Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid byggnation av fiskanläggning

Om du ska uppföra, bygga om eller bygga till en fiskanläggning för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att omfatta minst 35 ton fisk, behöver du förpröva anläggningen innan den byggs.

På sidan Djurstallar kan du läsa om hur du ansöker om förprövning

Retrout – projekt för att öka fisketurismen

Retrout är ett EU-projekt som arbetar för ökad fisketurism, restaurering av kustmynnande vattendrag för att stärka havsöringspopulationerna och en hållbar förvaltning av havsöring. Projektet är ett samarbete mellan sex länder, flera kommuner och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Retrout leds av Länsstyrelsen Stockholm och pågår under åren 2017 till och med 2021.

Retrout

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Därför finns det 60 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Sju av dessa områden har fiskeförbud året runt. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns 13 fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeguiden innehåller kartor och mer information Pdf, 11.7 MB.

Från och med den 1 april 2021 gäller nya fiskeregler längs ostkusten, från Östhammars kommun i norr till och med Kalmar län i söder.

De nya fiskereglerna innebär bland annat fångstbegränsning på gös och havsöring samt fönsteruttag på gös. Det har också tillkommit nya fredningsområden. I Stockholms skärgård har det tidigare funnits 27 områden med fiskeförbud under våren. Nu finnas det i stället 60 fredningsområden för vårlekande fisk, varav sju områden med fiskeförbud året runt. Utöver det finns 13 fredningsområden utanför vattendrag med havsvandrade öring där det råder fiskeförbud på hösten.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, beslutade om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeregler och kartor finns på Svenska Fiskereglers webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har yrkesfiskelicens har möjlighet att ansöka om ersättning för skador åstadkomna av säl. Ansökan görs till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om medel för att anpassa redskap till fiske i vatten med mycket säl. Ett sådant redskap är den så kallade "push-up"-fällan, ett fast fiskeredskap som ger ett tillfredställande skydd.

Under senare år bedrivs även viss jakt på säl i Stockholms län.

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador
orsakade av säl.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00