Fiskerinäring

Arbetar du med yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk eller fisketurism?
Du kan behöva fiskelicens och dispens för dina redskap. Du kan söka stöd för investeringar inom fiske.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Yrkesmässigt fiske i havet behöver ha en fiskelicens. Fiskar du yrkesmässigt i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Du ansöker om fiskelicens hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens för dina redskap

Har du personlig fiskelicens och tänker fiska på allmänt vatten behöver du dispens för de redskap som du kommer att använda.

Du skickar din ansökan till länsstyrelsen i det län som du är folkbokförd i.

Kontakta Länsstyrelsen för att få mer information om hur du ansöker.

Vid byggnation av fiskanläggning

Om du ska uppföra, bygga om eller bygga till en fiskanläggning för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att omfatta minst 35 ton fisk, behöver du förpröva anläggningen innan den byggs.

På sidan Djurstallar kan du läsa om hur du ansöker om förprövning

Retrout – projekt för att öka fisketurismen

Retrout var ett EU-projekt som arbetade för ökad fisketurism, restaurering av kustmynnande vattendrag för att stärka havsöringspopulationerna och en hållbar förvaltning av havsöring. Projektet var ett samarbete mellan sex länder, flera kommuner och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Retrout leddes av Länsstyrelsen Stockholm och pågick under åren 2017 till och med 2021. Projektet medfinansierades av medel från Havs- och vattenmyndigheten, Tillväxtverket och EU genom Interreg Baltic Sea Region.

Webbplatsen Retrout Länk till annan webbplats.

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Därför finns det 62 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under våren. Nio av dessa områden har fiskeförbud året runt. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter.

Utöver vårfredningsområdena finns 14 fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 6.1 MB.

Du som har yrkesfiskelicens har möjlighet att ansöka om ersättning för skador åstadkomna av säl. Ansökan görs till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om medel för att anpassa redskap till fiske i vatten med mycket säl. Ett sådant redskap är den så kallade "push-up"-fällan, ett fast fiskeredskap som ger ett tillfredställande skydd.

Under senare år bedrivs även viss jakt på säl i Stockholms län.

Sök stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Du kan söka stöd för

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Ansök om tillstånd för vattenbruk

Du som odlar fisk, musslor, ostron och kräftor behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Miljötillstånd för att odla fisk

Ska du odla fisk kan du även behöva göra en anmälan eller en ansökan om tillstånd, beroende på odlingens storlek:

 • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen.
 • Om du tänker använda mellan 1,5–40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år ska du ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

I Stockholm län finns enbart småskaliga odlingar av fisk i insjöar, vattendrag och landbaserade odlingar, samt kräftodlingar. En typ av odling som sannolikt har potential till att öka är större landbaserade odlingar med rening och viss recirkulation av vattnet då de har en liten påverkan på omgivande vattenmiljöer. För en aktuell förteckning av vilka aktiva vattenbruk som finns i Stockholms län, gör en sökning på Jordbruksverkets webbplats.

Vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.       

För all fisk- och kräftodling, oavsett omfattning, behöver du ett tillstånd från Länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Syftet är att förhindra spridning av fisksjukdomar samt oönskade arter och stammar av fisk. Om fiskodlingen drabbas av sjukdomar finns det en risk att dessa sjukdomar sprider sig till vild fisk utanför odlingen. Länsstyrelsen är mycket restriktiv när det gäller odlingar av fisk i vattenområden som är reproduktions- eller uppväxtområden för värdefulla fiskarter.

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Länk till annan webbplats.

Tillstånd enligt miljöbalken krävs för fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. Du söker tillståndet hos Länsstyrelsen. För fiskodlingar där mer än 1,5 ton men mindre än 40 ton foder förbrukas per kalenderår gäller en anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun odlingen ligger.

Tillstånds/anmälningsplikten gäller också för övervintring av mer än 1 ton fisk och för ändring av odlingsverksamheten. Även fiskodlingar som är mindre än dessa produktionstal samt kräftodlingar omfattas dock av miljöbalken och kan bli föremål för inspektioner och krav från tillsynsmyndigheten.

Avser du att enbart hysa en mindre mängd fisk i en damm utan någon direkt utfodring så är det normalt sett tillräckligt att söka ett utplanteringstillstånd hos Länsstyrelsen.

På svensktvattenbruk.se beskrivs vilka tillstånd som kan krävas för dig som avser att bedriva vattenbruk.

Tillstånd som behövs för vattenbruk, Svenskt vattenbruk Länk till annan webbplats.

Offentlig kontroll

Samtliga odlingar ingår i den offentliga kontrollen. Den offentliga kontrollen av djurens hälsa är riskbaserad och utförs av Jordbruksverket. Med riskbaserad menas att beroende på vilken risk din anläggning utgör för att få in smitta eller sprida smitta kan du få fler eller färre kontrollbesök. En odling som utgör en liten risk får färre besök och en odling som utgör en större risk får fler besök. Detta betyder att du själv kan påverka hur många besök du får på din anläggning.

Den offentliga kontrollen omfattar

 • provtagning avseende sjukdomarna IHN, VHS, ILA, SVC, BKD och IPN. Vid misstanke om annan anmälningspliktig sjukdom kan andra prover tas
 • kontroll av journaler
 • kontroll av åtgärdsplan
 • kontroll av anläggningen.

En åtgärdsplan ska tas fram av verksamhetsansvariga på vattenbruksanläggningen tillsammans med en veterinär eller annan djurhälsoinspektör. Åtgärdsplanen ska beskriva hur man arbetar med biosäkerhet och hygien på anläggningen.

Hälsoövervakning

Syftet med hälsoövervakningen är att upptäcka smittsamma sjukdomar och minimera risken för introduktion och spridning av smittorna. Övervakningen kan därför omfatta flera delar, så som rådgivning om hur man kan förebygga smittor och spridning av smittor, provtagning vid misstanke om smittsam sjukdom, hjälp med hantering och utskrivning av veterinära läkemedel, övervakningsprogram för vissa produktionssjukdomar osv. Övervakningen ska alltså kunna täcka de delar som inte den offentliga kontrollen gör.

Du kan själv välja vem som ska utföra hälsoövervakning på din vattenbruksanläggning. Den person eller den organisation som du väljer måsta vara godkänd av Jordbruksverket.

Mer information

Offentlig kontroll och hälso­övervakning för vattenbruksanläggningar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vanliga sjukdomar hos vattenbruksdjur, Svenskt vattenbruk Länk till annan webbplats.

Sjukdomar hos fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Odlingstillståndet innefattar normalt även tillstånd att flytta fisk mellan två hälsokontrollerade fiskodlingar. Om så ej är fallet ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen av den mottagande odlingen. Vid flyttning av fisk från odlingen för utplantering ska den som sätter ut fisken ansöka om tillstånd från länsstyrelsen.          

Du som transporterar fiskar (gäller alltså inte transport av skaldjur) ska ha ett transporttillstånd från Jordbruksverket. Under och efter transporten måste du registrera uppgifter om:

 • djurens dödlighet under transporten
 • vattenbyten under transporten
 • besökta odlingar under transporten.

Transport av vattenlevande djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter skall ägare till vattenbruksanläggning vid varje kalenderårsskifte skicka in en årsrapport till Jordbruksverket. Om det sker förändringar i verksamheten som påverkar omfattning av det gällande odlingstillståndet så ska ägaren omgående rapportera detta till Länsstyrelsen.

Inom Havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet att söka stöd till vattenbruk. För mer information om inom vilka områden du kan söka se Jordbruksverkets webbplats.

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vid detaljhandelsförsäljning av fisk, skaldjur och blötdjur ska konsumenten informeras om handelsbeteckning, produktionsmetod, med mera, genom lämplig märkning eller affischering. Om den informationen saknas får varan inte säljas. Reglerna gäller inte vid försäljning av mindre mängder fisk direkt från fiskare eller odlare. Dessa krav är en av de åtgärder som EU vidtagit för att skapa en fungerande gemensam marknad för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Mer om detta finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats.

Tilläggsmärkning av fiskprodukter, tång och alger, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

För att få bedriva yrkesfiske krävs att man har en sjösäkerhetsutbildning eller motsvarande erfarenhet. Även för vattenbrukare kan en sådan utbildning vara värdefull.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss