Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att

 • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
 • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
 • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
 • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Arbete med hotade vilda pollinatörer i Skåne

I Skåne har fem områden så kallade ”hot spots” för hotade vildbin pekats ut av Artdatabanken (se karta). Förutom viktiga fokusarter för projektet förekommer även ett stort antal andra rödlistade eller sällsynta biarter inom områdena.
Alla områdena består av sandiga jordar och utgörs av värdetrakt för sandmarksarter i Naturvårdsstrategi för Skåne.

Inom hot spots röjs igenväxning i backafallen vid Ålabodarna, gräver fram sand på Revingefältet i Vombsänkan, gör sandblottor på Ystads golfbana och planterar ut nektarväxter med Kristianstads kommun.

Karta över hot spots i Skåne

Tre filmer som ger tips om hur vi kan bidra med mat och boplatser åt våra vilda pollinatörer

Vilda pollinatörer finns i hela landskapet. De behöver mat och boplatser för sin överlevnad. Hur detta kan åstadkommas i olika landskapstyper illustreras i tre korta filmer:

 1. Vilda pollinatörer i ängs- och betesmarkerlänk till annan webbplats
 2. Vilda pollinatörer i sandiga livsmiljöer, hot spotslänk till annan webbplats
 3. Vilda pollinatörer i urbana miljöerlänk till annan webbplats

Fyra handböcker som ger tips på åtgärder

I samband med rådgivning har vi tagit fram olika foldrar för att ge tips och idéer till exempelvis föreningar inom rid- och golfanläggningar, anläggningar i kyrkogårdsmiljö samt en med mer generella åtgärder för hela landskapet .

 1. RidanläggningarPDF
 2. GolfanläggningarPDF
 3. KyrkogårdsmiljöerPDF
 4. För hela landskapetPDF
Ridfolder illustration
Golffolder illustration
golffolder illustration
golffolder illustration

Blomning över hela växtsäsongen gynnar våra vilda pollinatörer!

Illustration över när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Tidsaxeln visar när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Kontakt