Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vid byggnation av fiskanläggning

Om du ska uppföra, bygga om eller bygga till en fiskanläggning för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att omfatta minst 35 ton fisk, behöver du förpröva anläggningen innan den byggs.

På sidan Djurstallar kan du läsa om hur du ansöker om förprövning

ReTrout – projekt för att öka fisketurismen 2017–2020

Retrout är ett EU-projekt som arbetar för ökad fisketurism, restaurering av kustmynnande vattendrag för att stärka havsöringspopulationerna och en hållbar förvaltning av havsöring. Projektet är ett samarbete mellan sex länder, flera kommuner och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Retrout leds av Länsstyrelsen Stockholm och pågår under åren 2017–2020.

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Sedan 2006 finns det därför 25 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

För kartor och mer information, se fiskeguidenPDF.

Förslag till nya fiskregler för mellersta ostkusten

Länsstyrelsen Stockholm ska i samarbete med fyra andra län ta fram ett förslag till nya fiskeregler för mellersta ostkusten. Projektet kallas ReFisk och rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten i december 2019. Underlaget ligger till grund för Havs- och vattenmyndighetens förslag till reviderade fiskregler längs ostkusten.

Varför görs projektet ReFisk?

  • Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn och revidering av fiskeregler för andra kuststräckor i Sverige. För att underlätta arbetet även för mellersta ostkusten har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till ReFisk.
  • Resultatet ska bli ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning längs mellersta ostkusten – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningar som finns här.  
  • Länsstyrelserna i Gävleborgs-, Uppsala-, Stockholms-, Södermanlands- och Östergötlands län medverkar och samverkar med högskolor, intresseorganisationer med mera.
  • Havs- och vattenmyndigheten är sedan den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Kunskapsinsamling på olika sätt

För att kunna föreslå rätt åtgärder behöver kunskap samlas in. Projektet ska därför

  • utvärdera effekten av fredningsområden för fisk genom provfiske,
  • öka kunskapen om gäddbestånden i Stockholms skärgård genom genetisk beståndsidentifiering,
  • genomföra en enkät om attityder till fiskeregler i Stockholms, Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.

Utvärdering i fredningsområden

2003 införde Länsstyrelsen i Stockholm fredningsområden för fisk i Stockholms län. För att utvärdera om detta är en bra skyddsform för att skapa ett hållbart fiskbestånd görs nu följande utvärderingsåtgärder inom ramen för ReFisk: provfiske efter gädda i tolv fredningsområden och tolv referensvikar, insamling av genetiska prover för beståndsidentifiering av gädda, märkning av gädda för att se spridningsområden samt undersökning av vikarna med avseende på övriga fiskbeståndet, vegetation, bottenfauna (bottendjur), djurplankton och betningstryck från spigg.

Följ vad vi gör på ReFisk-projektets Facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ersättning för skador åstadkomna av säl

Du som har yrkesfiskelicens har möjlighet att ansöka om ersättning för skador åstadkomna av säl. Ansökan görs till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om medel för att anpassa redskap till fiske i vatten med mycket säl. Ett sådant redskap är den så kallade "push-up"-fällan, ett fast fiskeredskap som ger ett tillfredställande skydd.

Under senare år bedrivs även viss jakt på säl i Stockholms län.

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador
orsakade av säl.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00