Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom skyddade områden

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd eller landskapsbildsskydd.

Handläggningstid för ansökan om tillstånd och dispens inom skyddade områden är nu minst 12 månader.

Ansökan om dispens och tillstånd

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 4 600 kronor.
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 900 kronor.

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon.
 • Olika former av jakt.
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar.

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Formulär för ansökan om dispens inom naturminne (samma blankett som används för naturreservat)

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Tänk på att om du har jordbruksstöd och planerar att lägga igen diken kan stödet påverkas. Undersök först om din mark omfattas av regelverket för tvärvillkor. Du kan få dispens för att lägga igen ett dike som omfattas av biotopskydd, men övriga diken i tvärvillkoren får du inte lägga igen.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

För att en allé ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna måste definitionen för en biotopskyddad allé vara uppfylld.

 • Allén ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad.
 • Allén ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att minst hälften av träden ska vara vuxna. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år.
 • Allén ska vara belägen längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg, eller i ett övrigt öppet landskap. Med väg avses här sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, cykeltrafikled eller gång- eller ridvägar som ligger intill vägar eller leder för motor- eller cykeltrafik. För vidare vägledning om vad som räknas som en väg se förordningen (2001:651) om vägdefinitioner.

För fullständig beskrivning av definitionen av en biotopskyddad allé se Naturvårdsverkets biotopbeskrivning Allé Länk till annan webbplats.. Vidare stöd kan även tas av handboken Biotopskyddsområden Länk till annan webbplats..

Alléer och pilevallar inom detaljplanerat område omfattas av generellt biotopskydd om definitionen för biotopen är uppfylld, se Naturvårdsverkets hemsida för vidare information. För att skada eller ta bort dessa krävs det oftast dispens från biotopskyddet.

Detaljplanerat efter 1994

Om allén eller pilevallen finns inom ett område med detaljplan som antagits efter 1 januari 1994 så ska en ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna skickas in till Länsstyrelsen.

Detaljplanerat före 1994

Om allén eller pilevallen finns inom ett område med detaljplan som antogs eller fastställdes innan 1 januari 1994 hindrar inte biotopskyddet att planen genomförs. Dispens krävs därför inte för åtgärder som är reglerade i planen, till exempel uppförande av bostäder eller anläggande av kvartersmark, om det är nödvändigt att skada biotopen för att dessa ska kunna genomföras.

Finns biotopen inom natur- , parkmark eller inom annan mark där påverkan på biotopen inte är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras krävs dispens från biotopskyddet. Observera att planen kan innehålla skyddsbestämmelser som gäller parallellt med biotopskyddet. Till exempel kan marklov krävas för att fälla träd.

I en ansökan om dispens från biotopskydd ska det framgå:

 • Vad ansökan avser,
 • Varför åtgärden behöver utföras (de särskilda skälen),
 • Var åtgärden planeras (markera på en karta) samt
 • Kompensationsåtgärder för skadan som den aktuella åtgärden medför i biotopen (läs mer nedan).

Det är även bra om fotografier som visar den aktuella biotopen skickas med.

Kompensationsåtgärder behövs oftast

Om dispens för åtgärderna kan lämnas ställs det som huvudregel krav på att en kompensation för den skada som åtgärden medför i biotopen utförs och bekostas av sökande.

Du behöver därför lämna förslag på kompensationsåtgärder i samband med ansökan. En kompensation för nedtagning av träd i en allé eller pilevall kan t.ex. vara att plantera nya träd i allén/pilevallen eller i anslutning till denna. Kompensationsåtgärder kan i sig är inte utgöra ett särskilt skäl för att få dispens.

Åtgärder i alléer

Om ansökan gäller åtgärder i en allé kan även nedanstående uppgifter behövas:

 • Om träden är i dåligt skick och utgör en säkerhetsrisk ska även ett utlåtande från arborist eller annan med motsvarande kompetens skickas in.
 • Om allén har höga naturvärden t.ex. vid skyddsvärda träd, håligheter, gamla och grova träd eller träd som står inom skyddade områden behöver även en naturvärdesinventering utföras.

Handläggning av olika ärendetyper

Ansökan om dispens från biotopskyddet handläggs av länsstyrelsens Naturprövningsenhet. Om dispensansökan gäller åtgärder som behövs för rationalisering av jordbruket prövas dispensen istället av länsstyrelsens Landsbygdsavdelning. Åtgärder som berör vattenmiljöer prövas av länsstyrelsens Vattenenhet.

Om den åtgärden du sökt dispens för behövs för nödvändig rationalisering av jordbruksdriften kan du få dispens enligt 7 kapitlet 11b § i miljöbalken.

Det krävs då att du kan visa på att:

 1. åtgärden behövs för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark
 2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.

Den här typen av dispenser handläggs av Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Biotopen ska vara vanlig på platsen

För att dispens ska kunna lämnas krävs det att biotopen är vanlig på platsen. För Skånes del betyder det i grova drag att man har större möjlighet att få dispens om biotopen inte ligger inom slättbygd med låg andel skyddade biotoper. En prövning av om dispens kan lämnas görs i varje enskilt fall.

Kompensationsåtgärder behövs oftast

I de fall där en ansökan om dispens beviljas kommer det i de flesta fall också krävas att en kompensationsåtgärd genomförs, till exempel att man lägger upp den borttagna stenen från en stenmur på en lämplig plats så att en ny biotop bildas. Att småbiotoperna i odlingslandskapet inte minskar är en viktig del av arbetet med miljökvalitetsmålen i Skåne.

Kontakt

Du kan ställa dina frågor om biotopskyddsdispenser med syfte att rationalisera jordbruket till: Sara Flinck, Lantbrukskonsulent
E-post till Sara Flinck
, Telefon 010-224 12 29

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.