Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt 4, 5 och 7 § i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt syfte med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Ansök om artskyddsdispens

Du ansöker om dispens i formuläret här. För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

 1. Fyll i formuläret nedan.
 2. Bifoga nödvändiga dokument.
 3. Klicka på skicka. Du får en bekräftelse på din ansökan till den e-postadress du angett under sökande.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

SÖKANDE
UPPDRAGSGIVAREARTEN/ARTERNAS NAMN
Ange specifika arter, till exempel sydfladdermus. Det räcker alltså inte att bara ange fladdermöss.


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN

Beskriv syftet med åtgärden
DISPENSER AVSEENDE 4-9 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (bilaga 1 och 2)
Finns det någon annan lämplig lösning * (obligatorisk)
Finns det någon annan lämplig lösning

FÖR DISPENSER AVSEENDE 4,5 OCH 7 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (enbart arter listade i bilaga 1)
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:


BILAGOR
Bifoga de dokument som krävs för att ansökan ska kunna handläggas.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från fridlysningen.

Hur vet jag om det finns fridlysta arter där jag vill göra min åtgärd?

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 artskyddsförordningen (2007:845) Länk till annan webbplats.

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Som hjälp för att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du söka i Länsstyrelsens karttjänster bland områden som har höga naturvärden, till exempel naturreservat. I områden med höga naturvärden finns ofta även fridlysta arter.

Fridlysta arter kan också finnas utanför områden med höga naturvärden. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.