Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Ansökan om dispens och tillstånd

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 4 600 kronor.
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 900 kronor.

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon.
 • Olika former av jakt.
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar.

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Formulär för ansökan om dispens inom naturminne (samma blankett som används för naturreservat)

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper finns hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens för biotopskyddsområden. Ansökningsavgiften är 2 900 kronor.

I ansökan om dispens från biotopskydd ska det framgå:

 • vad ansökan avser samt,
 • varför åtgärden behöver utföras (de särskilda skälen).

Kompensationsåtgärder behövs oftast

Om dispens för åtgärderna kan lämnas ställs det som huvudregel krav på att en kompensation för den skada som åtgärden medför i biotopen utförs och bekostas av sökande.

Du behöver därför lämna förslag på kompensationsåtgärder i samband med ansökan. En kompensation för nedtagning av träd i en allé eller pilevall kan t.ex. vara att plantera nya träd i allén/pilevallen eller i anslutning till denna. Kompensationsåtgärder kan i sig är inte utgöra ett särskilt skäl för att få dispens.

Handläggning av olika ärendetyper

Ansökan om dispens från biotopskyddet handläggs av länsstyrelsens Naturprövningsenhet. Om dispensansökan gäller åtgärder som behövs för rationalisering av jordbruket prövas dispensen istället av länsstyrelsens Landsbygdsavdelning.

Om den dispensansökta åtgärden behövs för nödvändig rationalisering av jordbruksdriften kan man få dispens enligt 7 kapitlet 11b § i miljöbalken.

Det krävs då att man kan visa på att:

 1. åtgärden behövs för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark
 2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.

Den här typen av dispenser handläggs av Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Biotopen ska vara vanlig på platsen

För att dispens ska kunna lämnas krävs det att biotopen är vanlig på platsen. För Skånes del betyder det i grova drag att man har större möjlighet att få dispens om biotopen inte ligger inom slättbygd med låg andel skyddade biotoper. En prövning av om dispens kan lämnas görs i varje enskilt fall.

Kompensationsåtgärder behövs oftast

I de fall där en ansökan om dispens beviljas kommer det i de flesta fall också krävas att en kompensationsåtgärd genomförs, till exempel att man lägger upp den borttagna stenen från en stenmur på en lämplig plats så att en ny biotop bildas. Att småbiotoperna i odlingslandskapet inte minskar är en viktig del av arbetet med miljökvalitetsmålen i Skåne.

Kontakt

Du kan ställa dina frågor om biotopskyddsdispenser med syfte att rationalisera jordbruket till: Sara Flinck, Lantbrukskonsulent 
E-post till Sara Flinck
, Telefon 010-224 12 29

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta.
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
 • Att hantera kemikalier.

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15 samt tisdag, onsdag och torsdag kl. 9.30-11.30.