Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Ansvaret för skötseln av naturreservat och nationalparker i Skåne

Länsstyrelsen ansvarar för skötseln i de tre nationalparkerna och i de ca 300 statliga naturreservaten. De ca 60 kommunala reservaten förvaltar respektive kommun.

Länsstyrelsen har till viss del egen fältpersonal men större delen av det praktiska arbetet i de statliga reservaten utför andra. Ofta har vi överenskommelser med markägare och arrendatorer, men också med Stiftelsen skånska landskap och enskilda kommuner kring skötseln. Vi tar dessutom hjälp av Skogsstyrelsen och deras arbetslag inom Naturnära jobb (tidigare Gröna jobb) eller av upphandlade entreprenörer.

Granbarkborren i Skånes naturreservat och nationalparker leder endast till små och få angrepp på gran.

Läs mer om granbarkborren i skånska naturreservat

Mer om granbarkborren på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granbarkborre. Foto: Mostphotos

Granbarkborre. Foto: Mostphotos

Skötselplaner och bevarandeplaner

 Varje område har en plan som beskriver hur området ska skötas.

Stora naturvårdsprojekt i Skåne

Utöver den löpande skötseln arbetar vi i Skåne med större riktade insatser. I dessa projekt samarbetar vi som regel med andra aktörer, ofta med andra län och ibland med andra länder. Ofta bidrar EU med ekonomiskt stöd, som i följande projekt:

Under 2020 gör Länsstyrelsen Skåne restaureringsåtgärder i naturreservatet Håslövs ängar i Kristianstad kommun. Håslövs ängar är en del av det stora våtmarksområde kring Helge å och Hammarsjön som består av betade och slåtterhävdade strandängar. Stora delar av reservatets ängar översvämmas årligen och de är häckningsplats till en stor mängd vadarfåglar, däribland den ovanliga rödspoven.

För att skapa miljöer för födosök och häckning för vadarfåglar görs åtgärder som har till syfte att hålla kvar vattnet längre på ängarna. Genom att ta bort buskar och fasa av befintliga diken och skapa uppdämning av vatten med brunn kommer kvaliteten på vadarfåglarnas miljöer öka. Vi skapar även lekplatser för brushanar genom att lägga upp mindre kullar i betesmarken.

Åtgärderna sker med stöd av medel för miljöinvestering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden).

.

SemiAquatic (år 2016 - 2021) - återställer och förbättrar bevarandestatusen för groddjur och kräldjur och vatteninsekter i Natura-2000-områden i Skåne, Danmark och norra Tyskland. I Skåne ingår t ex Löddeåns mynning, Revingefältet, Limhamns kalkbrott, Falsterbohalvön och Ravlunda skjutfält.

SemiaquaticLife webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BushLife (år 2014-2021) – återställer och förbättrar bevarandestatusen för de skånska träd- och buskrika gräsmarker som ingår i EUs naturvårdsnätverk Natura2000. I BushLife ingår t ex Bjärekusten, Hallands Väderö, Herrevadskloster, Kronovall Storevång och Bäckhalladalen.

BushLife - sammanfattande information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sand Life (år 2012 - 2018) - restaurering av det en gång så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna (Skåne, Halland och Öland). Exempel från de 16 områdena i Skåne är Verkeåns dalgång, Kiviks marknadsplats, Friseboda, Bjärekusten, Ängelholms strandskog, Rinkaby, Kabusa och Sandhammaren.

SandLifes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har du synpunkter eller viktig information om ett område vi sköter eller om ett naturvårdsprojekt vi genomför.

För att kunna hantera din synpunkt behöver du i ditt mejl ha med:

  • vilket naturreservat det gäller
  • en beskrivning av vad din synpunkt eller information gäller
  • dina kontaktuppgifter (e-postadress)