Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nyheter om stöden till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förbud inom Nordvästra Skånes havsområde

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har beslutat förbud mot fiske med vissa redskap i marina skyddade områden längs Skånes kust HVMFS 2021:20. Beslutet gäller området kallat Nordvästra Skånes havsområde.

Karta över det marint skyddade Nordvästra Skånes havsområde. Pdf, 363.6 kB.

Tillstånd för undantag från redskapsförbudet

Licensierade fiskare som har för avsikt att bedriva sitt yrkesmässiga fiske inom dessa områden måste söka tillstånd. Ansökan gäller ett 3-årigt tillstånd.

Länsstyrelsen kan ge undantag från redskapsförbudet:

  • För den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens.
  • Om fisket kan tillåtas utifrån fiskevårdsskäl, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för.
  • Om det är förenligt med syftet för det skyddade området.

Tillståndet kan innehålla villkor för att säkerställa syftet med det skyddade området.

Ansök om tillstånd

  1. Fyll i blanketten:

    Ansökan om tillstånd från gällande förbud för fiske inom Nordvästra Skånes havsområde Pdf, 509.3 kB.
  2. Skicka blanketten med e-post till skane@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen Skåne, Fiske, 291 86 Kristianstad.

Sista ansökningsdatum är den 15 november 2022.

Regler för framtida perioder

Nuvarande ansökan avser ett 3-årigt tillstånd. För tillstånd från och med 2024 kan reglerna se annorlunda ut.

Områden som delas med andra länder

Delar av Nordvästra Skånes havsområde omfattas av gemensamt fiske med bland annat Danmark. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) sköter förhandlingarna om regler inom de områden som delas med andra länder. Reglerna kommer att prövas i en särskild process via den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Framtida regleringar meddelas när avtal slutits och i god tid innan de träder i kraft. 

Fiskereglering i marina skyddade områden på Havs och Vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ersättning för sälskador

Är du yrkesfiskare kan vi kan ge ersättning för skador orsakade av säl. Du kan också ansöka om EU-stöd för att investera i utrustning som skyddar redskap och fångster från sälar.

Kontakt