Torups bokskog

Naturreservatet Torups bokskog är en del av Malmö stads rekreationsområde Bokskogen i Torup, som ligger strax utanför Bara. Här finns något för alla. Här kan du vandra, cykla, rida, motionera, grilla och sova i vindskydd, samtidigt som du fördjupar dig i områdets spännande natur och kulturhistoria. Med sin närhet till Malmö och goda tillgänglighet är Bokskogen ett värdefullt utflyktsmål för en halv miljon besökare årligen. Torups bokskog kan nås via buss på helger och en cykelbana leder hit från Malmö. Besökscentrat Stallarna med utställningen Expo Torup är en bra början på vistelsen.

Håll avstånd även i naturen


Illustration av att hålla avståndet ute.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser.

Tänk på att det finns flera parkeringar i området. Välj någon annan om det är fullt!

Historiskt utflyktsmål

Torup har varit ett av Malmöbornas populäraste utflyktsmål i nära 200 år. Restaurang, dansbana och ett stickspår till området från järnvägen mellan Malmö och Genarp bidrog till dess popularitet under 1900-talets första halva. Spår efter festplatsen och banvallen kan ännu ses. År 1970 köpte Malmö stad området, Torups gods, för att säkerställa tillgången till detta frilufts- och rekreationsområde.

Natur, växter och djur

Naturvärdena i området är framför allt knutna till ädellövskogen med sina gamla träd och rika förekomst av död och döende ved. Bokskogen hyser en mycket hög biologisk mångfald med särskilt många vedlevande insekter och har bedömts som ett av de artrikaste områdena i Skåne när det gäller vedinsekter. Området är även ett artrikt och betydelsefullt område för fladdermöss och marksvampar.

Friluftsliv

I anslutning till naturreservatet ligger Torups slott som till viss del är öppet för guidade visningar för allmänheten samt Torups by med Friluftsgården, mötesplatsen Stallarna med eventlokalen Stenladan och Expo Torup som är en pedagogisk utställning om området. I närheten ligger också Statarmuséet och Bokskogens golfklubb med PGA. Friluftsgården som drivs av Malmö stad inrymmer både café och motionsanläggning. Härifrån utgår flera motionsspår (2-10 km), promenad- och temastigar av varierande längd samt ridslingor och cykelstråk. Inom och i direkt anslutning till naturreservatet finns två vindskydd. Eldning och grillning är endast tillåtet på anvisade platser och med medhavd eller tillhandahållen ved/grillkol. Parkvägens eller Kejsarvägens parkeringar är bra början för vandring i naturreservatet.

Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • rida eller cykla utanför anvisade stigar och vägar
 • tälta längre än två dygn
 • samla mossor, lavar, vedsvampar och småkryp

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. tälta, sätta upp vindskydd eller liknande anordning under längre tid än två dygn,

2. cykla annat än på allmän- eller enskild väg eller av friluftsförvaltaren anvisade cykelstigar,

3. rida annat än på av friluftsförvaltaren anvisade ridstigar,

4. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,

5. elda annat än med medhavd eller anvisad ved, grillkol eller stormkök på plats som anvisats av friluftsförvaltaren,

6. köra samt parkera motordrivet fordon eller släpfordon annat än på vägar och parkeringar upplåtna för ändamålet,

7. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

8. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

9. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

11. bedriva vetenskapliga eller liknande undersökningar

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 180 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: NATURVÅRD - Länsstyrelsen Skåne, FRILUFTSLIV- Malmö stad

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.
Illustration: Katarina Månsson