Listarumsåsen

Den skogsklädda Listarumsåsen är en mäktig rullstensås som sträcker ut sig i det öppna slättlandskapet strax norr om Smedstorp. En gång i tiden var åsen klädd av öppna betesmarker med trädjättar. Idag kan man vandra i en grönskande skog fylld av fågelsång.

Just nu kan det finnas svårframkomliga partier på leder

Lederna i reservatet har tagit skada av höga vattenflöden och stormar och bitvis blivit svårframkomliga. Kullfallna träd kan även utgöra en säkerhetsrisk. Vi försöker åtgärda så snart vi kan, men arbetet är stort och kommer att ta tid. Vi beklagar detta!

Skogsklädda åsar och öppna betesmarker

Områdets grusåsar bildades av de isälvsströmmar som gick fram över Skåne då inlandsisen smälte undan. Här låg på 1800-talet ”Djurabackarne” – kullar med öppna, buskrika betesmarker och enstaka vidkroniga träd. Idag är åsarna skogsklädda och endast små områden med betesmarker och fuktiga kärrområden ligger insprängda i skogsmarken.

En skog i förvandling

Den hundraåriga skogen som domineras av ek och bok har fått växa fritt. Den har utvecklats till ett variationsrikt skogsområde med ett stort antal busk- och trädarter. Här kan man idag hitta samtliga Sydsveriges vilda lövträd.

Skogen ska även i fortsättningen få möjlighet att utvecklas i sin egen takt med träd i olika åldrar. Genom att bevara döende och döda träd skapas livsrum för en mängd lavar, svampar och insekter. Inom reservatet finns skog av olika karaktär, däribland fuktiga björkkärr och områden som domineras av lind.

Vårens sång och blomsterprakt

Det är på våren som Listarums naturreservat är som vackrast. Marken är täckt av en rik vårflora med blåsippa, vårlök, nunneört och den speciella fläckbladiga lungörten. Skogen är full av fågelsång. Här häckar lövskogens typiska sångare som svarthätta och grönsångare tillsammans med talgoxe, blåmes och nötväcka. På hösten kommer nötskrikan på besök på jakt efter nötter och bär.

Listarums naturreservat bildades på 1970-talet för att skydda åsarna från grustäkt. Reservatet består av tre områden som ligger med en knapp kilometers mellanrum på Listarumsåsen. Eftersom åsen sluttar mot både nord och syd skapas olika mikroklimat med skillnader i temperatur och fuktighet på de två sluttningarna. Det gör att man kan hitta intressanta skillnader i växtligheten.

Friluftsliv

Listarumsåsen naturreservat erbjuder vandring på skogklädd åsrygg i ett annars ganska flackt och öppet landskap. Här finns två kortare slingor på ca 2-3 km (rödvit 1,6 km + gul 2,8 km men börjar ca 1 km från parkeringen). Vid den västra parkeringen finns en eldplats. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Genom reservatet går även Gårdlösaleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är en 12 km lång natur- och kulturvandring som börjar och slutar vid Smedstorps station. Längs vägen blir det även stopp för både skeppssättningar, stenbrott och kalkugn samtidigt som den passerar förbi det grodrika naturreservatet Ljungavången - ett av den sällsynta lökgrodans favoritställen!

Tree-covered Listarumsåsen (Listarum Ridge) is a mighty esker that stretches out in the open plains landscape just north of Smedstorp. Once upon a time, the ridge was covered in open pasture with giant trees. Today, you can walk in a lush woodland filled with bird-songs.

Wooded Ridges and Open Pasture

The eskers in this area were formed by the rivers of melt-water that ran through Skåne when the inland ice sheet melted away. In the 19th century this area was home to Djurabackarne – hills with open, bushy pastures and the occasional wide-crowned tree. Today, the ridges are covered in trees and only small areas of pasture and wet carr remain dotted amongst the woodlands.

A Woodland in Transformation

The woodland that is hundreds of years old, which is dominated by oak and beech, has been allowed to grow freely. It has developed into a woodland area rich in variety, with a large number of bush and tree species. Here you'll find every one of Sweden's native broad-leaved trees.

The woodland will also continue to have the opportunity to develop at its own pace, with trees of varying ages. By retaining dying and dead trees, habitats are created for a large number of lichens, fungi and insects. Within the reserve there are woodlands of varying character, among these are wet birch carr and areas that are dominated by lime.

The Song and Floral Splendour of Spring

Listarum Nature Reserve is at its most beautiful in spring. The ground is covered with a rich spring flora of Liverwort, Yellow Star-of-Bethlehem, Fumewort and the special Lungwort. The woodland is filled with bird-song. The typical songbirds of the broad-leaved woodland such as Blackcap, Wood Warbler, Great Tit, Blue Tit and Nuthatch breed here. The Eurasian Jay comes to visit in autumn, on the hunt for huts and berries.

Listarum Nature Reserve was established in the 1970s in order to protect the ridges from gravel extraction. The reserve consists of three areas that lie within about three kilometres of Listarumsåsen. Because the ridge slopes from north to south, various microclimates are created with variations in temperature and humidity on either slope. This means that you can find interesting differences in the vegetation.

Walk Here on the Gårdslösaleden Trail

The trail that begins in Smedstorp is a 12 km long nature and cultural heritage walk, crossing through two of the areas that make up Listarumsåsen Nature Reserve. As a bonus you also get Ljungavången Nature Reserve, an area in which the rare, threatened common spadefoot toad spawns.

Blommande vitsippor. Foto: Magnus Jönsson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

  • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

    Vandringstips i skånska naturreservat

    Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. elda annat än i anlagd eldstad, enligt bilaga 1 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2. medföra ej kopplad hund,

3. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

4. parkera annat än på särskilt anvisade platser,

5. tälta eller uppställa husvagn,

6. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d,

7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt tex genom att plocka eller gräva upp blommor eller mossor samt

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

9. rida annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade ridstigar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 59 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.574861, E 14.117889

Parkering i väster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.569028, E 14.087861

Hitta mig

Gulsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Gulsippan trivs i lundar och på lövängar. Ibland korsas gulsippa och vitsippa vilket ger upphov till en hybrid som har en svagt gul blomma och kallas för svavelsippa.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss