Vårt uppdrag

Regering och riksdag ger Länsstyrelsen Skåne förtroendet att i bred bemärkelse ska skapa samhällsnytta i Skåne. Vårt arbete ska resultera i att natur- och kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

Vårt uppdrag innebär att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Uppdragen kommer från flera håll

Utgångspunkten för Länsstyrelsen Skånes verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger länsstyrelserna.

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vår verksamhet styrs dessutom av förordningar, lagar och styrdokument som initieras av andra nationella aktörer: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket.

Våra utvecklingspartners

Vi samspelar även med många andra viktiga aktörer i olika partnerskap och sammanhang så som Region Skåne, Skånes kommuner, Malmö universitet, Lunds universitet, Skånes alla 33 kommuner, Polis, Räddningstjänsten, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, EU-fonder och andra länsstyrelser med flera.

Vår vision

Vår vision är: Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

För att säkerställa att vi tar miljöhänsyn i all vår verksamhet har vi ett miljöledningssystem. Länsstyrelsen Skånes miljöledningssystem innebär att vi bland annat har:

 • en miljöutredning där den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till är utredd,
 • en miljöpolicy som tydliggör, ansvar, krav och förväntningar på oss och våra medarbetare,
 • fastställda miljömål för verksamheten,
 • en rese- och mötespolicy,
 • dokumenterade rutiner, som säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljölagstiftning följs,
 • årliga interna miljörevisioner

Det här är Länsstyrelsen Skånes miljöpolicy som gäller för alla medarbetare:

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta. Länsstyrelsen bedriver i sitt ordinarie uppdrag ett omfattande miljöarbete. Miljöpolicyn tydliggör ansvar, krav och förväntningar på myndigheten och dess medarbetare.

 • Länsstyrelsen Skåne ska arbeta för en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.
 • Vi ska vara en drivande aktör i Skåne för att uppnå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen.
 • Vi ska arbeta offensivt genom att väga in miljöaspekter i vår myndighetsutövning.
 • Vi ska klara eller överträffa kraven i gällande lagstiftning och riktlinjer.
 • Vi ska kontinuerligt förbättra verksamheten genom att utveckla vårt miljöledningssystem.
 • Med kunskap och engagemang ska vi inspirera andra att ta ökad miljöhänsyn samt vara en god förebild i länet och landet.

Vi som arbetar på Länsstyrelsen:

 • Beaktar miljöaspekter i våra ärenden, därför tar vi ansvar för att ha relevant kunskap när vi handlägger och fattar beslut.
 • Arbetar för en hållbar utveckling, därför samverkar och samarbetar vi med andra aktörer för att driva utvecklingen på miljöområdet framåt.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi köper in varor och tjänster, därför ställer vi miljökrav i våra upphandlingar och avtal.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi reser i tjänsten, därför reser vi i första hand kollektivt.
 • Tar ansvar för vår miljöpåverkan när vi anordnar eller deltar i möten, därför försöker vi ersätta tjänsteresor med digitala verktyg när så är lämpligt.
 • Använder energi effektivt, därför släcker vi efter oss och stänger av datorerna när vi går hem för dagen.
 • Hanterar resurser ansvarsfullt, därför sorterar vi avfall i rätt behållare.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss