Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eksholm

Om man tycker att det är trångt i Torups bokskog kan man istället åka till naturreservatet Eksholm, bara en mil längre österut. Här vid Eksholmssjön kan man vandra i lummig bokskog utan att möta så många människor. Reservatet är hemvist för Europas största skalbagge, ekoxen, som surrar bland träden kring midsommar. Av hänsyn till denna exklusiva art är det bland annat förbjudet att cykla i området. För dig som vill cykla rekommenderar vi istället Prästaskogen-Lemmeströ, som ligger en knapp mil sydost om Eksholm.

Ett blått hjärta i skogen

Tar du någon gång flyget från Sturup så håll utkik efter en hjärtformad sjö mitt i skogen väster om flygplatsen. Det är Eksholmsjön som ligger inbäddad i den lummiga bokskogen. Sjön har bildats i en av dödisgroparna i det småkulliga backlandskapet i sydvästra Skåne. Det är en näringsfattig sjö med humusrikt vatten där det växer både vit och gul näckros. Invid sjön ligger en vacker sumpskog med grova, omfångsrika alsocklar. Här växer arter som strandklo, kärrsilja, kalla och älgört.

Horntrollen flyger i skymningen

Ekoxehannen med sina långa käkar kan bli upp till 8,5 cm. Ljumma sommarkvällar kring midsommar kan man ha turen att få se de stora ekoxarna, som också kallas horntroll, flyga mellan de gamla träden. De är på jakt efter honorna som sitter och väntar i ekarna. De långa käkarna används vid fäktningskamper mellan hanarna. Det är bråda tider för hanen att hitta sig en partner. Under flera år har ekoxen levt som larv men hanen har bara ett par veckor på sig som skalbagge. Honorna däremot lever under hela sommaren, ända fram i augusti. Det är tillgången till gamla ekar som gör Eksholm till en av Skånes finaste lokaler för ekoxe och andra vedlevande insekter.

Vidkroniga gamla ekar

Många av ekarna och bokarna i den lummiga skogen är stora, grova och vidkroniga. En del av de äldre träden bär spår av topphuggning. Det var ett sätt som förr användes för att återkommande få lövfoder från träden. Skogsmarken har varit trädbevuxen åtminstone sen början av 1800-talet, även om den troligen varit mer öppen. Tidigt på våren täcks marken av mattor med vitsippor och gulsippor. Lite senare blommar myskmadra, busk- och lundstjärnblomma, gulplister och skogsbingel.

Övernatta vid strandkanten

Detta lummiga naturreservat är en bra plats för att ta en paus under vandringen längs Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 16 och 17) som går genom området. Med en liten avstickare ner till Eksholmssjön kommer du till en fin rastplats med vindskydd och grillplats. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem.
Det är såklart även möjligt att ströva fritt och upptäcka landskapet utanför leden. Parkeringsplats finns i östra delen. Närmaste hållplats är Holmeja väg 108 som ligger cirka 4 km västerut, det är en fin promenad längs Skåneleden mellan hållplatsen och Eksholm naturreservatet.

Eksholm ligger i ett område på Romeleåsen som har stora friluftslivsmöjligheter, bland annat i Häckeberga Länk till annan webbplats. och Torups bokskog Länk till annan webbplats..

If you think that there are too many people in the beech forest at Torup, you can instead travel to the Eksholm Nature Reserve, just ten kilometres to the east. Here by the lake Eksholmsjön you can walk around in the leafy beech woodland without meeting as many people. It is home to Europe's largest beetle, which buzzes among the trees around midsummer.

Blue Heart of the Woodland

If you ever fly from Malmö Airport at Sturup, be on the look-out for a heart-shaped lake in the middle of the woodland to the west of the airport. This is Eksholmsjön, which is embedded in the leafy beech woodland. The lake has formed in one of the glacial kettles in the rolling hills of south-western Skåne. This lake is low in nutrients with humus-rich water which grows white and yellow water lilies. Adjoining the lake there is a beautiful swamp with thick, voluminous alders, as well as species such as Gypsywort, Milk Parsley, Marsh Calla and Meadowsweet.

The Horned Troll Flies in the Twilight

The male stag beetle with its long mandibles can grow up to 8.5 cm long. On warm evenings around midsummer you might be lucky and see the large stag beetles, which are also known in Swedish as horntroll (horned troll), fly between the old trees. They are hunting for females who sit and wait in the oaks. The long mandibles are used by the males when fighting each other. Finding a mate is a busy time for the male; he has lived for several years as a larva, but now has only a couple of weeks as a beetle. The females, however, live for the entire summer, right up to August. It is the availability of old oaks that makes Eksholm one of the best places in Skåne for stag beetles and other wood-dwelling insects.

Many of the oaks and beeches in the leafy woodland are large, thick and have wide crowns. Some of the older trees carry the traces of pollarding. This was a way that was used to continually get leafy fodder from the trees. This area has been woodland at least since the beginning of the 19th century, although it has probably been more of an open landscape before. In early spring the ground is covered with White and Yellow Anemones, Woodruff, Greater Stitchwort, Wood Stitchwort, Yellow Archangel and Dog's Mercury flower a little later.

Camp Overnight by the Shore

The Skåneleden Trail passes through the reserve and by the lake there is a place to rest with a windbreak that can be used for overnight camping, as well as a barbecue area and a bird tower.

På våren täcks marken av vitsippor. Foto: Jörgen Nilsson

På våren täcks marken av vitsippor. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • rida eller cykla utanför vägen
 • framföra motorfarkost på sjön
 • tälta utom i direkt anslutning till vindskyddet
 • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, terrängform, levande eller döda träd, buskar och stubbar undantaget markeringar för skåneleden,

2. plocka eller gräva upp växter,

3. elda utom på anvisad plats,

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande ljudanläggning,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande med undantag för tältning i direkt anslutning till vindskyddet,

6. medföra ej kopplad hund,

7. rida eller cykla annat än på vägen,

8. framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad parkeringsplats,

9. framföra motorfarkost på sjön,

10. bygga anordningar eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel etc undantaget markeringar för utmärkande av naturreservatet och Skåneleden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 26 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.555861, E 13.315278

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss