Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för ”Nya Komet”.

Olika förslag på skydd av din skog

Du som äger värdefull natur kan antingen föreslå att den skyddas som naturreservat eller som biotopskyddsområde. Ytterligare ett sätt är att teckna naturvårdsavtal.

Så gör du för att skydda din skog

Skicka in en intresseanmälan till oss. Om din mark blir skyddad ger det rätt till ersättning. I Skåne är vi särskilt intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog och trädbärande hagmarker.

 1. Läs foldern " Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning” Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
  Om hur processen går till och hur en skog med höga naturvärden ser ut.
  Se även hur du kan föreslå skydd av skog på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.
 2. Fyll i blanketten för intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Skicka blanketten till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

  Skogsstyrelsen via e-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se eller brev: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping

  Länsstyrelsen Skåne via e-post: skane@lansstyrelsen.se eller brev: Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Gudrun Berlin 010-224 12 41, Länsstyrelsen Skåne

Madeleine Norström 0413- 294 93, Skogsstyrelsen Skånes distrikt

Naturområden som föreslås få skydd i Skåne

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även exempel på beslut om områdesskydd som blivit överklagade. Du kan även se dom på kartan.

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat i Skåne Länk till annan webbplats. - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”

Övedskloster (Sjöbo kommun) - Förslag på bildande av naturreservat

 1. Förslag Övedskloster Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skötselplan Övedskloster Pdf, 30.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjällen (Hässleholms kommun) - Beslut på tillägg av föreskrifter

 1. Beslut Hjällen Pdf, 453.4 kB.
 2. Rättelse Hjällen Pdf, 245.9 kB.

Hovdala (Hässleholms kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Hovdala Pdf, 22.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Gropahålet (Kristianstad kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Beslut Gropahålet Pdf, 3.9 MB.

Lillesjö (Kristianstad kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Beslut Lillesjö Pdf, 4.3 MB.

Flommen (Vellinge kommun) - Förslag på nya ordningsföreskrifter

 1. Förslag Flommen Pdf, 3.8 MB.

Foteviksområdet (Vellinge kommun) - Förslag på tillägg till ordningsföreskrift

 1. Förslag Foteviksområdet Pdf, 24.7 MB.

Kämpinge strandbad (Vellinge kommun) - Förslag på nya ordningsföreskrifter

 1. Förslag Kämpinge strandbad Pdf, 2.9 MB.

Ljungskogen och Ljunghusen (Vellinge kommun) - Förslag på nya ordningsföreskrifter

 1. Förslag Ljungskogen och Ljunghusen Pdf, 4 MB.

Lya ljunghed med omgivningar (Båstad kommun) - Beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter

 1. Beslut Lya ljunghed med omgivningar Pdf, 4.8 MB.

Vittskövle sandmark (Kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Vittskövle sandmark Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Århultsbäcken (Ängelholms kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Århultsbäcken Pdf, 10.9 MB.

Norra Ripa sandar (Kristianstad kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande Norra Ripa sandar Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skötselplan Norra Ripa sandar Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Hemmeneköps rikkärr (Hörby kommun) - Beslut om bildande av biotopskyddsområde

 1. Beslut Hemmeneköps rikkärr Pdf, 3.4 MB.

Ledtorpets rikkärr (Båstad kommun) - Beslut om bildande av biotopskyddsområde

 1. Beslut Ledtorpets rikkärr Pdf, 2.3 MB.

Södergårds rikkärr (Hörby kommun) - Beslut om bildande av biotopskyddsområde

 1. Beslut Södergårds rikkärr Pdf, 2 MB.

Örups almskog, kärr och ängar (Tomelilla kommun) - Remiss angående förslag till beslut om utökning, ändrade föreskrifter och ny skötselplan

 1. Föreläggande Örups almskog, kärr och ängar Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Görslövsåns mader (Höganäs kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Ordningsföreskrifter naturreservatet Görslövsåns mader inklusive bilagor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kjugekull (kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Kjugekull Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fjällmossen (Hörby och Kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Fjällmossen inklusive bilagor Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Lundåkrabukten (Kävlinge och Landskrona kommuner) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Lundåkrabukten Pdf, 4.7 MB.
 2. Skötselplan Lundåkrabukten Pdf, 5.6 MB.

Samrådsgruppen för naturvård

I Skåne har vi en regional samrådsgrupp för naturvård Word, 253.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Den finns för att olika aktörer ska samverka mer i naturvårdsarbetet. Till exempel i det övergripande arbetet med att bilda och sköta naturreservat, men också när det gäller hotade arter, grön infrastruktur och regionala naturvårdsstrategier.

Gruppen består av representanter Word, 16.2 kB. från såväl föreningar som myndigheter och företag. Länsstyrelsen kallar till möten och länsöverdirektören är ordförande.

Samrådsgruppen för naturvård sammanträder två gånger per år.

Skyddade naturområden i Skåne

Ett vanligt sätt att skydda natur är genom att bilda naturreservat. Andra exempel på naturskydd är naturvårdsavtal, biotopskydd, strandskydd och växt- och djurskyddsområden.

Alla Skånes naturreservat har en egen sida på denna webbplats. Här finns beskrivningar av varje område i ord och bild, samt vägbeskrivning. Du hittar även till reservatets beslut och skötselplan.

Sök naturreservat i Skåne

Alla former av skyddad natur i Skåne

Kontakt