriktiv och för exempelvis signalkräftor ges tillstånd enbart till vattenområden där tillstånd tidigare har givits.

Blanketter

Ansökan om tillstånd för utsättning av fisk och kräftor Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport om utplantering av fisk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Sedan 2006 finns det därför 25 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

För kartor och mer information, se fiskeguiden Stockholms län Länk till annan webbplats.

I filmen Silverskatten kan du se exempel på fiskevårdsarbete, till exempel dammutrivning och elfiske, för att förbättra förhållanden för havsöring i Stockholms skärgård. Filmen som producerades 2015 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Sportfiskarna.

Silverskatten (youtube-film, längd 30,50 min) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna. HaV är den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, har beslutat om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

De nya fiskereglerna gäller sedan den 1 april 2021

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss