Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • våra uppgifter
 • hur vi ska samråda med andra myndigheter
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan

Länsstyrelsen Skåne tar varje år fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller vår strategiska riktning för perioden 2024-2027.

Verksamhetsplan 2024 Pdf, 569.5 kB.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Anneli Hultén

Foto: Nils Bergendal

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding i Skåne är Anneli Hulthén.

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsöverdirektör i Skåne är Ola Melin.

Organisation

Länsstyrelsen Skåne har sex avdelningar. På Länsstyrelsen finns även miljöprövningsdelegationen och viltförvaltningsdelegationen.

Organisationsschema för Länsstyrelsen Skåne Pdf, 279.3 kB.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

För att säkerställa att vi tar miljöhänsyn i all vår verksamhet har vi ett miljöledningssystem. Länsstyrelsen Skånes miljöledningssystem innebär att vi bland annat har:

 • en miljöutredning där den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till är utredd,
 • en miljöpolicy som tydliggör, ansvar, krav och förväntningar på oss och våra medarbetare,
 • fastställda miljömål för verksamheten,
 • en rese- och mötespolicy,
 • dokumenterade rutiner, som säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljölagstiftning följs,
 • årliga interna miljörevisioner

Det här är Länsstyrelsen Skånes miljöpolicy som gäller för alla medarbetare:

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta. Länsstyrelsen bedriver i sitt ordinarie uppdrag ett omfattande miljöarbete. Miljöpolicyn tydliggör ansvar, krav och förväntningar på myndigheten och dess medarbetare.

 • Länsstyrelsen Skåne ska arbeta för en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.
 • Vi ska vara en drivande aktör i Skåne för att uppnå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen.
 • Vi ska arbeta offensivt genom att väga in miljöaspekter i vår myndighetsutövning.
 • Vi ska klara eller överträffa kraven i gällande lagstiftning och riktlinjer.
 • Vi ska kontinuerligt förbättra verksamheten genom att utveckla vårt miljöledningssystem.
 • Med kunskap och engagemang ska vi inspirera andra att ta ökad miljöhänsyn samt vara en god förebild i länet och landet.

Vi som arbetar på Länsstyrelsen:

 • Beaktar miljöaspekter i våra ärenden, därför tar vi ansvar för att ha relevant kunskap när vi handlägger och fattar beslut.
 • Arbetar för en hållbar utveckling, därför samverkar och samarbetar vi med andra aktörer för att driva utvecklingen på miljöområdet framåt.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi köper in varor och tjänster, därför ställer vi miljökrav i våra upphandlingar och avtal.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi reser i tjänsten, därför reser vi i första hand kollektivt.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi anordnar eller deltar i möten, därför försöker vi ersätta tjänsteresor med digitala verktyg när så är lämpligt.
 • Använder energi effektivt, därför släcker vi efter oss och stänger av datorerna när vi går hem för dagen.
 • Hanterar resurser ansvarsfullt, därför sorterar vi avfall i rätt behållare.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss