• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid byggnation av fiskanläggning

Om du ska uppföra, bygga om eller bygga till en fiskanläggning för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att omfatta minst 35 ton fisk, behöver du förpröva anläggningen innan den byggs.

På sidan Djurstallar kan du läsa om hur du ansöker om förprövning

Retrout – projekt för att öka fisketurismen

Retrout var ett EU-projekt som arbetade för ökad fisketurism, restaurering av kustmynnande vattendrag för att stärka havsöringspopulationerna och en hållbar förvaltning av havsöring. Projektet var ett samarbete mellan sex länder, flera kommuner och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Retrout leddes av Länsstyrelsen Stockholm och pågick under åren 2017 till och med 2021.

Retrout

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Därför finns det 60 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Sju av dessa områden har fiskeförbud året runt. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns 13 fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeguiden innehåller kartor och mer information Länk till annan webbplats.

Från och med den 1 april 2021 gäller nya fiskeregler längs ostkusten, från Östhammars kommun i norr till och med Kalmar län i söder.

De nya fiskereglerna innebär bland annat fångstbegränsning på gös och havsöring samt fönsteruttag på gös. Det har också tillkommit nya fredningsområden. I Stockholms skärgård har det tidigare funnits 27 områden med fiskeförbud under våren. Nu finnas det i stället 60 fredningsområden för vårlekande fisk, varav sju områden med fiskeförbud året runt. Utöver det finns 13 fredningsområden utanför vattendrag med havsvandrade öring där det råder fiskeförbud på hösten.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, beslutade om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeregler och kartor finns på Svenska Fiskereglers webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har yrkesfiskelicens har möjlighet att ansöka om ersättning för skador åstadkomna av säl. Ansökan görs till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om medel för att anpassa redskap till fiske i vatten med mycket säl. Ett sådant redskap är den så kallade "push-up"-fällan, ett fast fiskeredskap som ger ett tillfredställande skydd.

Under senare år bedrivs även viss jakt på säl i Stockholms län.

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador
orsakade av säl:

 1. Företagsstödet "Investeringar inom fiske" för yrkesfiskare".
  Stöd för dig som vill investera i utrustning för att skydda dina redskap och fångster från sälar. Stödet handläggs av Länsstyrelsen.
  Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 2. Projektstödet "Nya tekniska lösningar inom fiske".
  Stödet för myndigheter, kommuner, organisationer och företag som vill utveckla ny teknik eller kunskap för att förebygga sälangrepp och titta på hur fisket kan samexistera med sälar. stödet handläggs av Jordbruksverket. 
  Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00