Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda bin i Skåne

I rapporten kan du läsa de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten kan användas som underlag för att arbeta vidare med åtgärder för att gynna Skånes pollinatörer, något som är extra viktigt i Skåne eftersom runt 75 procent av landets vildbin finns här och av dessa är drygt 20 procent hotade.

Rapporten Vilda bin i Skåne Länk till annan webbplats.

Rapporten har sammanställts av Sandra Lindström, Pernilla Borgström och Henrik Smith vid Lunds universitet och är ett led i Länsstyrelsens samverkan med universitetet inom arbetet med regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer 2020-2022.

Hot spots för vilda pollinatörer i Skåne

I Skåne har fem områden som är nationellt viktiga för hotade vildbin pekats ut av Artdatabanken (se karta) och några arter har lyfts särskilt eftersom de nästan enbart förekommer här i hela landet. Åtgärder i dessa områden kommer även att gynna ett stort antal andra rödlistade eller sällsynta vildbiarter som lever här.

För att gynna dessa sandlevande vildbin röjs igenväxning, sand blottläggs genom grävning och schaktning, stängsel sätts upp för att införa bete, slåtter för att gynna örtfloran och spridning av lokalt växtmaterial för att öka blomrikedomen.

Alla områdena består av sandiga jordar och utgörs av värdetrakt för sandmarksarter i Naturvårdsstrategi för Skåne Länk till annan webbplats..

Karta över hot spots i SkåneFörstora bilden

Det kan du göra

I dagens landskap är det ont om mat, vatten och boplatser för de vilda pollinatörerna. Vi kan alla göra något för att ge dem bättre möjligheter. Här beskriver vi några insatser och länkar vidare till fördjupningar och vägledningar.

Blomning över hela växtsäsongen gynnar våra vilda pollinatörer

Illustration över när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Illustration över när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Tidsaxeln visar när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Insatser på grönytor

Det kan du göra på grönytor på golfbanor, i kyrkogårdar, trädgårdar, parker:

 • Öka blomningen
  • Sköt några gräsytor som äng genom sen klippning och uppsamling
  • Plantera blommande inhemska träd och buskar
  • Planera för blommande örter över hela säsongen
 • Skapa boplatser
  • Bevara och röj undan sly runt gamla lövträd och stenmurar
  • Spara gamla träd och död ved för bina att bo i
  • Skrapa fram sandblottor i sandiga miljöer
  • Anlägga sandvallar på lämpliga platser
 • Använd inga kemiska bekämpningsmedel
 • Erbjud vatten
  • Ställ ut grunda fågelbad eller skapa småvatten
  • Restaurera och underhåll öppna diken och våtmarker

Foldrar med vägledning

Foldrar med tips och idéer på åtgärder för att gynna de vilda polloinatörerna:

Ridanläggningar Länk till annan webbplats.

Golfanläggningar Länk till annan webbplats.

Kyrkogårdsmiljöer Länk till annan webbplats.

För hela landskapet Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningens handledning "Från gräsytor till ängar" Länk till annan webbplats.

Film om urbana miljöer

Se vår film om åtgärder i urbana miljöer:

Vilda pollinatörer i urbana miljöer Länk till annan webbplats.

Listor med växter

Vi har tagit fram förslag på växter som kan värnas i landskapet eller planteras i trädgården för att gynna vilda pollinatörer. Spara ner och använd.

Lista över trädgårdsväxter som gynnar våra vilda pollinatörer Pdf, 180.8 kB.

Lista över vilda växter och träd som gynnar våra vilda pollinatörer Pdf, 216.7 kB.

Längs vägrenarna

 • Slå blomrika vägkanter efter mitten av augusti
 • Vägkanter med invasiva arter och högt gräs kan slås tidigt
 • Samla ihop och forsla bort avslaget växtmaterial
 • Undvik att lägga ut krossgrus och makadam
 • Skapa sandblottor genom att bana av sydvända sandiga vägslänter

Broschyren "Skapa blommande vägkanter" från Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Artrika väg- och järnvägsmiljöer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Inom jordbruket

 • Bevara och sköt redan blomrika områden som vägkanter, diken, fältkanter, bryn och åkerholmar
 • Spara lundar och häckar
 • Skrapa fram sand eller lägg ut sand på en sydvänd sluttning

Hela Skåne blommar på Hushållningssällskapets webbplats Länk till annan webbplats.

Filmer om jordbruket

Vilda pollinatörer i ängs- och betesmarker Länk till annan webbplats.

Vilda pollinatörer behöver blommor hela säsongen Länk till annan webbplats.

Gynna vilda pollinatörer i åker- och slättbygd Länk till annan webbplats.

I skogsbruket

 • Eftersträva en kontinuitet av blommande ädellövträd
 • Spara lågor och högstubbar i solbelysta lägen.
 • Spara blommande buskar och träd, i synnerhet sälg.
 • Skrapa fram sandblottor i soliga lägen.
 • Håll bryn och gläntor ljusa och öppna.

Folder om Bryn och gläntor  Länk till annan webbplats.

Bygg bihotell

Många av de svenska vildbina använder solbelysta gamla träd med död ved och grov bark som boplatser och det är i hålen efter skalbaggslarver som bina lägger sina ägg. Eftersom det råder brist på död ved i landskapet kan bihotell kompensera genom att erbjuda tillfälliga boenden.

Naturvårdsverket har gett ut ett informationsblad med tips på hur du bäst lyckas med att göra boplatser till vedlevande vildbin. Länk till annan webbplats.

Projekt för barn

Vi har tagit fram en folder som är till för att väcka intresse och engagemang bland barnen som med hjälp av instruktionerna kan vara med och bidra med en naturvårdsinsats för våra vilda pollinatörer. Foldern lämpar sig för barn från förskole- till tredje klass men foldern är såklart välkommen att delas ut till alla barn.

Dela ut foldrarna i samband med skolavslutningen och låt barnen (eller ni lärare) inspireras över vad ni kan hitta på under sommaren.

Foldern bygg bihotell med informationsblad Länk till annan webbplats.

Glöm inte att rapportera hur ditt bygge gått - använd hashtag
#pollineringsuppdraget eller #gynnavildapollinatörer

Instruktion till bihotell-foldern
Bygg ditt bihotell
Instruktion bihotell

Lär känna våra flitiga vänner

Pollinatör som hänger i en blå blomma

Bland blommor & bin

Vår förhoppning är att du, genom denna broschyr, ska lära känna Sveriges vilda bin bättre. Och kanske blir du också inspirerad att bidra, på ditt eget sätt, till att vi får behålla våra flitiga vänner i generationer framåt.

Broschyren Bland blommor och bin Länk till annan webbplats.

Vilda bin i Skåne

Bild på Humleboken

Vilda bin i Skåne är en sammanställning av relevant vetenskaplig information och kunskap om vilda bin. Den kan fungera som bakgrund och underlag för att arbeta vidare med kraftfulla åtgärder för att gynna pollinatörernas förutsättningar och bevarande i Skåne.

I sammanställningen har även förekomsten av rapporterade fynd av vilda bin i Skåne län illustrerats i kartform.

Vilda bin i Skåne Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss