Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Grön infrastruktur i Skåne

Handlingsplanen knyts till vår naturvårdsstrategi

Den gröna infrastrukturen är ofrånkomligen bunden till behovet av en biologisk mångfald. För Skånes del kommer handlingsplanen för grön infrastruktur därför knytas till de åtgärdsbehov som identifierats genom naturvårdsstrategin. Vi antog naturvårdsstrategin i juni 2015. Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena, värdetrakterna och värdekärnorna, och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Värdetrakter är landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden med särskilt hög täthet av värdekärnor. Värdekärnor är sammanhängande naturområden som har höga naturvärden. Handlingsplanen ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska kunna bevara alla djur, växter och svampar i vårt län. 

 

Dialogmöten

Samverkan med de som påverkar landskapet är central för arbetet med att ta fram och sedan genomföra handlingsplanen för grön infrastruktur. Länsstyrelsen har anordnat ett flertal dialogmöten.

Mötesmaterial från kommande dialogmöten kommer läggas upp här.

På grund av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) kommer inte material från tidigare möten läggas upp på webbplatsen förrän dessa är rensade från personuppgifter.

Behöver du få tillgång till material från tidigare dialogmöten? 

Kontakta Johan Niss, johan.niss@lansstyrelsen.se

 

Löpande samverkan sker också inom ramen för de möten som hålls med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne.

Samrådsgruppen för naturvård, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Naturvårdsstrategin för Skåne

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Vardagslandskapet består av landskapet som ligger utanför de särskilt värdefulla eller skyddsvärda områdena. Naturvårdsstrategin är delvis baserad på en analys som visar var i Skåne de hotade arterna finns. Naturvårdsstrategin ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska få ha kvar alla djur, växter och svampar i Skåne.

En naturvårdsstrategi för Skåne

När man talar om biologisk mångfald syftar man på tre saker:

 • en mångfald av arter,
 • en mångfald av livsmiljöer (eller snarare ekosystem, där arterna i ett område påverkar varandra) och
 • genetisk variation bland djur och växter.

Omkring 5% av Sveriges djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Många av de hotade arterna hör hemma i jord- och skogsbruksmarker.

Läget är dystert men inte alls hopplöst. Naturvårdsinsatser är nämligen effektiva och ger bestående och positiva resultat. Ett lyckat exempel är lövgrodan som var utrotningshotad för 25 år sedan, men som har kunnat sprida sig tack vare de hundratals dammar som har anlagts. I dag räknas lövgrodan inte längre som en hotad art. Dessutom börjar insatser från markägare och kommuner ge resultat – frivilligt skyddade områden ökar, liksom mängden död ved i våra skogar.

Men det behövs fortfarande gemensamma krafttag för att vända utvecklingen. Därför har vi på Länsstyrelsen Skåne tagit fram en skånsk naturvårdsstrategi i samråd med andra viktiga aktörer inom skånsk naturvård.

Naturvårdsstrategin vänder sig till natur­vårdare och planerare på lokal och regional nivå, till organisationer inom lantbruket och skogs­näringen, intresseföreningar, politiker, intresserade brukare samt markägare.

Naturvårdsstrategin berättar VAD vi behöver göra. HUR vi sedan ska gå till väga med konkreta insatser kommer att framgå av den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur som Länsstyrelsen tar fram under år 2018. Handlingsplanen kommer vi att revidera och komplettera regelbundet för att se till att vi i Skåne genomför strategin och arbetar med grön infrastruktur på ett effektivt sätt.

Skånes naturvårdsstrategi finns samlat i ett dokument:

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för SkånePDF

​Landskapsanalyser i Kristianstad

Kristianstads kommun har genomfört ett projekt där man tittat på grön infrastruktur och ekologiska spridningssamband i kommunen. Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet. Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) har kommunen gjort analyser av fyra naturtyper och arter knutna till dessa. Dessutom har man även gjort mer översiktliga analyser på uttrar och vadarfåglar.

Resultaten av analyserna visar att stora delar av kommunen sannolikt har goda förutsättningar för att upprätthålla hög biologisk mångfald och att det finns potential att restaurera många naturmiljöer. Resultaten visar också att det finns områden där det råder brist på habitat och god konnektivitet (möjligheten till spridning och möjligheter för djur och växter att ta sig förbi hinder i landskapet, t.ex. en väg).

Grönplan 2017 – ekologiska samband, Kristianstads kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du förslag på andra goda exempel? Skicka in ditt förslag till Johan Niss (johan.niss@lansstyrelsen.se)

Att arbeta med grön infrastruktur innebär att du jobbar med hela landskapet. För att kunna göra detta behövs initiativ från alla aktörer: markägare, myndigheter, föreningsliv, kommuner m. fl.. Här har vi samlat information om olika typer av stöd till dig som vill bidra till arbetet.

Vägledningar och andra lästips

Odlingslandskapet

Jordbruksverket har mycket information till dig som är markägare. På Jordbruksverkets webbplats kan du bland annat läsa om hur du kan utnyttja dina ekologiska fokusarealer (arealer inom förgröningsstödet som kan förbättra den biologiska mångfalden) så att de gynnar nyttodjur, fåglar och vilt. Där finns också mer information om hur du kan hjälpa honungsbin och vilda pollinatörer. På Jordbruksverkets webbplats finns också konkreta exempel från gårdar där man lyckats gynna den biologiska mångfalden med enkla och billiga medel.

Mångfald på slätten, Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordsbruksverket har också ett nyhetsbrev där de berättar om allt som är nytt i arbetet med att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till dig som är rådgivare, men naturligtvis är även andra läsare välkomna att ta del av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet "Hävdat", Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Limniska vattenmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport om ekologisk restaurering av vattendrag. De beskriver åtgärderna i både text och bild, till exempel hur du skapar fiskvägar och anlägger lekområden.

Ekologisk restaurering av vattendrag, Havs- och vattenmyndigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På vår webbplats finns mycket information om vattenverksamhet och hur du går till väga för att gynna biologisk mångfald och få en bättre vattenmiljö.

Restaurera vattenmiljöer, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Skogen

Skogsstyrelsen har mycket information för dig som vill utföra naturvårdande skötsel i skogen och som vill arbeta med god miljöhänsyn i ditt skogsbruk.

Naturvård, Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd

Om du som markägare eller kommun vill göra konkreta åtgärder för den gröna infrastrukturen och biologisk mångfald så finns det ett flertal bidrag du kan söka.

Våtmarksstödet (miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet)
Bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet.

Anlägga våtmark, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

LONA- Lokala naturvårdssatsningen
Bidrag till bland annat restaureringar, utredningar, inventeringar, kommunala naturreservat och friluftslivsåtgärder. Ansökan en gång om året (1 dec).

LONA - Lokala naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Investeringar i natur- och kulturmiljöer
Bidrag till restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer samt anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer. Löpande ansökan.

Investeringar i natur och kulturmiljöer, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Var finns pengarna?

För att underlätta för dig som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder har Länsstyrelsen Skåne gjort en sammanställning av vilka stöd och bidrag som du kan söka, och var du hittar mer detaljerad information om dessa.

Sammanställningen Var finns pengarna?PDF

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag på en regional handlingsplan för grön infrastruktur mellan åren 2019-2030. Syftet med handlingsplanen är att ge konkreta förslag på åtgärder som kan säkra Skånes biologiska mångfald och ekosystemtjänster i framtiden. Vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget.

Remisstiden är 2018-04-05 till 2018-06-08.

Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänster, Naturvårdsverket (öppnar nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Remissens delar

Den regionala handlingsplanen är uppdelad i flera delar:

 1. Introduktion - kort presentation av innehållet och bakgrunden till handlingsplanen; läsanvisning och vägledning till hur handlingsplanen är tänkt att användas.
 2. Handlingsplan för grön infrastruktur - i denna del presenteras insatsområdena för grön infrastruktur under den aktuella perioden 2019-2023. Här beskrivs vilka utmaningar som är identifierade för de olika insatsområdena, värdetraktsförslag och vilka åtgärder som föreslås.
 3. Nulägesbeskrivning av Skånes gröna infrastruktur - i denna del beskrivs bland annat vilka Skånes naturvärden är och var de finns, samt vilka hot som finns mot naturvärdena.

​Nulägesbeskrivningen ingår inte i remissen. Vi anordnade ett möte 29:e maj där vi tillsammans förde en dialog om innehållet i nulägesbeskrivningen. Du kan se ett utkast på nulägesbeskrivningen nedan.

Nulägesbeskrivning (.pdf)PDF

Att svara på remissen

Vi vill gärna ha ditt remissvar digitalt. Använd svarsfilen (Excel-filen) och samla alla dina synpunkter i detta dokument.

Vi vill ha ditt svar senast den 8 juni 2018 på e-post till

skane@lansstyrelsen.se

Ange i ditt e-postmeddelande beteckningen 501-10132-2018, "Remissvar Handlingsplan för grön infrastruktur" och namnet på din organisation.

Se missivbrevet nedan för mer information om hur du ska svara på remissen.

Remisshandlingar

 1. MissivPDF
 2. SändlistaPDF
 3. SvarsfilExcel
 4. IntroduktionPDF
 5. HandlingsplanPDF
 6. VärdetrakterZIP - shapefiler samlade i .zip-fil. Du öppnar filerna i ArcMap eller liknande program som använder sig av .shp- och .lyr-filer.

Kontakt