Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den skånska livsmedelsstrategin 2030

Den skånska livsmedelsstrategin 2030 – Smart mat, är en vägvisare för hur vi ska
agera tillsammans, i Skåne, för att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till en
hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.

Smart mat - Skånes livsmedelsstrategi 2030 Pdf, 2.5 MB.

I den regionala strategin finns följande fem samhandlingsområden:

  • Regler och villkor
  • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
  • Mat för livskvalitet och hälsa
  • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
  • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Utvärdering

Under 2023 gjordes en halvtidsutvärdering av Skånes livsmedelsstrategi och följs just nu upp av styrgruppen. Ett rådslag arrangerades hösten 2023 för att även få in input från de skånska livsmedelsaktörerna som ska vägas in i en översyn av Skånes livsmedelsstrategi, som förväntas vara färdig under 2024.

Styrgrupp

Styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi består av Region Skåne (samordnare), Länsstyrelsen Skåne, LRF, SLU, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Krinova, Livsmedelsakademin och Visit Skåne.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Uppdatering av nationella strategin

Regeringen har påbörjat arbetet med en ny uppdaterad livsmedelsstrategi. Under 2023 öppnade regeringen upp för inspel från de svenska aktörerna inom livsmedelssystemet och en ny uppdaterad livsmedelsstrategi förväntas vara färdig under 2024.

Det är dags för en livsmedelsstrategi 2.0 - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Länsstyrelsen Skåne har bland annat beslutat att Livsmedelsproduktion är en viktig strategisk inriktning för 2024-2027 med syftet att den skånska livsmedelsproduktionen har ökat och skapat en hållbar och robust livsmedelskedja. En viktig del i vårt arbete är att samarbeta och föra dialog med berörda aktörer inom exempelvis primärproduktionen och andra delar inom livsmedelssystemet för att strategin ska få genomslag i länet.

Stöd till jordbruket är ett verktyg

Länsstyrelsen Skåne arbetar bland annat via Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Länk till annan webbplats. för att realisera Sveriges del av EUs gemensamma jordbrukspolitik. Fokus är på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden.

Genom den strategiska planen arbetar vi med verktyg såsom gårdsstöd, stöd till unga jordbrukare, miljö- och klimatersättningar, projekt- och investeringsstöd för att bidra till detta i Skåne.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Utlysning av stöd

Nu kan du söka stöd till samarbetsprojekt inom livsmedel. Du kan söka stödet mellan den 1 januari och 31 mars 2024. Tillgänglig budget i denna utlysning är 3 000 000kr.

Utlysningen för Samarbete - Livsmedel och besöksnäring

Skånebönan - för mer svenskodlat växtprotein

Under 2022 tog Länsstyrelsen Skåne initiativ till att samla centrala aktörer för att öka produktionen av svenska proteingrödor samt ökad andel livsmedel baserade på skånska proteingrödor. Samarbetet har fått namnet Skånebönan och i december 2022 presenterades aktörernas gemensamma handlingsplan för 2022-2024.

Handlingsplan för Skånebönan Länk till annan webbplats.

Skapa förutsättningar och öka kunskap

Länsstyrelsen Skåne har bland annat bidragit till att uppmärksamma initiativet och behovet av att skapa långsiktiga förutsättningar för skånska riksdagsledamöter och till landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Vi har även erbjudit lantbrukare och landsbygdsföretagare olika former av kompetensutveckling för att öka deras konkurrenskraft och intresse för nya grödor genom fältvandringar och kurser i odling av ekologiska baljväxter.

Under 2023 har Livsmedelsakademin fått den samordnande uppdraget att leda Skånebönan.

Skånebönan, Livsmedelsakademin Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss