Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontroll i Sverige. Länsstyrelsen gör kontroller i primärproduktionen.

Du som producerar, transporterar eller säljer livsmedel ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretagare och livsmedel för att människor ska få säkra livsmedel med rätt information som är lätt att förstå. Vi kontrollerar att du som producerar livsmedel följer lagstiftningen, att du är medveten om eventuella faror som kan finnas och att du har goda rutiner för att producera säker mat som är rätt märkt.

Länsstyrelsens kontroll inom primärproduktionen

Du som producerar livsmedel ansvarar för att de är säkra och rätt märkta. Länsstyrelsen kontrollerar primärproduktionen av livsmedel.

Primärproduktionen är den första länken i livsmedelskedjan. Det är till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Primärproducenter ska registrera sig och sin verksamhet hos Länsstyrelsen.

Nya sanktionsavgifter vid brister i verksamheten

en 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagstiftningen vilket medför att du som livsmedelsföretagare från och med 2019 får betala höga sanktionsavgifter vid brister. Sanktionsavgifter har införts vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen gällande bristande anmälan/registrering, brister i journalföring samt bristande dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk.

Enligt livsmedelslagen är kontrollmyndigheter från och med 2019 skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid brister. Enligt livsmedelslagen samt livsmedelsförordningen ska en sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Anmäl och registrera ny livsmedelsverksamhet

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldig att underrätta sin kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan registreras eller godkännas om det krävs.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor).

Anmäl byte av bolagsform

Vid byte av bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering eftersom verksamheten då får ett nytt organisationsnummer/ny juridisk person.

Om du inte anmäler byte av bolagsform drabbas du av sanktionsavgift mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en halv procent av din årsomsättning (dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor).

Brister i journalföring

Om du som livsmedelsföretagare inte har fört korrekta journaler över din användning av växtskyddsmedel och biocider drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor). Exempel på brister som medför sanktionsavgift är avsaknad av och/eller felaktiga uppgifter i din journalföring.

Bristande dokumentation vid försäljning av små mängder primärprodukter

Om du som livsmedelsföretagare inte uppfyller kraven på dokumentation enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om primärproducenters leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk drabbas du av sanktionsavgift.

- Honungsproducenter ska löpande dokumentera det totala antalet skördade kupor, den totala produktionsmängden, den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter, och datum för leveransen.

 - Producenter av hönsägg ska löpande dokumentera antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion, den totala mängden producerade ägg, samt mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för leveransen.

- Producenter av råmjölk ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som levererats direkt till konsumenter eller detaljhandelsanläggningar.

- Mjölkproducenter ska för varje leverans direkt till konsument löpande dokumentera datum och mängd levererad opastöriserad mjölk.

Om du inte uppfyller kraven i dokumentationen drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor).

Läs mer:

Livsmedelslagen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Livsmedelsförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets om sanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens kontroll är riskbaserad. Det innebär att kontrollen planeras och prioriteras dit den gör störst nytta. Företagare som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer eller är ansluten till certifieringssystem kan få lägre prioritet i kontrollen.

Planerad kontroll inom primärproduktionen är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av att lagstiftning inte har följts kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som livsmedelsföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Länsstyrelsens roll i den kommunala livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen deltar i arbetet med att samordna och revidera kommunernas livsmedelskontroll. Samordning kan till exempel ske genom att arrangera möten, utbildningar eller olika projekt med livsmedelsinspektörerna inom länet.

Revisioner görs i hela livsmedelskedjan, för att ständigt utveckla och förbättra livsmedelskontrollen. Vid en revision bedömer länsstyrelsen om den kommunala livsmedelskontrollen uppfyller kraven i lagstiftningen. Områden som granskas är bland annat planering, uppföljning och mål för kontrollen. Vid revisionerna kan också olika goda exempel inom kontrollarbetet spridas mellan kommuner.

Revisionsresultaten meddelas till Livsmedelsverket, som sammanställer en årlig nationell rapport.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt