Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Bevara höga naturvärden och få ersättning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Olika förslag på skydd av din skog

Du som äger värdefull natur kan antingen föreslå att den skyddas som naturreservat eller som biotopskyddsområde. Ytterligare ett sätt är att teckna naturvårdsavtal.

Så gör du för att skydda din skog

Skicka in en intresseanmälan till oss. Om din mark blir skyddad ger det rätt till ersättning. I Skåne är vi särskilt intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog och trädbärande hagmarker.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Formulär för intresseanmälan Pdf, 132.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din intresseanmälan till

Skogsstyrelsen via e-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se eller brev: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, eller till

Länsstyrelsen Skåne via e-post: skane@lansstyrelsen.se eller brev: Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Kristian Nilsson 010-2241520, Länsstyrelsen Skåne

Madeleine Norström 0413- 294 93, Skogsstyrelsen Skånes distrikt

Naturområden som föreslås få skydd i Skåne

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även exempel på beslut om områdesskydd som blivit överklagade. Du kan även se dom på kartan.

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat i Skåne Länk till annan webbplats. - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”

Fjärestad-Gantofta (Helsingborgs kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Fjärestad-Gantofta Pdf, 12.9 MB.

Flyinge ängar (Eslöv och Lunds kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Flyinge ängar Pdf, 4.1 MB.
 2. Förslag till beslut för naturreservatet Flyinge ängar Pdf, 12.9 MB.

Severtorp (Båstad kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut för naturreservatet Severtorp Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Toarpskärret (Tomelilla kommun) - Förslag till bildande av naturreservatet Toarpskärret

 1. Föreläggande naturreservatet Toarpskärret Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lur (Hässleholms kommun) - Förslag till utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag samt tillagt syfte

 1. Föreläggande naturreservatet Lur Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ekedala (Kristianstad kommun) - Beslut om geografisk utökning och ändrade föreskrifter

 1. Beslut naturreservatet Ekedala Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Klöva hallar (Klippans, Svalövs och Åstorps kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Beslut Klöva hallar Pdf, 13.1 MB.

Stenby (Tomelilla kommun) - Beslut om utvidgning av Stenby djurskyddsområde

 1. Beslut djurskyddsområde Stenby Pdf, 5.3 MB.

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Borgen (Helsingborgs kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut och skötselplan för naturreservat Borgen Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Flommen (Vellinge kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Beslut Flommen - nya ordningsföreskrifter Pdf, 3.9 MB.

Görslövsåns mader (Höganäs kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Ordningsföreskrifter naturreservatet Görslövsåns mader inklusive bilagor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kjugekull (kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Kjugekull Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsgruppen för naturvård

I Skåne har vi en regional samrådsgrupp för naturvård Word, 253.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Den finns för att olika aktörer ska samverka mer i naturvårdsarbetet. Till exempel i det övergripande arbetet med att bilda och sköta naturreservat, men också när det gäller hotade arter, grön infrastruktur och regionala naturvårdsstrategier.

Gruppen består av representanter från såväl föreningar som myndigheter och företag. Länsstyrelsen kallar till möten och länsöverdirektören är ordförande.

Samrådsgruppen för naturvård sammanträder två gånger per år.

Skyddade naturområden i Skåne

Ett vanligt sätt att skydda natur är genom att bilda naturreservat. Andra exempel på naturskydd är naturvårdsavtal, biotopskydd, strandskydd och växt- och djurskyddsområden.

Alla Skånes naturreservat har en egen sida på denna webbplats. Här finns beskrivningar av varje område i ord och bild, samt vägbeskrivning. Du hittar även till reservatets beslut och skötselplan.

Sök naturreservat i Skåne

Alla former av skyddad natur i Skåne

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss