Prästaskogen-Lemmeströ

”Prästeskogen”, som gett reservatet sitt namn, ligger i den östra delen av reservatet och har lång kontinuitet som skogsmark. I handlingar från slutet av 1700-talet beskrivs den som ”höglänt mark med vacker ek- och bokskog med inslag av hassel och viden”. Idag finns här såväl grov bok som yngre planteringar.

Från slåttermark till skog

De västra delarna av reservatet var under 1700-talet träd- och buskrika slåttermarker. När slåttern upphörde växte delar av dem igen till skog. De idag öppna områdena betades eller odlades i mindre delar upp till åker. Betet upphörde under 1970-talet och de forna ängsmarkerna förblev under en lång tid ohävdade. På betesmarkerna finner man en fin flora, främst i de fuktigare delarna, med inslag av bland annat majviva, majnycklar och ängsnycklar.

Djurliv

Genom att ädellövskogen i reservatet har en lång kontinuitet som trädbärande mark finns det goda förutsättningar för en artrik flora och fauna. I trakten finns gott om vildsvin och rådjur som ofta uppehåller sig i reservatet. Kronhjort ses ibland vandra genom området. Spillkråka häckar i området och ormvråk ses ofta i ädellövskogen. Ätlig groda har observerats i reservatet och i området strax utanför finns ännu en liten population av lövgrodor.

Friluftsliv

Reservatet har ännu inga markerade leder, men det finns småstigar som går att kombinera med mindre vägar som tar dig runt området. Det finns en mountainbikeslinga som är cirka 2,5 km och den kan även användas av till exempel terränglöpare. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatets södra del. Bord och bänk finns dels vid parkeringen, men även vid markvägens vändplats intill betesmarken.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade vägar
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning, hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

6. föra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,

7. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. rida eller köra med häst annat än på för ändamålet anvisade vägar,

9. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

11. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 50 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.505778, E 13.393167

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt